Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Mae byg chwydu yn effeithio 75 gleifion a staff

Mae'r byg chwydu dros y gaeaf - a elwir hefyd yn norofeirws - yn parhau i effeithio ar ein hysbytai.

Ar hyn o bryd mae cyfanswm o 75 o staff a chleifion wedi neu wedi cael symptomau dros y noson ddiwethaf, gyda wardiau ar gau i dderbyniadau newydd ym mhob un o'n tri ysbyty acíwt ac yn Ysbyty Gorseinon.

Mae norofeirws wedi'i gadarnhau mewn nifer o'r achosion hynny.

Yn ogystal, mae'r byg wedi effeithio ar o leiaf dau gartref gofal yn y gymuned ac wedi bod ar gau i dderbyniadau newydd o ganlyniad.

Mae Metron Atal a Rheoli Heintiau Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Joanne Walters, yn y llun ar y chwith, yn annog y cyhoedd i helpu i reoli lledaeniad y firws, sy'n hawdd ei drosglwyddo o berson i berson, trwy:

  • Golchi eu dwylo yn rheolaidd gyda sebon a dŵr (nid yw glanweithwyr dwylo yn gweithio yn erbyn norofeirws)
  • Aros i ffwrdd o ysbytai ac ardaloedd cymunedol, prysur eraill fel archfarchnadoedd os ydych chi'n sâl (neu'n gofalu am rywun â'r nam), hyd yn oed os yw'r symptomau'n ysgafn neu'n lleihau, am o leiaf 48 ond hyd at 72 awr
  • Rheoli symptomau gartref gyda meddyginiaethau dros y cownter fel paracetamol a thrwy gynnal hydradiad trwy gael symiau bach, rheolaidd o hylif, dŵr yn ddelfrydol neu feddyginiaethau ailhydradu. Gallwch hefyd ddeialu NHS Direct ar 111 i gael cyngor os ydych chi'n sâl. Peidiwch â dod i ED.

“Dyma dymor y norofeirws yn draddodiadol felly byddem yn disgwyl ei weld yn cylchredeg,” meddai.

“Rydyn ni angen i bobl fod yn ymwybodol nad oes angen iddyn nhw gyflwyno eu hunain i'r ysbyty os oes ganddyn nhw'r firws hwn. Gallant reoli eu symptomau gartref a lleihau lledaeniad yr haint trwy beidio â mynd i ardaloedd cymunedol.

“Hyd yn oed pan fydd eich symptomau yn eich atal rhag parhau i fod yn heintus, rydych yn parhau i sied y firws am hyd at 48 awr, a chyhyd â 72 awr, wedi hynny.”

Wrth fynd i’r afael â phryderon a leisiwyd gan y cyhoedd ynghylch staff yn gwisgo iwnifform yn gyhoeddus, dywedodd Joanne na chaniateir i staff wisgo eu gwisgoedd mewn mannau cyhoeddus, ee archfarchnadoedd.

Fodd bynnag, caniateir iddynt deithio yn ôl ac ymlaen i'r gwaith, gan gynnwys ar drafnidiaeth gyhoeddus, gwisgo eu gwisgoedd gyda chôt dros ben llestri.

“Mae gennym hefyd lawer o nyrsys yn gweithio yn y gymuned ac efallai y bydd aelodau’r cyhoedd yn eu gweld o gwmpas eu gwisg,” ychwanegodd.

Ychwanegodd Joanne: “Os yw staff mewn cysylltiad corfforol agos â chlaf byddant yn gwisgo offer amddiffynnol personol tafladwy gan gynnwys ffedog a, lle mae gan glaf haint neu lle mae risg o hylifau'r corff, byddant hefyd yn gwisgo menig.

“Y weithdrefn safonol yw i’r holl staff lanhau eu dwylo cyn ac ar ôl dod i gysylltiad â phob claf unigol.”

Mae Ysbyty Gorseinon cyfan, wardiau C a D yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, ward B (trawma ac orthopedig) ym Morriston a bellach ward 12 yn Ysbyty Singleton i gyd wedi cadarnhau achosion o norofeirws ac wedi bod ar gau i dderbyniadau newydd.

Gan fod y rhai a aeth yn sâl gyntaf yn ein hysbytai wedi bod yn gleifion mewnol ers cryn amser, rydym yn gwybod y daethpwyd â'r firws i mewn o'r gymuned.

Er ein bod yn dal i ganiatáu i ymwelwyr ddod ar y wardiau sydd wedi bod ar gau i dderbyniadau newydd, rydym yn eu hannog i gadw draw os yn bosibl.

Os ydych chi'n ymweld, peidiwch â dod â phlant gyda chi a golchwch eich dwylo yn rheolaidd.

Peidiwch â rhyngweithio â chleifion eraill ar y ward na chynnig bwyd iddynt.

“Gall rhai pobl hefyd fod yn gludwyr norofeirws ond heb symptomau,” meddai Joanne.

“Efallai bod gennych gyfog ysgafn a phoen stumog yn unig, ond fe allech chi fod yn cario'r firws o hyd a'i drosglwyddo i eraill.

“Bydd y rhai sydd â systemau imiwnedd gwannach yn heintus am gyfnod hirach.

“Mae hylendid dwylo da yn hanfodol, yn enwedig ar ôl mynd i’r toiled, cyn ac ar ôl bwyta a chyffwrdd ag eitemau y bydd llawer o bobl eraill wedi eu cyffwrdd fel trolïau siopa, dolenni drysau a rheolyddion teledu o bell.

“Defnyddiwch sebon a dŵr bob amser. Nid yw glanweithwyr dwylo yn lladd norofeirws. Maent yn gweithio yn erbyn llawer o facteria a firysau, gan gynnwys y ffliw, ond nid norofeirws.

“Peidiwch â rhannu eitemau fel tyweli a gwlanen os ydych chi'n sâl.”

Ychwanegodd Joanne: “Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i atal lledaeniad y firws, ond ni allwn wneud hyn ar ein pennau ein hunain. Mae help y cyhoedd yn hanfodol. ”

Ein cynghorion golchi dwylo uchaf:

  • Defnyddiwch sebon a dŵr BOB AMSER yn gan y bydd hyn yn cael gwared ar y firws. Nid oes rhaid i'r dŵr fod yn gynnes
  • Froth a ffrithiant yw'r allwedd! Rhwbiwch eich dwylo'n egnïol, gan sicrhau bod y sebon yn ymledu ar draws wyneb cyfan eich dwylo ac yn gweithio i mewn i garwr
  • Rinsiwch i ffwrdd a'i sychu'n ysgafn
  • Lleithwch eich dwylo yn rheolaidd gan y bydd croen sych a chraciog yn harbwr germau.

Beth yw norofeirws?

Mae norofeirws yn achosi chwydu a dolur rhydd. Mae'n firws ac ni fydd gwrthfiotigau'n ei ladd.

Mae'r symptomau'n cynnwys cyfog, dolur rhydd a chwydu. Efallai y bydd gennych hefyd dymheredd (twymyn), cur pen a breichiau a choesau poenus.

Mae symptomau fel arfer yn cychwyn cyn pen diwrnod neu ddau ar ôl cael eu heintio. Fel rheol gellir eu rheoli gartref a dylent ddiflannu ar ôl ychydig ddyddiau er y byddwch yn parhau i fod yn heintus am hyd at 72 awr ar ôl eich symptomau olaf.

Gallwch chi ei ddal yn hawdd gan bobl eraill, gan gyffwrdd ag arwynebau maen nhw wedi'u cyffwrdd neu fwyta bwyd maen nhw wedi'i baratoi.