Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Cylchlythyr brechu 23ain o Fehefin 2021

Yr amrywiad Delta bellach yw'r straen amlycaf yng Nghymru. Mae nifer yr achosion yn cynyddu oherwydd ei bod yn haws eu dal a'u trosglwyddo. Ond y newyddion da yw bod tystiolaeth yn dangos bod dau ddos o frechiad Covid yn lleihau'r risg o fynd i'r straen o'r straen, a nodwyd gyntaf yn India.

Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael dos cyntaf os nad ydych chi eisoes wedi cael un. Mae manylion sesiynau galw heibio yr wythnos hon isod. A gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mynychu ar gyfer eich ail ddos.

Yn unol â chyhoeddiad y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yr wythnos hon rydym yn byrhau'r amser rhwng dosau cyntaf ac ail i ddarparu gwell amddiffyniad yn erbyn yr amrywiad Delta. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth, byddwch yn derbyn apwyntiad ail-ddos yn awtomatig. Rydym yn anelu at gael yr egwyl rhwng dosau cyntaf ac ail i lawr i wyth wythnos.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i ddarllen mwy gan ein Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus, Dr Keith Reid.

Y ffigurau diweddaraf

Sylwch: Mae'r ffigurau'n gywir ar 11.30am Ddydd Mercher, Mehefin 23ain. Mae'r ffigurau hyn ar gyfer ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, nid Cymru gyfan.

Dos 1 af : 273,296

2ail ddos: 187,943

Dosau a roddir mewn meddygfeydd (dosau cyntaf ac ail): 119,417

Cyfanswm hyd yn hyn (1 af ac 2ail ddos): 461,239

 

Y newyddion diweddaraf

Dewch i ni ddangos y cerdyn coch i Covid! Os ydych chi rhwng 18 a 39 oed ac nad ydych chi wedi cael eich brechlyn CYNTAF, rydyn ni'n cynnal dwy sesiwn galw heibio arall yr wythnos hon.

Pryd? Dydd Gwener, Mehefin 25ain a Dydd Sadwrn, Mehefin 26 ain .

Amser? 9am i 7.30pm.

Ble? Canolfan Brechu Torfol Ysbyty Maes y Bae.

Brechlyn? Pfizer.

Pêl-droed? Cymru v Denmarc ar deledu sgrin fawr Ddydd Sadwrn o 5pm.

Cofiwch:

  • Sesiwn galw i mewn i ddos cyntaf yn unig.
  • O ran ail ddosau, yn unol â chyhoeddiad y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan yr wythnos hon rydym yn cwtogi'r amser rhwng dosau cyntaf ac ail i ddarparu gwell amddiffyniad yn erbyn yr amrywiad Delta. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth, byddwch yn derbyn apwyntiad ail-ddos yn awtomatig. Rydym yn anelu at gael yr egwyl rhwng dosau cyntaf ac ail i lawr i wyth wythnos. Os anfonwyd apwyntiad atoch ond na allwch ei wneud, ffoniwch ein tîm archebu ar 01792 200492 i gael cyngor ac i aildrefnu.
  • Wrth fynychu i gael brechiad dewch â llun adnabod fel pasbort neu drwydded yrru neu brawf cyfeiriad, fel bil trydan, nwy neu ffôn.
  • Mae preswylwyr dros dro fel myfyrwyr tramor, ffoaduriaid a'r rheini ar eu taith lloches, ond heb gynnwys pobl ar eu gwyliau, yn gallu mynychu'r sesiynau hyn. Fodd bynnag, fe'ch hysbysir bod angen i chi gofrestru gyda meddyg teulu wedi hynny er mwyn i'r brechlyn fynd ar eich cofnod imiwneiddio.

 

Beth am y rhai 40 oed a hŷn sydd heb gael eu dos cyntaf? Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan a chofrestrwch i'n rhestr wrth gefn cyn gynted â phosibl.

Gallwch hefyd gysylltu â'n tîm archebu yn uniongyrchol ar 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9am a 5pm o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn neu e-bostio: sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk

 

Peidiwch â gollwng y bêl ar Covid! Wrth i Gymru chwarae’n llwyddiannus yn ystod yr Ewros rhaid i ni chwarae ein rhan a chadw ein hunain ac eraill yn ddiogel rhag coronafirws.

