Neidio i'r prif gynnwy

Cylchlythyr brechu 8fed o Orffennaf 2021

Mae yna llawer yn y newyddion am ddiwedd arfaethedig cyfyngiadau Covid yn Lloegr yn ddiweddarach y mis hwn. Ond bydd unrhyw newidiadau i gyfyngiadau yng Nghymru yn cael eu penderfynu a'u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru wythnos nesaf.

Mae llawer ohonom yn awyddus i bopeth fynd yn ôl i normal o'r diwedd, ond ni allwn anghofio bod achosion o'r amrywiad Delta, y straen amlycaf yng Nghymru bellach, yn parhau i godi.

Yr wythnos hon disgrifiodd prif gynghorydd gwyddonol iechyd Cymru, Dr Rob Orford, y sefyllfa fel ras rhwng twf yr amrywiad Delta a’r brechlynnau - a fydd yn penderfynu pa mor fuan y gallwn “fyw gyda Covid”.

Dywedodd y bydd derbyn brechlyn yn gwneud gwahaniaeth mawr wrth symud ymlaen ac anogodd bobl ifanc yn benodol i “fachu ar y cyfle” o gael pigiad i amddiffyn eu hunain ac eraill, er gwaethaf y risg is o fod yn ddifrifol wael.

Felly, fel yr ydym wedi'i wneud dros yr wythnosau diwethaf, byddwn yn cynnig cyfle i bobl rhwng 18 a 39 oed gael eu brechlyn Pfizer dos cyntaf mewn sesiynau galw heibio dros dri phenwythnos yn olynol yng Nghanolfan Brechu Torfol Ysbyty Maes y Bae. Manylion isod.

Mae gennym hefyd ychydig o ddarnau arall o newyddion i ddweud wrthych amdanynt, felly gadewch i ni ddechrau.

Y ffigurau diweddaraf

Sylwch: Mae'r ffigurau'n gywir ar 2.30pm Ddydd Iau, Gorffennaf 8fed. Mae'r ffigurau hyn ar gyfer ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, nid Cymru gyfan.

Dos 1 af : 275,703

2ail ddos: 219,210

Dosau a roddir mewn meddygfeydd (dosau cyntaf ac ail): 120,506

Cyfanswm hyd yn hyn (1 af ac 2ail ddos): 494,913

 

Y newyddion diweddaraf

Sesiynau galw heibio dos cyntaf Rhestrir ein sesiynau galw heibio dos cyntaf Pfizer ar gyfer 18 i 39 oed yn MVC Ysbyty Maes y Bae isod. Sylwch:

 • Dewch â llun adnabod fel pasbort neu drwydded yrru os oes gennych chi ef. Neu brawf enw a chyfeiriad fel cyfriflen banc neu fil cyfleustodau.
 • Os ydych chi'n rhan o'n cymunedau digartref neu fudol ac nad oes gennych adnabod na phrawf cyfeiriad, peidiwch â phoeni. Byddwn yn dal i'ch brechu ac yn rhoi mesurau ar waith i chi gael eich ail ddos.
 • MAE preswylwyr dros dro gan gynnwys gweithwyr dros dro, myfyrwyr a'r rhai sy'n aros yn yr ardal i ofalu am rywun annwyl yn gallu mynychu ein sesiynau galw heibio. Ond bydd angen i chi gofrestru gyda meddyg teulu yn ardal Castell-nedd Port Talbot neu Abertawe cyn pen 14 diwrnod gan y byddai angen i ni eu hysbysu o'ch dos cyntaf a dyna sut y bydd eich apwyntiad ail ddos yn cael ei gynhyrchu.
 • Os ydych chi'n byw o fewn ffin sir Abertawe neu Castell-nedd Port Talbot ond wedi'ch cofrestru gyda meddyg teulu o dan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys NEU Fwrdd Iechyd Hywel Dda rydych chi'n gallu cyrchu ein sesiynau galw heibio - dewch â phrawf o gyfeiriad.
 • Cadwch at ganllawiau pellhau cymdeithasol yn y lleoliad.

Amserlen

 • Dydd Sadwrn, Gorffennaf 17eg - Amser: 9am - 7.40pm.
 • Dydd Sul, Gorffennaf 18fed - Amser: 10am - 6pm.
 • Dydd Sadwrn, Gorffennaf 24ain - Amser: 9am - 7.40pm.
 • Dydd Sul, Gorffennaf 25ain - Amser: 10am - 6pm
 • Dydd Sadwrn, Gorffennaf 31 ain - Amser: 10am - 6pm.
 • Dydd Sul, Awst 1 af - Amser: 10am - 6pm.

