Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Cylchlythyr brechu 4ydd o Chwefror 2022

Rydym wedi rhoi mwy na 800,000 o ddosau ac yn parhau i frechu saith diwrnod yr wythnos.

Mae manylion llawn am ble y gallwch gael y dos sydd ei angen arnoch isod, ynghyd â gwybodaeth am ddatblygiadau eraill.

 

Y newyddion diweddaraf

Datganiad gan ein Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd, Keith Reid, yn dilyn mater yng Nghanolfan Brechu Torfol y Bae y penwythnos diwethaf.

“Hoffwn ymddiheuro i’r bobl ifanc hynny a gafodd eu troi i ffwrdd o’r ganolfan frechu dros y penwythnos ar ôl ymateb i wahoddiad am ail ddos.

“Ni ddylai hyn fod wedi digwydd ac mae’n ddrwg gen i am y gofid a’r cynnwrf y bydd hyn wedi’i achosi i chi a’ch teuluoedd. Rwyf hefyd yn cydnabod bod yn rhaid ichi fod yn bresennol yn awr eto i gael y brechiad a gobeithio nad yw eich profiad ar eich ymweliad diweddar wedi eich rhwystro rhag cael ail ddos o’r brechlyn.

“Rwyf wedi gofyn am ymchwiliad i sefydlu pam y digwyddodd hyn fel y gallwn ei atal rhag digwydd eto.

“Rydyn ni’n deall bod o leiaf 30 o bobl ifanc wedi cael eu troi i ffwrdd mewn camgymeriad dros y dydd Sadwrn a’r dydd Sul ac rydyn ni’n wirioneddol flin am hyn. Bydd yr ymchwiliad yn edrych yn fanwl ar pam y digwyddodd hyn a'r union niferoedd gafodd eu heffeithio. Ond ar hyn o bryd nid yw’n ymddangos bod y gwahoddiadau wedi’u cyhoeddi’n rhy gynnar.”

 

Brechu ar gyfer y rhai ag alergeddau

Os oes gennych alergedd neu alergedd, rydym yn deall y bydd angen gwybodaeth o ansawdd da arnoch ar sut y gallai eich corff ymateb i frechu cyn penderfynu i derbyn y brechiad.

Os oes gennych gwestiynau neu bryderon, gallwch siarad ag un o'n clinigwyr trwy gysylltu â'n llinell archebu ar 01792 200492 neu 01639 862323 cyn dod i gael eich brechu.

Ar ôl siarad â chi, efallai y bydd yr arweinydd clinigol yn eich cyfeirio at y clinig alergedd lle mae opsiwn posibl o gael y brechlyn mewn clinig arbenigol os bernir bod hynny'n briodol.

Rydym hefyd wedi casglu rhai ffeithiau brechu at ei gilydd a allai fod o gymorth:

 • Mae'r brechlynnau Covid yn ddiogel pobl ag alergeddau (gan gynnwys anaffylacsis) i gacwn, pigiadau gwenyn neu bryfed eraill ac alergeddau i unrhyw fwyd neu ddiod.
 • Nid yw'r brechlynnau presennol yn cynnwys unrhyw olion o gnau, glwten, wy, neu soi.
 • Nid yw'r brechlynnau presennol yn cynnwys latecs ac felly maent yn addas ar gyfer y rhai ag alergedd i latecs.
 • Nid yw pob brechlyn Covid a gymeradwywyd yn y DU yn cynnwys penisilin nac unrhyw wrthfiotigau eraill. Os oes gennych alergedd i benisilin neu wrthfiotig arall, gallwch dderbyn y brechlynnau o hyd.
 • Mae'r holl imiwnyddion wedi'u hyfforddi a byddant yn asesu addasrwydd ar gyfer brechu pan fyddant yn mynd trwy'r cwestiynau cymhwysedd cyn ydych yn derbyn brechiad. Os oes unrhyw bryder byddant yn cyfeirio at ein gwasanaeth alergeddau am gyngor.
 • Os bydd y brechiad yn mynd yn ei flaen efallai y bydd yr imiwneiddiwr yn gofyn i chi aros am fwy o amser ar ôl y brechiad - hyd at 30 munud.

