Neidio i'r prif gynnwy

Cefnogi plant

Mae plant yn debygol o brofi ystod eang o emosiynau pan fydd rhywun agos atynt wedi bod yn yr ysbyty. I rai plant gallai hyn gynnwys pryder, hwyliau isel neu ofid, ac efallai i bethau fod yn eithaf dryslyd iddyn nhw. Efallai eich bod hefyd wedi sylwi ar newid yn ymddygiad eich plentyn (er enghraifft, newidiadau i'w harferion cysgu neu'n ymlynu'n fwy wrthych chi). Ar yr adeg anodd hon, mae'n bwysig sicrhau bod plant yn cael eu cynnwys ac yn derbyn gwybodaeth. Rydym wedi cynnwys rhywfaint o wybodaeth i gefnogi hyn isod.

  • Siaradwch yn onest â'ch plant. Defnyddiwch iaith syml, uniongyrchol sy'n briodol i'w lefel o ddealltwriaeth. Gyda phlentyn iau efallai y bydd angen i chi roi gwybodaeth mewn darnau bach.
  • Anogwch plant i ofyn cwestiynau. Gwiriwch faint y maent wedi'i ddeall am y gallent fod yn cael gwybodaeth anghywir neu gamarweinol gan ffrindiau neu'r cyfryngau cymdeithasol.  Efallai y bydd angen rhywfaint o help arnynt i gywiro'r wybodaeth anghywir hon.
  • Gall fod o gymorth cadw at drefn, yn enwedig pan fu newidiadau mawr. Gall diwrnodau strwythuredig gydag amser bwyd rheolaidd, gwaith ysgol, egwyliau, amser chwarae, amser gwely a chyswllt o bell ag eraill helpu plant iau i deimlo'n ddiogel.

Mae'r daflen hon gan Gymdeithas Seicolegol Prydain yn rhoi cyngor ar sut i siarad â phlant o wahanol oedrannau.

(Dogfennau allanol yw hyn, a nad ydynt ar gael yn y Gymraeg.)

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.