Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Brechiadau Covid-19 - Datrysydd Myth Tair Munud

Yn dal i fod รข chwestiynau am frechiadau Covid-19?

Darllenwch trwy ein Datrysydd myth tair munud i ddarganfod y ffeithiau.

Ffaith: Cwblhaodd pob brechlyn dreialon clinigol a barnwyd eu bod yn ddiogel. Ond mae monitro diogelwch y brechlynnau hyn yn parhau, a dyna sy'n digwydd fel rheol gyda brechlynnau newydd. Mae rhai hawliadau ar y rhyngrwyd yn defnyddio'r dyddiadau gorffen astudio hyn (2023 ar gyfer Pfizer) ond yn methu â rhoi'r cyd-destun cywir hwn.

Ffaith: Mae hwn yn gamsyniad ynghylch sut mae'r brechlynnau Pfizer a Moderna, sy'n defnyddio technoleg newydd o'r enw mRNA, yn gweithio.Er bod y brechlynnau'n cario rhan fach o gyfarwyddiadau genetig y coronafirws (nid y firws cyfan) i helpu'ch corff i ddysgu ei ymladd, ni ellir cyfuno'r cyfarwyddiadau negesydd hyn â'ch DNA ac fe'u dinistrir gan y corff yn fuan ar ôl iddynt gael eu defnyddio.

Ffaith: Anwir oherwydd nad ydyn nhw'n cynnwys ffurf weithredol o'r firws. Ymateb naturiol eich system imiwnedd eich hun yn unig yw unrhyw sgîl-effeithiau dros dro a allai fod gennych (nid yw pawb yn eu cael), gan ymateb fel pe bai'n ymladd firws go iawn.

Ffaith: Nid oes unrhyw frechlynnau'n cynnig amddiffyniad 100%. Ond ar ôl dau ddos mae'r brechlynnau cyfredol yn cynnig amddiffyniad da iawn yn erbyn Covid yn gyffredinol. Ac maent yn hynod effeithiol (96% ar gyfer Pfizer a 92% ar gyfer Rhydychen-AstraZeneca) yn erbyn mynd i'r amrywiad Delta yn yr ysbyty.

Cofiwch, gall hyd yn oed y bobl fwyaf ffit gael achos gwael o Covid, felly pam mentro darganfod y ffordd galed os ydych chi'n un?

Hefyd, gall hyd yn oed rhai pobl â symptomau ysgafn ddatblygu Covid hir, lle mae blinder, diffyg anadl, poenau cyhyrau ac anhawster canolbwyntio yn mynd ymlaen ymhell ar ôl yr haint cychwynnol.

Ffaith: Nid oes tystiolaeth i ategu'r honiad hwn ac nid oes unrhyw fecanwaith y gallai'r brechlynnau niweidio ffrwythlondeb merch. Roedd myth a gylchredodd ar y rhyngrwyd yn dyfalu bod protein pigyn ar y coronafirws, y mae'r gwrthgyrff a gynhyrchir gan berson wedi'i frechu yn ymosod arno, yn debyg i brotein a geir yn y brych. Fodd bynnag, mae hyn yn anwir. Nid ydynt yn ddigon tebyg i fod unrhyw achos pryder.

Ffaith: Mae'r myth hwn wedi ennill llawer o gyhoeddusrwydd ond haint Covid naturiol a Covid hir sy'n gysylltiedig â chamweithrediad erectile mewn dynion. Ni chafwyd unrhyw adroddiadau o analluedd sy'n gysylltiedig â brechu ac argymhellir brechu fel amddiffyniad rhag sgil-effaith haint Covid.