 

Derbyn y brechlyn

Gallwch gael pa bynnag ddos sydd ei angen arnoch mewn sesiynau galw heibio neu drwy archebu ar-lein.

Yn ogystal, rydym yn parhau i wahodd y rhai sy'n dod yn gymwys.

Mae sesiynau galw heibio ar gael yn MVC y Bae, ein cynwysyddion (canolfannau brechu lleol) yn Neuadd y Ddinas yn Abertawe, Canolfan Hamdden Pontardawe ac mewn nifer o fferyllfeydd cymunedol.

O ddydd Mercher, mis Chwefror 16eg, byddwn hefyd yn cael cynhwysydd y tu allan i Ganolfan Gymunedol Croeserw.

Ewch i'n gwefan i gael rhagor o fanylion am sesiynau brechu a'r ddolen archebu ar-lein.

Gwybodaeth Pwysig:

 • Rhaid i unrhyw un sy’n 18 oed neu’n hŷn neu’n iau na 18 oed ac mewn categori agored i niwed sydd wedi cael canlyniad prawf Covid positif aros nes bod 28 diwrnod wedi mynd heibio ar ôl y canlyniad positif cyn cael brechiad.
 • Rhaid i unrhyw un rhwng 12 a 17 oed nad yw mewn perygl ac sydd wedi cael canlyniad prawf Covid positif aros nes bod 12 wythnos wedi mynd heibio ar ôl y canlyniad positif cyn cael brechiad.
 • Sylwch, mae'r system apwyntiad brechu yn cynhyrchu apwyntiadau yn seiliedig ar ddyddiad y dos blaenorol ac nid yw'n gallu cymryd canlyniad prawf Covid positif i ystyriaeth. Felly efallai y cewch wahoddiad i fynychu cyn i'r cyfnod aros o 28 diwrnod neu 12 wythnos ddod i ben. Mynychwch unwaith y bydd y cyfnod priodol wedi mynd heibio ar ôl canlyniad positif y prawf.
 • Nid oes angen unrhyw fwlch rhwng brechlyn HPV a brechlyn Covid, ni waeth pa un sy'n dod gyntaf.
 • Rhaid bod bwlch o 13 wythnos neu fwy rhwng 2il neu 3ydd dos cynradd ac atgyfnerthiad.

 

Treial am driniaeth Covid

Ydych chi newydd brofi'n bositif am Covid-19? A hoffech chi ymuno â threial newydd ledled y DU ar gyfer triniaethau cynnar effeithiol?

Mae’r treial hwn ar gael i bobl sydd mewn perygl ehangach o salwch difrifol o Covid-19 naill ai oherwydd:

• Maent dros 50 oed, neu

• Maent rhwng 18 a 49 oed gyda chyflyrau iechyd sylfaenol. (Bydd llawer eisoes yn gymwys i gael pigiadau ffliw blynyddol am ddim.)

Er mwyn cymryd rhan mae angen i bobl ddisgyn i un o'r grwpiau sydd mewn perygl, wedi profi'n bositif am Covid-19 naill ai trwy brawf PCR neu LFT, a chael symptomau.

Mae'r treial PANORAMIC yn cynnwys cwrs o dabledi llafar. Mae'r tabledi hyn eisoes yn cael eu defnyddio i drin rhai pobl sy'n ddigon sâl â Covid-19 i fod yn yr ysbyty.

Mae'r treial bellach yn edrych ar ba mor effeithiol yw'r driniaeth ar gyfer pobl sy'n dal i fod gartref sy'n profi'n bositif am Covid-19, ac sydd â symptomau.

Mae’n astudiaeth DU gyfan a gall unrhyw un sydd yn y categorïau mewn perygl wneud cais i gymryd rhan, p’un a ydynt wedi cael eu brechu ai peidio.

