Neidio i'r prif gynnwy

Cylchlythyr brechu 24ain Mawrth 2021

Brechlyn Covid wedi'i labelu â ffiol yn agos rhwng dau fys ar law gloyw.

Croeso i rifyn diweddaraf ein cylchlythyr wythnosol, 24ain Mawrth 2021, sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ble rydyn ni wrth gyflwyno'r brechlynnau Covid ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r rhaglen yn parhau'n gyflym, gyda brechiadau'n digwydd ar yr un pryd ar draws grwpiau blaenoriaeth JCVI 6, 7 ac 8 yr wythnos hon.

Rydyn ni'n gobeithio cwblhau'r mwyafrif o frechiadau grŵp 8 yr wythnos hon ac yna yn yr wythnos nesaf byddwn ni'n gwahodd y rhai 50-54 oed i gael brechiad ac rydyn ni'n parhau i fod yn gadarn ar y trywydd iawn i daro ein carreg filltir nesaf o gynnig dos cyntaf i bawb yng ngrwpiau 1-9 erbyn canol mis Ebrill.

Mae llawer o ail ddosau hefyd yn cael eu cynnal ar gyfer y rhai a gafodd eu brechu tuag at ddechrau'r rhaglen.

Felly, gyda'r dosau cyntaf a'r ail wedi'u cyfuno, fe basiom y marc dos 200,000 Ddydd Llun, Mawrth 22ain. Mae gan dri o bob pedwar o bobl yng ngrwpiau 1-9, sy'n rhedeg o breswylwyr cartrefi gofal a gweithwyr cartrefi gofal i weithwyr gofal iechyd rheng flaen, y rhai sy'n hynod fregus yn glinigol, gyflyrau iechyd sylfaenol ac sy'n ofalwyr di-dâl a'r grŵp oedran 50+, wedi derbyn o leiaf un dos.

Mae hwn yn gyflawniad rhyfeddol mewn rhaglen sydd ond wedi bod yn rhedeg am 15 wythnos.

Ac rydym yn gallu cynnal y momentwm hwn diolch i gyflenwad brechlyn da dros yr ychydig wythnosau diwethaf - ni fydd y dirywiad yn y cyflenwad yn cael ei deimlo tan tua adeg y Pasg - a gallu brechu uchel ar draws ein Canolfannau Brechu Torfol (MVCs) a meddygfeydd .

Rydym hefyd yn cynnal sesiynau brechu ychwanegol ar gyfer grŵp 6 - un o'r grwpiau blaenoriaeth mwyaf - yn MVCs y Bae a Gorseinon y penwythnos hwn, gyda bron i 2,500 o apwyntiadau dos cyntaf ar gael i ofalwyr di-dâl a phobl â chyflyrau iechyd sylfaenol. . Rydym hefyd wedi trefnu sesiwn ychwanegol ar gyfer cleifion grŵp 6 Ddydd Gwener y Groglith.

Dyna drosolwg gwych o ble'r ydym ni. Ond mae yna lawer mwy i'w ddweud wrthych chi felly gadewch i ni gracio.

Y ffigurau diweddaraf

Sylwch: Mae'r ffigurau'n gywir ar 2yp Ddydd Mercher, Mawrth 24ain, 2021. Mae'r ffigurau hyn ar gyfer ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, nid Cymru gyfan.

Dos 1af158,454

2il ddos: 49,236

Dosau a roddir mewn meddygfeydd (dosau cyntaf ac ail): 61,345

Cyfanswm Rhedeg (1 af ac 2il ddos): 207,690

Y newyddion diweddaraf

Sylw os ydych chi'n 60+: nid ydym yn gadael unrhyw un ar ôl! Mae llwyddiant y rhaglen frechu dorfol hon yn dyst i sgil ac ymrwymiad staff.

Hyd yn hyn, mae bron naw o bob 10 o bobl 60+ oed ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot wedi derbyn eu dos cyntaf.

Ond wrth geisio cyrraedd niferoedd enfawr o bobl, nid yw'n anghyffredin i fod ychydig o anghysonderau sy'n achosi pryder.

Gyda hyn mewn golwg, rydym yn lansio mop o'r rhai 60+ nad ydynt eto wedi cael gwahoddiad i gael eu dos cyntaf.

Os nad ydych wedi clywed gennym, mae'n ddrwg gennym a byddwn yn eich archebu cyn gynted â phosibl. Ffoniwch 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9yb a 5yp o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn neu e- bostiwch: sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk

Diogelwch a brechlyn Rhydychen-AstraZeneca Ar ôl astudiaeth drylwyr o ddata o rai gwledydd Ewropeaidd a oedd wedi nodi nifer fach iawn o ddigwyddiadau o geuladau yn y rhai a oedd wedi derbyn y brechlyn, Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) a chynhyrchion Meddyginiaethau a Gofal Iechyd y DU. Cyhoeddodd yr Asiantaeth Rheoleiddio (MHRA) ddatganiadau yn cadarnhau diogelwch y brechlyn Rhydychen-AstraZeneca ac nad oes cysylltiad rhyngddo â'r digwyddiadau ceulo.

