Neidio i'r prif gynnwy

Cylchlythyr brechu 12fed o Fai 2021

Croeso i rifyn diweddaraf ein cylchlythyr wythnosol, 12fed o Fai 2021, sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ble rydyn ni gyda chyflwyno'r brechlynnau Covid ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

* Sylwch y bydd y cylchlythyr hwn nawr yn cael ei ryddhau bob pythefnos yn hytrach nag yn wythnosol. *

Gadewch i ni ddechrau'r diweddariad yr wythnos hon gyda diolch mawr a rownd o gymeradwyaeth i'n tîm archebu brechu Covid!

Fe wnaethom drefnu clinig brechu Pfizer ychwanegol ar gyfer Ysbyty Maes y Bae Ddydd Sul, Mai 9 fed, mewn ymateb i argymhelliad y DU Ddydd Gwener diwethaf y dylid cynnig dewis arall i'r rhai dan 40 oed (heb unrhyw ffactorau risg clinigol) yn lle'r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca.

Ar fyr rybudd fe wnaethant lwyddo i lenwi'r 1,800 o slotiau o'n rhestr wrth gefn, yn bennaf gyda phobl o dan 30 oed.

Hwn oedd ein clinig wrth gefn cyntaf yn unig ac mae ei lwyddiant yn golygu y bydd dau arall yr wythnos hon, Ddydd Gwener a Dydd Sul gyda thua 3,500 o apwyntiadau ar gael. Os cewch eich gwahodd trwy neges destun, yna byddwch yn amyneddgar. Rydyn ni'n anfon neges destun allan mewn sypiau felly weithiau aros am 20 munud cyn i chi godi'r ffôn, gall hyn golygu y byddwch chi'n llwyddo'n gyflymach. Mae gennym tua 2,000 o slotiau ar gael o hyd a byddwn yn eu llenwi dros yr ychydig ddyddiau nesaf felly peidiwch â phoeni os na allwch fynd drwodd y tro cyntaf, daliwch ati i geisio dewis un o'n hamseroedd tawelach os gallwch chi.

Yn anffodus, roedd rhai pobl ar y rhestr wrth gefn a gafodd destun gennym yn ei chael hi'n anodd mynd drwodd i drefnu eu hapwyntiad.

Mae'n ddrwg iawn gennym am hyn. Achosodd problemau technegol ynghyd â nifer fawr o alwadau broblemau.

Rydym bellach wedi trwsio'r mater technegol ac wedi cynyddu nifer y llinellau ffôn sydd ar gael.

Bellach mae gan lawer o'r rhai na allent gyrraedd y penwythnos diwethaf apwyntiadau.

Mae'n werth nodi mai'r amseroedd prysuraf ar gyfer ein llinellau archebu yw 9am i 10am a 12.30 i 1pm felly, os gallwch chi, ceisiwch osgoi canu ar yr adegau hyn a bydd yr arosiadau yn fyrrach.

 

Mae gennym lawer mwy i ddweud wrthych amdano yr wythnos hon, felly gadewch i ni gracio.

 

Y ffigurau diweddaraf

Sylwch: Mae'r ffigurau'n gywir ar 5pm Ddydd Mercher, Mai 12 fed . Mae'r ffigurau hyn ar gyfer ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, nid Cymru gyfan.

Dos 1 af : 241,190

2ail ddos: 99,635

Dosau a roddir mewn meddygfeydd (dosau cyntaf ac ail): 95,412

Cyfanswm hyd yn hyn (1 af ac 2ail ddos): 340,825

Y newyddion diweddaraf

Pwy ydyn ni'n brechu nawr? Dosau cyntaf : Rydym wedi dechrau amserlennu dosau cyntaf yn rheolaidd ar gyfer y rhai rhwng 29 a 25 oed. Felly, cadwch lygad am lythyr os ydych chi yn y grŵp oedran hwn.

Os ydych chi'n 30 + ac heb gael gwahoddiad, rydym yn eich cynghori i ymuno â'n rhestr wrth gefn.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i ymuno â'n rhestr wrth gefn. DOSES CYNTAF YN UNIG.

Ail ddosau:

Mae mis Mai yn brysur iawn ar gyfer ail ddosau mewn meddygfeydd ac yn ein Canolfannau Brechu Torfol. Dylai'r rhai a gafodd eu dos cyntaf ym mis Chwefror gael eu hail y mis hwn.

Waeth beth yw brand y brechlyn Covid a roddir, mae'r bwlch rhwng y dos cyntaf a'r ail ddos bellach tua 11 i 12 wythnos. Cewch eich galw yn ôl yn awtomatig am eich ail ddos.