Ewch i wefan y treial PANORAMIC i ddarganfod mwy am y treial hwn ar gyfer triniaeth ar gyfer Covid.

Neu, ffoniwch 08081 560017 (mae galwadau am ddim.)

Unwaith y cânt eu derbyn ar y treial, caiff y tabledi eu postio atoch ar unwaith oherwydd dylid eu cymryd o fewn pum diwrnod. Bydd gofyn i chi ateb cwestiynau dilynol ar-lein neu dros y ffôn, ond nid oes angen ymweliadau wyneb yn wyneb.

 

Mae symudiad cyfieithydd ar y pryd o Afghanistan i Abertawe yn trosi'n yrfa newydd yn y GIG

Ar ôl hedfan allan o Afghanistan, gan ofni am ei fywyd wrth i'r Taliban ymosod ar Kabul, mae Mohamed Ferooz Noori bellach yn helpu i achub bywydau trwy weithio gyda rhaglen frechu Bae Abertawe.

Cafodd y tad i ddau ei adleoli i'r DU ar ôl i filwyr dynnu'n ôl o Afghanistan fis Awst diwethaf.

Roedd wedi bod yn gweithio fel cyfieithydd ochr yn ochr â'r fyddin Brydeinig, a phan gyrhaeddodd y DU cafodd ei anfon i Gaerdydd yn wreiddiol cyn symud i Abertawe. Mae bellach yn gweithio fel triniwr galwadau yng Nghanolfan Brechu Torfol y Bae.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i ddarllen y stori lawn.

 

Tîm brechu yn myfyrio ar berthynas hapus â lleoliad y briodas

Mae tîm brechu Bae Abertawe wedi bod mewn rhan gyfeillgar â'r Orendy ym Margam.

Ar ôl rhoi mwy na 150,000 o frechiadau Covid, dros y flwyddyn ddiwethaf, yn y lleoliad priodas prydferth ar dir Parc Margam, mae’r tîm ar fin symud i leoliad newydd yng Nghanolfan Siopa Aberafan.

Bydd y newid lleoliad yn caniatáu i'r Orendy ddychwelyd i'w ddefnydd blaenorol fel lleoliad y mae galw mawr amdano ar gyfer parau hapus i ddathlu clymu'r cwlwm.

Ewch i'r dudalen hon i ddarllen mwy am gau ein canolfan frechu ym Margam.

 

Grŵp cerdded yn defnyddio awyr agored gwych i helpu i fynd i'r afael â Covid hir

Mae pobl sy'n dioddef o symptomau Covid hir yn elwa o fynd allan yn yr awyr agored fel rhan o'u hadferiad parhaus.

Mae grŵp cerdded newydd yn gweld y rhai sy'n cymryd rhan yn gwneud ymarfer corff ar eu cyflymder eu hunain wrth iddynt gael eu hebrwng ar hyd y llwybr gan feddyg teulu ac ymarferydd cynorthwyol ffisiotherapi.

Gwahoddir cleifion sydd wedi’u cyfeirio at y Gwasanaeth Adsefydlu Covid Hir, sy’n rhedeg o Ysbyty Maes y Bae, i gymryd rhan yn y teithiau cerdded wythnosol fel estyniad o’r cymorth sydd ar gael iddynt.

Ewch i'r dudalen hon i ddarllen mwy am y grŵp cerdded Covid hir.

 

Ffigurau diweddaraf y brechlyn Covid

 

Sylwch: Mae'r ffigurau'n gywir o 1pm ddydd Gwener, Chwefror 4ydd. Mae’r ffigurau hyn ar gyfer ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, nid Cymru gyfan.

 

dos 1af: 303,954

 

2il dos: 282,985

 

3ydd dos (ar gyfer y gwrthimiwnedd): 7,106

 

Dos atgyfnerthu : 214,418

 

Cyfanswm rhedeg (1, 2, 3 a dosau atgyfnerthu): 808,463

 

Dyna i gyd am yr wythnos hon. Diolch yn fawr am ddarllen.