Efallai eich bod hefyd wedi gweld ar y newyddion yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf fod canlyniadau hir-ddisgwyliedig treialon yr Unol Daleithiau o'r brechlyn allan ac yn dod i'r casgliad ei fod yn ddiogel ac yn hynod effeithiol. Cymerodd mwy na 32,000 o wirfoddolwyr ran, yn America yn bennaf, ond hefyd yn Chile a Periw.

Roedd y brechlyn yn 79% yn effeithiol wrth atal clefyd Covid symptomatig a 100% yn effeithiol wrth atal pobl rhag mynd yn ddifrifol wael.

Ac nid oedd unrhyw faterion diogelwch yn ymwneud â cheuladau gwaed.

Os oes gennych chi fwy o gwestiynau am y brechlyn Rhydychen-AstraZeneca, ewch i'n Cwestiynau Cyffredin gwirio ffeithiau .

Ail ddosau - diweddariad - Pam mae rhai pobl yn cael eu hail ddos yn gyflymach?

Y bwlch dosio safonol yn unol â chanllawiau'r DU yw 11 i 12 wythnos ar gyfer brechlynnau Pfizer a Rhydychen-AstraZeneca.

Fodd bynnag, roedd rhesymau gweithredol yn golygu bod y rhai a oedd â Pfizer am eu dos cyntaf, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn bennaf a phobl dros 70 oed, wedi derbyn eu hail ddos yn gynt gan dua pum wythnos. Roedd hyn yn wir ledled Cymru.

Yr wythnos hon rydym yn disgwyl cwblhau unrhyw ddosau Pfizer 2il lle cafodd pobl eu brechu cyn 14eg Chwefror.

Yn y dyfodol bydd cyfwng dos Pfizer yn dychwelyd yn ôl i 11 wythnos.

Yr wythnos hon dechreuodd meddygfeydd roi ail ddos o'r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca i bobl dros 80 oed.

Bydd pawb sy'n ddyledus am ail ddos brechlyn yn cael eu galw'n awtomatig.

Dos cyntaf yn ôl yn y Bae MVC Ar ôl canolbwyntio ar 2il ddos am gyfnod, bydd y Ysbyty Maes Bae MVC  unwaith eto yn cael ei gweinyddu dodosau cyntaf i drigolion ardal Abertawe o ddiwedd yr wythnos hon.

Trafnidiaeth

Cofiwch fod bws am ddim wedi'i ariannu gan Gyngor Abertawe a First Cymru, y rhif 51, i MVC y Bae ar gyfer y cleifion hynny sy'n mynd am brofion gwaed a brechiadau. Mae bellach yn stopio agos at y drysau ffrynt.

Mae'n gadael o Fae D ym mhrif orsaf fysiau Abertawe bob 20 munud rhwng 8yb ac 8yp, gan stopio yn Sainsbury's ar y ffordd.

Ewch i'r dudalen hon ar wefan First Cymru i gael yr amserlen lawn ar gyfer bws gwennol ysbyty'r Bae.

Os oes gennych broblemau symudedd difrifol, gallwch hefyd drefnu cludiant am ddim i'n MVCs:

Sut ydyn ni'n cymharu â gweddill Cymru? Mae sylw brechlyn yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cymharu'n dda iawn â byrddau iechyd eraill ac, i lawer o grwpiau, mae'n uwch na chyfartaledd Cymru.

Mae'r adroddiad cryno diweddaraf, sy'n cynnwys data hyd at Fawrth 14 eg, yn dangos bod gennym y cyfraddau derbyn dos cyntaf uchaf neu ymhlith y rhai uchaf yng Nghymru mewn categorïau gan gynnwys: 80+ oed, oedolion hŷn mewn cartrefi gofal, ac o 60 oed. i 75.

Diweddariad immbulance: Mae ein huned brechu symudol yn parhau i fynd allan i gymunedau a grwpiau anodd eu cyrraedd, gan gynnwys y rhai yn y gymuned ddigartref. Cadwch lygad allan gan ein bod yn disgwyl iddo gael sylw mewn adroddiadau newyddion teledu pellach.

Beth sy'n digwydd ar ôl grwpiau 1-9? Rydym ni'n symud ymlaen i'r hyn a elwir yn gam dau'r rhaglen frechu, sy'n golygu'r grŵp oedran 16 i 49. Rydym yn dal i fod ar y trywydd iawn i gwrdd â charreg filltir ddiwedd mis Gorffennaf o gynnig eu dos cyntaf i bawb rhwng 16 a 49 oed.