Mae'r bwlch hwn yn unol â'r cyngor diweddaraf gan y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI).

Mae'n golygu y gall mwy o bobl elwa o'r dos cyntaf yn ystod y cam cyflwyno hwn ac yna bydd amddiffyniad tymor hwy yn cael ei ddarparu gan yr ail ddos.

Ond peidiwch â phoeni os yw'r bwlch yn hirach na'r 12 wythnos. Gellir dal cael eich ail ddos ac nid oes angen ailgychwyn y cwrs.

ID ar gyfer apwyntiadau brechlyn Covid Mae angen i chi ddod ag rhywbeth i brofi eich hun  gyda chi wrth fynd i'ch apwyntiad brechu. Yn ddelfrydol, ID llun fydd hwn. Mae eich trwydded yrru neu'ch pasbort cyfredol yn berffaith. Os nad oes gennych y rhain bydd angen i chi ddod â phrawf o gyfeiriad, felly bydd datganiad banc neu fil cyfleustodau yn gwneud hynny.

Brechu a theithio - Rydych chi wedi gweld yn ôl pob tebyg ar y newyddion fod o Ddydd Llun, mis Mai 17 fed, pobl sy'n byw yn Lloegr yn gallu teithio dramor a defnyddio'r app GIG ddarparu prawf eu bod wedi cael y brechiad Covid. Cofiwch mai cyngor Lloegr yn unig yw hwn.

Bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud ei chyhoeddiad ei hun ar deithio rhyngwladol ac ardystio brechlyn.

Rydym yn deall y bydd llawer o bobl yn awyddus i fanteisio ar unrhyw gyfle i deithio dramor yr haf hwn, ond ni all y bwrdd iechyd na'ch meddyg teulu ddarparu'r prawf brechu y gallai fod ei angen. Peidiwch â gofyn. Rydym yn disgwyl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru yn fuan ar sut y gallwch gael gafael ar dystysgrif i brofi eich bod wedi cael eich brechu.

Byddwch yn ymwybodol hefyd na fyddwn yn gallu rhoi eich ail ddos i chi yn gynnar, dim ond oherwydd bod gennych wyliau wedi'i harchebu. Hefyd, mae ein rhestr wrth gefn ar gyfer dosau cyntaf yn unig.

Byddwn yn eich diweddaru trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, ein gwefan a'r cylchlythyr hwn ar ôl i'r canllawiau Cymreig gael eu rhyddhau.

Yn y cyfamser, os cawsoch eich galw am eich dos cyntaf, gwnewch bob ymdrech i fod yn bresennol oherwydd os cewch eich brechu y mis hwn bydd disgwyl i'ch ail ddos ym mis Awst ac efallai y bydd amser o hyd ar gyfer y gwyliau hynny dramor.

 

Canllawiau Rhydychen-AstraZeneca wedi'u diweddaru Fel y soniwyd yn y cyflwyniad, Ddydd Gwener diwethaf (Mai 7 fed ), argymhellodd y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) y dylid cynnig dewis arall i'r rhai dan 40 oed (heb unrhyw ffactorau risg clinigol) yn lle Rhydychen-AstraZeneca brechlyn lle mae un ar gael ac nid yw'n gohirio brechu.

Mae'r mesur rhagofalus hwn yn diweddaru cyngor blaenorol y dylid cynnig dewis arall i'r rhai dan 30 oed. Mae wedi cael ei newid oherwydd bod y risg y bydd pobl iau yn mynd yn ddifrifol wael gyda Covid yn lleihau wrth i gyfraddau heintiau ostwng ac oherwydd y cyflenwad da o frechlynnau amgen.

O ganlyniad, mae'r bwrdd iechyd hwn bellach yn cynnig y brechlyn Pfizer i'r rhai dan 40 oed.

Os ydych chi dros 40 oed, mae'n debygol y cewch gynnig brechlyn Rhydychen-Astra Zeneca - naill ai mewn Canolfan Brechu Torfol, ar yr Immbulance neu mewn lleoliad fferylliaeth gymunedol. Mae hyn oherwydd bod yn rhaid i ni reoli ein cyflenwadau yn ofalus fel na allwn gynnig dewis o frechlyn. Rydym hefyd yn gallu cynnig eu 2il ddos i nifer gyfyngedig o bobl mewn fferyllfa gymunedol - rhowch wybod i'r tîm archebu a fyddai'n well gennych hyn.

Mae ceuladau gwaed a gwaedu anarferol yn dilyn dos cyntaf y brechlyn Rhydychen-AZ yn parhau i fod yn brin iawn (tua phedwar achos am bob miliwn o ddosau a roddir) er eu bod yn cael eu gweld ychydig yn amlach mewn pobl ifanc ac yn digwydd rhwng pedwar diwrnod a phedair wythnos ar ôl y brechiad.

Dylai pawb sydd eisoes wedi cael dos cyntaf o'r brechlyn Rhydychen-AZ fod yn dawel eu meddwl y dylent dderbyn ail ddos o'r un brand, waeth beth fo'u hoedran, yn unol â chyngor JVCI. Gall eithriadau meddygol fod yn berthnasol i leiafrif bach iawn.

Ewch i'n tudalen gwirio ffeithiau gwefan bwrpasol i ddarganfod mwy am y cyhoeddiad diweddaraf hwn ar y brechlyn AstraZeneca

Brechu ar y covid a beichiogrwydd Argymhellir brechu bellach ar gyfer pob merch feichiog ar unrhyw adeg yn ystod eich beichiogrwydd. Er na chynhwyswyd menywod beichiog mewn treialon brechlyn, sy'n arfer cyffredin, mae data'r byd go iawn o'r UDA yn dangos bod tua 90,000 o ferched beichiog bellach wedi'u brechu, yn bennaf gyda'r brechlynnau Pfizer neu Moderna, heb i unrhyw bryderon diogelwch gael eu codi. Dyma pam y newidiodd Cydbwyllgor y DU ar frechu ac imiwneiddio eu canllawiau. Rydym hefyd yn gwybod y gall menywod beichiog fynd yn fwy difrifol sâl gyda Covid, yn enwedig yng nghyfnodau hwyr eu beichiogrwydd. Ac mewn menywod beichiog sydd â Covid 19 symptomatig, mae'r risg o eni cyn-dymor yn cynyddu dwy i dair gwaith.

Gweler ein cwestiynau cyffredin isod i gael mwy o fanylion:

Sut y byddaf yn cael fy ngalw am fy apwyntiad?

Fe'ch gelwir yn normal yn eich grŵp oedran. Mae hyn yn golygu y byddwch yn derbyn llythyr apwyntiad yn y post.

Ydw i'n troi at fy apwyntiad fel arfer?

Os ydych chi'n feichiog ac yn derbyn llythyr apwyntiad ar gyfer brechiad Covid mae angen i chi gysylltu â rhif ffôn y ganolfan archebu ar y llythyr i ddweud wrthym eich bod yn feichiog.

Pa frechlyn fydd gen i?

Mae'r JCVI yn argymell naill ai Pfizer neu Moderna ar gyfer menywod beichiog. Nid oes gennym Moderna yn y bwrdd iechyd hwn, felly cynigir Pfizer i chi.

Dwi ddim yn siŵr. A oes mwy o wybodaeth ar gael? A allaf siarad â rhywun?

Ydw. Cysylltwch â'ch bydwraig neu ymgynghorydd i ddarganfod a yw'r brechiad yn iawn i chi.

Os ydych chi dan ofal ymgynghorydd, cysylltwch â'r rhif neu'r cyfeiriad e-bost ar eich llythyr olaf gan yr ysbyty.

Os ydych chi dan ofal bydwragedd cymunedol, dyma restr o fanylion cyswllt y timau:

• Gogledd SBU.NorthMidwives@wales.nhs.uk 07766466892

• De SBU.southmidwives@wales.nhs.uk 07766466891

• Dwyrain SBU.EastMidwives@wales.nhs.uk 07971719632

• Gorllewin SBU.WestMidwives@wales.nhs.uk 07766466893

• Afan SBU.afanmidwives@wales.nhs.uk 07581569882

• Nedd SBU.NorthMidwives@wales.nhs.uk 07815779113

Ewch i wefan Coleg Brenhinol yr Obstetregwyr a'r Gynaecolegwyr i gael gwybodaeth fanwl gan gynnwys Cwestiynau Cyffredin.

Ac yn olaf ... Diolch i ostwng mewn cyfraddau heintiau rydym yn falch o allu dechrau croesawu ymwelwyr yn raddol eto, ond YN GYFRIFOL GAN BENODI YN UNIG.

Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth bartner hanfodol mewn gwasanaethau mamolaeth.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i ddarganfod mwy am sut mae'r trefniadau ymweld diweddaraf.

 

Dyna i gyd am yr wythnos hon. Diolch yn fawr am ddarllen.

 

Byddwn yn dal i fyny eto'r wythnos nesaf.