Neidio i'r prif gynnwy

Bae Abertawe yn arwain y ffordd gyda rhagnodi digidol yn cefnogi gofal o ansawdd

Mae dyddiau siartiau cyffuriau papur hen ffasiwn ar ddiwedd gwelyau bron ar ben, wrth i bresgripsiynu electronig drawsnewid y ffordd y mae meddyginiaeth yn cael ei rheoli yn ysbytai Bae Abertawe.

Mae’r bwrdd iechyd yn arwain y ffordd yng Nghymru fel y sefydliad braenaru ar gyfer y system ddigidol newydd, ac wrth iddi fynd yn fyw ar draws mwy a mwy o wardiau, mae ei lwyddiant yn disgleirio.

Llun nyrs yn defnyddio Hepna Eisoes mae dros bum miliwn o feddyginiaethau wedi'u rhoi ar ôl cael eu rheoli trwy Ragnodi Electronig a Gweinyddu Meddyginiaethau mewn Ysbytai, neu HEPMA am fyr.

Gyda dyfeisiau symudol ar gertiau yn hytrach na siartiau papur, mae staff yn lanlwytho gwybodaeth am feddyginiaeth yn ddigidol i'r system, sydd nid yn unig yn ei gwneud hi'n haws rheoli cofnodion, ond yn bwysicaf oll mae'n lleihau gwallau ac yn gwella diogelwch cleifion.

Mae HEPMA eisoes wedi tynnu sylw at rybuddion am bron 500 o wrthdaro presgripsiynau posibl ym Mae Abertawe, gan gynnwys dros 100 o achosion lle'r oedd penisilin ar fin cael ei roi i glaf a oedd ag alergedd i'r cyffur.

Nid yn unig y llwyddwyd i osgoi niwed uniongyrchol i gleifion, ond hefyd y gost ychwanegol i’r GIG o orfod trin claf ag adwaith alergaidd.

Unwaith y cwblhawyd camau cyntaf cyflwyno HEPMA yn ysbytai Castell-nedd Port Talbot a Singleton, fe wnaethom gynnal gwerthusiad cychwynnol, ac roeddem wrth ein bodd â'r adborth cadarnhaol (isod). Byddwn yn gwerthuso HEPMA eto unwaith y caiff ei roi ar waith yn llawn ar draws Ysbyty Treforys, i fesur y buddion disgwyliedig a chael adlewyrchiad mwy cywir ohonynt, o ystyried y cynnydd mewn gweithgarwch a heriau llif cleifion ar gyfer pob un o'r safleoedd.

Canfu’r gwerthusiad cychwynnol fod 83% o fferyllwyr, 75% o nyrsys a 69% o ragnodwyr sy’n defnyddio HEPMA yn cytuno ei fod yn cefnogi ymarfer diogel a diogelwch meddyginiaeth.

Dywedodd fferyllwyr eu bod yn gwerthfawrogi’n arbennig nad oedd yn rhaid iddynt ddod o hyd i siartiau meddyginiaeth coll mwyach, a chael mynediad o bell iddynt yn lle hynny.

Does dim angen dehongli nodiadau mewn llawysgrifen bellach yn un o fanteision allweddol HEPMA a werthfawrogir gan staff. A chydag ailysgrifennu siartiau papur yn prysur ddod yn rhywbeth o'r gorffennol, mae bron i 6,000 o oriau - neu 450 diwrnod - o amser rhagnodwyr eisoes wedi'u rhyddhau, gan ganiatáu iddynt ganolbwyntio yn lle hynny ar ofal cleifion uniongyrchol.

Mae’r system newydd hefyd yn lleihau nifer y presgripsiynau diangen, sy’n helpu i dorri costau, hefyd.

Wedi’i gychwyn yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn 2020, mae HEPMA bellach yn weithredol yn wardiau meddygol ysbytai Castell-nedd Port Talbot, Singleton, Treforys a Gorseinon ac yn y Ganolfan Gardiaidd yn Nhreforys, gyda gweddill y wardiau llawfeddygol yn dod i rym ym mis Awst. Bydd wardiau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu hefyd yn newid i HEPMA yn fuan.

Mae canlyniadau cyflwyno HEPMA ym Mae Abertawe bellach wedi’u rhannu â byrddau iechyd ledled Cymru mewn digwyddiad dysgu arbennig yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Dywedodd Dee Roberts, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Trawsnewid Digidol:

“Mae wedi bod yn brofiad gwych cael Bae Abertawe i arwain ar yr arloesi pwysig hwn mewn rheoli meddyginiaethau. Mae’r potensial ar gyfer gwella diogelwch cleifion, rhyddhau clinigwyr i dreulio mwy o amser gyda chleifion, a thorri costau hefyd yno i bawb ei weld.

“Rwyf am longyfarch yr holl dîm a fu’n ymwneud â chyflwyno HEPMA, ynghyd â’n cydweithwyr clinigol sydd wedi croesawu’r newid ac sydd hefyd yn ddefnyddiol i roi adborth rheolaidd i ni fel y gallwn addasu a gwella’n barhaus.

“Nawr rydym yn edrych ymlaen at gwblhau’r cyflwyniad i weddill Treforys ac Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu cyn gynted â phosibl.”

 

 

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.