Neidio i'r prif gynnwy

Podiatreg

Delwedd o traed

Yn anffodus, oherwydd y sefyllfa bresennol, mae'r clinig Cerdded i Mewn Podiatreg wedi dod i ben hyd y gellir rhagweld. Mae pob apwyntiad clinig Podiatreg arferol hefyd wedi stopio, fodd bynnag, os yw pobl yn profi unrhyw broblemau traed ac angen cyngor, dylent gysylltu â'r adran ar 0300 300 0024 i drafod hyn gyda Podiatrydd.

Mae gan iechyd traed gyswllt sylfaenol ag iechyd a lles.

Mae heintiau, briwiau, torri'r droed i ffwrdd a phoen andwyol yn y droed sy'n yn cael effaith sylweddol ar symudedd, annibyniaeth, ansawdd bywyd a gallu unigolyn i weithio neu ofalu am eraill.

Mae ein tîm iechyd traed wedi ymroddi i ddarparu gwasanaethau o ansawdd (teg, amserol, diogel ac effeithiol) i'r gymuned, gan gyflawni canlyniadau cadarnhaol trwy atal, gwella, iacháu a grymuso.

Rydym yn darparu gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar y claf gan ymgorffori cynlluniau triniaeth wedi'u teilwra'n unigol, addysg a grymuso i gynorthwyo lles ac ansawdd bywyd cleifion sy'n aml yn bresennol gydag anghenion meddygol a chymdeithasol cymhleth.

Gwasanaethau podiatreg i gleifion newydd - mynediad uniongyrchol

Os oes angen cyngor arnoch ar gyfer unrhyw broblem sy'n gysylltiedig â thraed ac nad ydych yn glaf gyda'r adran ar hyn o bryd mae yna ddwy ffordd y gallwch gael mynediad i'r adran podiatreg.

Gallwch ddefnyddio ein clinig cerdded i mewn yng Nghanolfan Adnoddau Port Talbot neu gysylltu â'n gwasanaeth ffôn mynediad uniongyrchol (Podiatry Direct).

Noder nad yw'r adran podiatreg yn cynnig gwasanaeth torri ewinedd arferol. Mae cyngor arbenigol ar ofal ewinedd a thriniaeth glinigol ar gael dim ond lle mae ewinedd yn annormal ac yn achosi problemau.

Pam dewis y clinig cerdded i mewn?

Y fantais o fynychu'r clinig cerdded i mewn heb apwyntiad yw ei fod yn cynnwys asesiad wyneb yn wyneb gan bediatrydd.

Gellir darparu triniaeth hefyd lle bo'n briodol.

Canolfan Adnoddau Port Talbot Lefel 1, Moor Road, Baglan, SA12 7BJ

Oriau agor: Dydd Llun - Dydd Gwener 8.45am - 3.00pm (ar gau Gwyliau Banc)

Pam dewis y gwasanaeth ffôn mynediad uniongyrchol?

Gwasanaeth ffôn yw Podiatry Direct i ddarparu mynediad uniongyrchol ar gyfer cyngor ac asesiad o broblemau sy'n gysylltiedig â thraed. Byddwch yn siarad â phodiatrydd a fydd yn trafod eich anghenion iechyd traed ac yn cynnig cyngor arbenigol. Byddwch hefyd yn cael cynnig apwyntiad lle bo'n briodol.

Ffôn: 0300 300 0024

Dydd Llun i Ddydd Gwener 8.45am - 4.15pm (ar gau dros y gwyliau banc)

Bydd y podiatrydd yn gofyn nifer o gwestiynau i chi fel y gall ddeall eich problem yn llawn.

Gofynnir cwestiynau i chi am:

  • Problem eich troed
  • Y meddyginiaethau rydych chi'n eu cymryd
  • Unrhyw broblemau meddygol

A fyddech cystal â sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael yn rhwydd pan fyddwch yn ffonio. Byddai hefyd yn ddefnyddiol pe gallech gael rhif eich ysbyty neu eich rhif GIG yn barod.

Yna byddwch chi a'r podiatrydd yn trafod y ffordd orau i'ch helpu i reoli eich problem traed. Gall hyn gynnwys un neu fwy o'r opsiynau canlynol:

  • Cyngor dros y ffôn
  • Apwyntiad mewn clinig podiatreg ble yr archwilir eich troed / traed a chytuno ar gynllun triniaeth.

Bydd yr holl gleifion sydd angen apwyntiad yn cael eu gweld yn ôl blaenoriaeth eu cyflwr. Bydd gwybodaeth berthnasol am addysg iechyd yn cael ei ddanfon atoch, os yw'n briodol, yn dilyn yr asesiad ffôn.

A allaf ddefnyddio Podiatry Direct neu'r clinig cerdded i mewn os ydw i eisoes yn derbyn gwasanaethau podiatreg y GIG?

Na. Os ydych yn mynychu clinig podiatreg y GIG ar hyn o bryd ac yn cael ymholiad am apwyntiad (neu unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â'r gwasanaeth) cysylltwch â'r swyddfa apwyntiadau ar 0300 300 0024.