Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Rhaglenni Addysg i Gleifion

Logo EPP Cymru 

Amdanom ni

Mae Rhaglenni Addysg i Gleifion (EPP) yn rhan o'r Gwasanaeth Byw'n Dda yng Nghanolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cimla. Rydym yn ystod o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol sy'n gallu gweithio gyda chi i gefnogi eich iechyd a'ch lles, i'ch helpu i'ch cadw'n ddiogel a byw'n annibynnol yn y gymuned ac o'i gwmpas.

Mae EPP yn darparu amrywiaeth o gyrsiau hunanreoli am ddim i bobl sy'n byw gydag unrhyw gyflyrau iechyd tymor hir neu bobl mewn rôl ofalgar.

Mae'r cyrsiau'n cefnogi sgiliau cleifion i reoli eu cyflwr tymor hir, blinder, cwsg gwael, cyfyngiadau corfforol, cyhyrau tyndra, poen, straen, pryder, dicter, ofn, rhwystredigaeth, iselder ysbryd a meddyginiaeth.

Beth yw manteision mynychu rhaglen hunanreoli EPP?

Nid oes unrhyw un yn adnabod eich hun yn well nag ydych chi. Felly mae'n gwneud synnwyr y bydd yr un peth yn wir o ran rheoli eich cyflwr iechyd, neu'ch sefyllfa ofalgar.

Mae rhaglenni Hunanreoli EPP yn ategu'r gofal a gewch gan y GIG, trwy roi'r gallu i chi reoli eich cyflwr iechyd. Dangoswyd bod y rhaglenni'n galluogi cleifion i reoli eu hiechyd a'u lles trwy ddysgu set o dechnegau sydd wedi'u profi. Mae'r rhain yn cynyddu hyder a'r gallu a'r gred i ymdopi a rheoli cyflyrau iechyd. Mae'r rhain i gyd yn arwain at well ansawdd bywyd.

 

Cliciwch yma i gael ffurflen atgyfeirio ar-lein