Rhif newydd ar gyfer bws Ysbyty Maes y Bae Mae'r bws First Cymru sy'n rhedeg o orsaf fysiau canol dinas Abertawe i'r ysbyty maes wedi dod yn rhan o Wasanaeth 9A ar gyfer Parcio a Theithio Fabian Way. Mae'n dal i fod yn wasanaeth AM DDIM. Roedd y bws yn rhif 51 o'r blaen.

Mae Gwasanaeth 9A yn rhedeg o fae D yn yr orsaf fysiau i Ysbyty Maes y Bae bob 20 munud rhwng 7.25am ac 8pm, Dydd Llun i Ddydd Sadwrn.

Ewch i'r dudalen hon ar wefan First Cymru i gael yr amserlen 9A lawn.

Bydd Gwasanaeth 51 yn rhedeg yn ôl yr angen pan fydd Ysbyty Maes y Bae ar agor Ddydd Sul a Dydd Llun gŵyl y banc.

 

Dydd Sadwrn Gwych ar gyfer yr Immbulance Mwy na 130 pobl, gan gynnwys rhai o grwpiau sy'n agored i niwed, yn cael eu brechu fel rhan o ddigwyddiad arbennig yn cynnwys ein huned brechu symudol Immbulance ar ddydd Sadwrn, mis Gorffennaf 3ydd.

Wedi'i drefnu mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe, City Church Swansea a BAME Mental Health Support, gwelodd y digwyddiad yr Immbulance yn brechu'r rhai 40+ gyda'r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca yng nghyfansoddyn Eglwys y Ddinas ar Stryd Dyfatty yn Abertawe. Cafodd y rhai dan 40 oed gludiant am ddim i Ganolfan Brechu Torfol y Bae i dderbyn y brechlyn Pfizer, yn unol ag argymhellion JCVI. Darparwyd y cludiant yn garedig gan Cymorth Iechyd Meddwl BAME.

Mae'r digwyddiad yn rhan o'n gwaith parhaus i roi cyfle i bawb sy'n gymwys, waeth beth fo'u hamgylchiadau, dderbyn y brechiad Covid.

Roeddem yn falch iawn bod presenoldeb mor dda yn y digwyddiad, yn enwedig gan aelodau o'r gymuned ymfudol.

Roedd partneriaid o Abertawe yn Cymryd Tlodi Cyfnod (STOPP) wrth law yn Eglwys y Ddinas i roi cynhyrchion misglwyf.

Fe wnaeth Cymorth Iechyd Meddwl BAME hefyd gludo 18 o bobl i'r Bae i'w brechu Ddydd Sul.

Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ddiolch i bawb a gymerodd ran am eu cefnogaeth a'u hymroddiad, yn enwedig Alfred Oyekoya o Gymorth Iechyd Meddwl BAME.

Rhaglen atgyfnerthu Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a GIG Cymru gyfan wedi bod yn cynllunio ymgyrch atgyfnerthu ers cryn amser yn erbyn ystod o senarios posibl. Mae rhyddhau canllawiau dros dro JCVI yn darparu canllaw ar sut y gallai ymgyrch atgyfnerthu edrych, ond nid oes gweinidogion wedi gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol ar yr ymgyrch atgyfnerthu eto.

Mae cyngor dros dro JCVI a gyhoeddwyd Ddydd Mercher, Mehefin 30ain, yn tynnu sylw at y ffaith bod risg y bydd tonnau pellach o Covid yn y gaeaf a bod cynyddu nifer y brechlyn ffliw yn offeryn pwysig arall i wrthweithio effaith firysau anadlol ar bobl sy'n agored i niwed.

Mae JCVI yn awgrymu y dylai ymgyrch atgyfnerthu sy'n cynnig dos atgyfnerthu sengl gychwyn ym mis Medi i ddarparu amddiffyniad ychwanegol i'r grwpiau mwyaf agored i niwed - y grwpiau blaenoriaeth blaenorol 1-4 - gan gynnwys:

 • oedolion 16 oed a hŷn sy'n imiwno-dan bwysau;
 • y rhai sy'n byw mewn cartrefi gofal preswyl i oedolion hŷn;
 • pob oedolyn 70 oed neu'n hŷn;
 • oedolion 16 oed a hŷn sy'n cael eu hystyried yn glinigol hynod fregus;
 • gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen.

