Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Clystyrau - gweithio gyda'n gilydd er mwyn gadw chi'n iach

Map o holl glystyrau Bae Abertawe

Mae gardd newydd yng Nhwm Abertawe isaf yn helpu i dyfu ysbryd cymunedol a hybu lles pobl. Prif arddwr Neil Barry gyda'i wirfoddolwyr a gyfeiriwyd trwy Glwstwr Cwmtawe.

 

Nid oes unrhyw beth ysblennydd ynglŷn â gweithio ar eich pen eich hun o ran eich iechyd a'ch lles.

Yn ffodus, bu newid cyfeiriad yn ardal Bae Abertawe o ran sut mae pobl yn cyrchu gofal iechyd a chyngor, gyda nifer cynyddol o wasanaethau bellach ar gael mewn lleoliadau cymunedol.

Mae gwaith tîm wrth wraidd y trawsnewid hwn, gyda'ch practis meddyg teulu yn gweithio'n agos gyda meddygfeydd cyfagos, nyrsys cymunedol, deintyddion, optegwyr, fferyllwyr, gwirfoddolwyr, awdurdodau lleol ac eraill. Gelwir y rhain yn “glystyrau” a'u nod yw darparu gofal sydd wedi'i gydlynu'n well, ac sy'n hyrwyddo lles unigolion a chymunedau.

Mae clystyrau yn dwyn ynghyd yr holl wasanaethau iechyd a gofal lleol ar draws ardal ddaearyddol, fel arfer yn gwasanaethu poblogaeth rhwng 25,000 a 100,000. Mae wyth clwstwr ym Mae Abertawe (Abertawe a Castell-nedd Port Talbot).

Mae clystyrau yn gweithio gyda'i gilydd i:

  • Atal afiechyd, gan alluogi pobl i gadw eu hunain yn iach ac yn annibynnol cyhyd ag y bo modd.
  • Datblygu ystod ac ansawdd y gwasanaethau a ddarperir yn y gymuned.
  • Sicrhau bod gwasanaethau a ddarperir gan ystod eang o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn y gymuned yn cael eu cydgysylltu'n well ag anghenion lleol.
  • Gwella cyfathrebu a rhannu gwybodaeth rhwng weithwyr iechyd proffesiynol gwahanol, gofal cymdeithasol a sector gwirfoddol.
  • Helpu i weithio'n agosach rhwng gwasanaethau cymunedol ac ysbytai, gan sicrhau bod cleifion yn cael trosglwyddiad llyfn a diogel o wasanaethau ysbyty i wasanaethau cymunedol ac y y ffordd arall o gwmpas.

Mae gweithio mewn clystyrau yn caniatáu arbedion maint a dull mwy effeithiol yn ariannol o logi gweithwyr proffesiynol gofal iechyd ychwanegol. Mae hyn yn golygu y gall eich meddygfa nawr gynnig gwasanaethau ychwanegol fel rhan o grŵp, na allent ei gael fel meddygfeydd unigol.

Efallai eich bod wedi sylwi bod gwaith eisoes wedi dechrau recriwtio gweithwyr gofal iechyd proffesiynol fel fferyllwyr, ffisiotherapyddion, gweithwyr cymdeithasol, parafeddygon, cymdeithion meddygon, therapyddion galwedigaethol, cwnselwyr iechyd meddwl, dietegwyr, gweithwyr trydydd sector a staff awdurdodau lleol eraill.

Yn aml, gall y staff ychwanegol hyn ddarparu dewisiadau amgen priodol i feddygon teulu, a all arwain at aros yn fyrrach i gael eich gweld. Mae hefyd yn rhyddhau meddygon teulu i weld mwy o'u cleifion dost.

Ym mha glwstwr ydych chi'n perthyn? Dyma'r manylion ar gyfer yr wyth clwstwr ym Mae Abertawe: