Neidio i'r prif gynnwy

Norofeirws

dyn yn cydio stumog
Mae Norofirws yn cylchredeg yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. Yma fe welwch wybodaeth ar sut i amddiffyn eich hun a'ch teulu y gaeaf hwn.

Beth yw norofeirws?

Mae norofeirws yn achosi chwydu a dolur rhydd. Mae'n firws ac ni fydd gwrthfiotigau'n ei ladd.

Beth yw symptomau norofeirws?

Mae symptomau norofeirws yn cynnwys cyfog, dolur rhydd a chwydu. Efallai y bydd gennych hefyd dymheredd (twymyn), cur pen a breichiau a choesau poenus.

Pa mor hir mae norofeirws yn para?

Mae symptomau fel arfer yn cychwyn cyn pen diwrnod neu ddau ar ôl cael eu heintio. Fel rheol gellir eu rheoli gartref a dylent ddiflannu ar ôl ychydig ddyddiau er y byddwch yn parhau i fod yn heintus am hyd at 72 awr ar ôl eich symptomau olaf.

Sut ydych chi'n dal norofeirws?

Gallwch chi ddal norofeirws yn hawdd gan bobl eraill, trwy gyffwrdd ag arwynebau maen nhw wedi'u cyffwrdd neu fwyta bwyd maen nhw wedi'i baratoi.

Amddiffyn eich hun a'ch teulu

Mae prif nyrs atal a rheoli heintiau Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Joanne Walters, yn annog y cyhoedd i helpu i reoli lledaeniad norofeirws, sy'n hawdd iawn ei drosglwyddo o berson i berson.

Y ffordd orau i amddiffyn eich hun a'ch teulu yw trwy olchi'ch dwylo'n rheolaidd gyda sebon a dŵr.
Nid yw geliau alcohol a glanweithyddion dwylo bob amser yn effeithiol yn erbyn y firysau hyn.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n golchi'ch dwylo:

• Yn enwedig ar ôl defnyddio'r toiled
• Ar ôl defnyddio troli siopa
• Cyn bwyta ac yfed

Ein cynghorion golchi dwylo uchaf:

• Defnyddio sebon a dŵr BOB AMSER gan y bydd hyn yn cael gwared ar y firws. Nid oes rhaid i'r dŵr fod yn gynnes
• Froth a ffrithiant yw'r allwedd! Rhwbiwch eich dwylo'n egnïol, gan sicrhau bod y sebon yn ymledu ar draws wyneb cyfan eich dwylo ac yn gweithio i mewn i garwr
• Rinsiwch i ffwrdd a'i sychu'n ysgafn
• Lleithwch eich dwylo yn rheolaidd gan y bydd croen sych a chraciog yn harbwr germau.

Os oes gennych salwch a dolur rhydd, fel rheol bydd yn pasio mewn ychydig ddyddiau.

Rydym yn annog pobl i reoli eu symptomau gartref gyda meddyginiaethau dros y cownter fel paracetamol, a thrwy gynnal hydradiad trwy gael ychydig bach o hylif, meddyginiaethau dŵr neu ailhydradu yn ddelfrydol.

Osgoi'r Adran Achosion Brys os gwelwch yn dda. Os ydych chi'n poeni ac angen cyngor, ffoniwch NHS Direct ar 111 i gael cyngor meddygol 24/7 ac i gael mynediad i'r gwasanaeth meddygon teulu y tu allan i oriau.

Rydym yn annog pobl sydd â norofeirws i gadw draw o ysbytai ac ardaloedd cymunedol, prysur eraill fel archfarchnadoedd os ydyn nhw'n sâl (neu'n gofalu am rywun â'r nam). Mae'r cyngor hwn yn berthnasol hyd yn oed os yw'r symiau yn ysgafn neu'n lleihau, am o leiaf 48 ond hyd at 72 awr.
Yn ystod achos o norofeirws, mae'n bosibl yr effeithir ar wardiau yn Ysbyty Treforys, Ysbyty Singleton, Ysbyty Gorseinon ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. I gael mwy o wybodaeth am gau wardiau, ewch i'r dudalen hon.