Ac yn olaf ... Mae staff ein canolfan frechu wedi derbyn llawer o gardiau a nodiadau caredig gan y rhai sydd wedi cael apwyntiadau. Ond fe wnaeth un e-bost gan ddyn a ddaeth â’i fam-yng-nghyfraith nerfus i’n MVC Ysbyty Maes y Bae gyffwrdd yn arbennig â chydweithwyr.

Rydyn ni wedi cael caniatâd i rannu'r fersiwn anhysbys hon gyda chi heddiw:

 

Helo / Shwmae,

Roeddwn i eisiau cymryd amser i ddiolch i chi am y ffordd y gwnaethoch chi edrych ar ôl fy mam-yng-nghyfraith yn Ysbyty Maes y Bae heddiw pan aeth i'w hapwyntiad brechu COVID.

Roedd eich staff a'ch gwirfoddolwyr yn fedrus, effeithlon, cwrtais, proffesiynol, gofalgar a thosturiol - popeth sy'n gwneud y GIG yn wasanaeth gwych ac yn drysor cenedlaethol.

O'r staff yn ein cyfarch yn y maes parcio, i bersonél y gwasanaethau arfog, nyrsys a chynorthwywyr gweinyddol sy'n cefnogi'r ymdrech frechu - aeth pawb y gwnaethom eu cyfarfod y tu hwnt i wneud i ymwelwyr deimlo'n ddiogel, yn gyffyrddus, yn derbyn gofal ac yn cael eu gwerthfawrogi.

Mae fy mam yng nghyfraith oedrannus wedi dioddef o ofn gydol oes o chwistrellau, gwaed a gweithdrefnau meddygol; dim ond y sôn am y rhain all beri iddi lewygu. Pan wnes i ei hebrwng i Ysbyty Maes y Bae, roedd hi'n crynu ac yn bryderus. Diolch byth, caniatawyd i mi eistedd gyda hi yn y bae lle cafodd ei brechiad, gan y byddai wedi bod hyd yn oed yn fwy ofnus pe bawn wedi gorfod aros i rywle arall gan adael llonydd iddi.

Pan gyflwynodd y nyrs a oedd yn gweinyddu'r brechiad, Michelle, ei hun, cymerodd amser i ofyn i'm mam-yng-nghyfraith sut roedd hi'n teimlo a sylweddolodd ar unwaith pa mor anghyffyrddus oedd hi. Yn fuan, daeth o hyd i wely i'm mam-yng-nghyfraith orwedd arno, sgrin ar gyfer preifatrwydd, a gwiriodd arni trwy gydol yr amser yr oeddem yno - cyn, yn ystod ac ar ôl i'r brechlyn gael ei roi. Aeth hyd yn oed i ofyn i'm mam-yng-nghyfraith a oedd hi wedi bwyta brecwast heddiw a dod â bisged Kit-Kat a photel o ddŵr iddi.

Wrth i ni aros yn dilyn y brechiad, gwiriodd cwpl o nyrsys eraill yn fyr hefyd fod popeth yn iawn yn ystod ein hymweliad heb fod yn rhy ffyslyd nac yn llethu fy mam-yng-nghyfraith. Roedd pob un ohonynt yn broffesiynol, yn gefnogol ac yn gyfeillgar heb fod yn or-gyfarwydd nac yn ymatal, gan gadw ei hurddas er gwaethaf ei bregusrwydd yn y sefyllfa.

Wrth i ni aros, cafodd aelod oedrannus arall nesaf atom yn y bae ei chyfarch yn garedig gan aelod o'r gwasanaethau arfog a aeth i'r afael â hi'n gwrtais fel 'madam' a chynigiodd fynd â hi (yn ei chadair olwyn) i'r allanfa. Chwarddodd a gwenodd, gan ymateb yn ddiolchgar: dim ond enghraifft arall o'r gwasanaeth rhagorol a welsom. Hyd yn oed wrth i ni adael, gwnaeth staff y maes parcio gyswllt llygad a ffarwelio â gwên.

O ystyried difrifoldeb argyfwng COVID ac uniongyrchedd yr angen i frechu niferoedd enfawr o'r boblogaeth yn gyflym, byddech wedi cael maddeuant am ddim ond creu 'jab-em' a'u symud ymlaen' fel gwasanaeth cludfelt. Yn lle cawsom ein cyfarch â thosturi a dynoliaeth y mae fy mam-yng-nghyfraith wedi cael ei hynysu oddi wrtho i raddau helaeth ers dros flwyddyn oherwydd cysgodi yn ystod y pandemig COVID.

Y cyflenwad gorau y gallaf ei dalu i'ch staff yw nad oedd fy mam-yng-nghyfraith yn llewygu. Gan fy mod i ar ddyletswydd gyrru a 'dal' heddiw, fe wnaethoch chi arbed swydd i mi a chadw fi yn llyfrau da fy ngwraig am beidio â gadael i'w mam daro'r dec.

 

Dyna i gyd am yr wythnos hon. Diolch yn fawr am ddarllen.

Byddwn yn dal i fyny eto'r wythnos nesaf.