Byddai ail gam yn ymestyn y cynnig i bob oedolyn dros 50 oed, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen a'r rheini rhwng 16 a 49 oed sydd mewn mwy o berygl ac aelwydydd pobl sydd â imiwnedd isel.

Nid yw'n hysbys eto pa frand o frechlyn neu frechlynnau a ddefnyddir.

Efallai y bydd y pigiad atgyfnerthu yn cael ei roi ar yr un pryd â'r brechlyn ffliw, fodd bynnag, mae gwaith pellach ar y gweill i ddeall a yw hyn yn dderbyniol i bobl. Efallai y bydd rhwystrau ymarferol i'r dull hwn hefyd.

Disgwylir i'r JCVI ryddhau cyngor terfynol, ond nid tan ddiwedd mis Awst. Dim ond pan fydd penderfyniadau wedi'u gwneud sy'n cael eu llywio gan y cyngor terfynol hwnnw y byddwn yn gallu rhoi manylion sut y bydd y pigiad atgyfnerthu yn cael ei gyflwyno yn ardal Bae Abertawe. Tan hynny rydym yn parhau i gynllunio ar gyfer ystod o ddulliau brechu atgyfnerthu posibl.

Ewch i'r dudalen hon ar wefan Llywodraeth Cymru i gael y cyhoeddiad atgyfnerthu llawn.

Troi trasiedi ar waith Mae gweithiwr yn Ysbyty Singleton wedi cael cymorth ei chydweithwyr i ddweud wrth bobl o gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) am bwysigrwydd cymryd y brechiad Covid-19.

Ar ôl colli dau ffrind i'r firws, roedd Grace Manuputty, sy'n gweithio yn yr Adran Ddomestig ac yn Swyddog Du ar gyfer cangen Abertawe, yn teimlo ei bod yn cael ei gyrru i weithredu.

Gofynnodd i gydweithwyr sy'n aelodau o gymunedau Lleiafrifoedd Ethnig, gymryd rhan mewn cyfres o ffotograffau sy'n dal cardiau pennawd i egluro pam eu bod wedi dewis cymryd y brechlyn pan gafodd ei gynnig. Ymhlith y rhesymau roedd 'Rhaid i mi amddiffyn fy hun, fy nheulu, fy nghleifion a diogelu'r cyhoedd', 'dyma'r unig ffordd i guro Covid-19 er daioni', ac 'oherwydd yr effeithiolrwydd profedig mewn treialon'.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i ddarllen y stori lawn am Grace a'i chydweithwyr.

Diolchodd meddygfeydd Mae ein meddygfeydd gwydn ac ymroddedig wedi cael eu diolch am helpu i gyflawni'r rhaglen frechu lwyddiannus.

Rholiodd mwyafrif helaeth y meddygfeydd lleol eu llewys - ynghyd â rhai degau o filoedd o gleifion - a helpu i roi brechiadau Covid i'r rhai mwyaf agored i niwed pan oedd eu hangen arnynt fwyaf.

Tra bod y bwrdd iechyd wedi sefydlu tair canolfan frechu dorfol, roedd angen help ar gyfer y rhai a allai fod wedi cael teithio yn eithaf anodd.

Ewch i mewn i'n meddygfeydd. Gan dargedu’r rheini yn y grwpiau sydd fwyaf mewn perygl, ynghyd â thrigolion cartrefi gofal a’u gofalwyr, maent wedi brechu mwy na 120,000 o bobl ers i’r rhaglen gychwyn, dros chwarter yr holl rai a frechwyd ym Mae Abertawe.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i ddarllen y stori lawn am y rôl y maen nhw wedi'i chwarae.

 

Yn dal yn chwilfrydig am frechu Covid? Rydym yn cael llawer o gwestiynau am gyflwyno'r brechiad yn ardal Bae Abertawe a diogelwch ac effeithiolrwydd y brechlynnau, felly rydym wedi llunio'r rhai a ofynnir yn aml ynghyd â'r atebion ar ein gwefan.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i gael mynediad i'n Cwestiynau Cyffredin diweddaraf am frechlyn yng Nghymraeg.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i gael mynediad i'n Cwestiynau Cyffredin brechlyn diweddaraf mewn Arabeg.

 

Dyna i gyd am yr wythnos hon. Diolch yn fawr am ddarllen.