P'un a ydych chi'n gwylio'r gêm yn y dafarn neu o gysur eich cartref eich hun, cofiwch gadw at ganllawiau pellhau cymdeithasol a chyfyngiadau Llywodraeth Cymru.

 

Cur pen, dolur gwddf, trwyn yn rhedeg? Gallai fod yn annwyd, ond gallai hefyd fod yn Covid! Mae'r ymchwil ddiweddaraf yn dangos mai rhai o'r symptomau a adroddir amlaf ar gyfer yr amrywiad Delta (Indiaidd) yw'r symptomau hyn, sy'n dynwared annwyd cyffredin. Yn anffodus rydym bellach wedi cadarnhau achosion Delta yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Felly os ydych chi wedi dal annwyd meddyliwch Covid, a chael eich profi - rhag ofn.

Hefyd, mae'r amrywiad Alpha (Caint) yn cylchredeg yma hefyd. Felly os ydych chi'n cael unrhyw un o'r symptomau Covid clasurol: twymyn, peswch newydd; colli blas / arogl, symptomau tebyg i ffliw neu unrhyw symptomau sy'n anarferol i chi, cofiwch brofi.

Cael prawf:

 

Tystysgrifau brechu digidol Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi y bydd pobl yng Nghymru yn gallu cyrchu tystysgrifau statws brechu electronig tebyg i'r rhai yn Lloegr “o fewn dyddiau”.

Fodd bynnag, ni fyddant ar gael trwy ap ffôn symudol fel y mae yn Lloegr. Bydd mynediad i'r porth trwy wefan.

Nid oes gennym gyfeiriad y wefan eto ond cyn gynted ag y gwnawn, byddwn yn ei bostio ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan.

 

Pwnc poeth Rydyn ni'n gwybod mae llawer ohonoch yn parhau i fod cwestiynau am raglen frechu Covid. Felly heddiw rydyn ni'n mynd i'r afael â phedwar yn fwy o'r cwestiynau mwyaf cyffredin.

Cwestiwn 1: Pryd fydda i'n cael fy ail ddos?

Rydym yn byrhau'r amser rhwng dosau cyntaf ac ail i ddarparu gwell amddiffyniad yn erbyn yr amrywiad Delta. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth, byddwch yn derbyn apwyntiad ail-ddos yn awtomatig. Rydym yn anelu at gael yr egwyl rhwng dosau cyntaf ac ail i lawr i wyth wythnos.

Cwestiwn 2: Oes rhaid i chi fod yn 18 oed i gael y brechlyn?

Ar hyn o bryd, dim ond y rhai 18 oed a hŷn sy'n cael brechiad arferol yn y DU. Fodd bynnag, gallwn frechu rhai pobl ifanc 16 neu 17 oed: y rhai sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol, sy'n ofalwyr di-dâl neu sy'n byw gydag oedolyn sydd â system imiwnedd wan. Os yw hyn yn berthnasol, cysylltwch â'n tîm archebu ar 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9am a 5pm o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn.

Bydd unrhyw bobl ifanc 16 neu 17 oed sy'n gweithio neu'n hyfforddi mewn rolau sy'n wynebu cleifion mewn gofal cymdeithasol hefyd yn cael eu brechu.

Gan fod llai na 5% o achosion Covid ymhlith plant a'u bod yn tueddu i fod â ffurf ysgafn o'r salwch os ydynt yn ei ddal, ni argymhellir brechu arferol ar hyn o bryd.

Ar hyn o bryd mae'r grŵp arbenigol sy'n cynghori llywodraethau cenhedloedd y DU ar frechu, y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI), yn adolygu a ddylid ymestyn brechu arferol i'r grŵp oedran 12 i 18 ac mae disgwyl iddo wneud cyhoeddiad yn fuan.

Cwestiwn 3: A gaf i ddod i sesiwn galw heibio os oes gen i feddyg teulu yn Lloegr ond wedi symud i Gymru a heb gofrestru gyda meddyg teulu yma eto?

Ydw. Gallwch ddod draw ond bydd angen i chi gofrestru gyda meddyg teulu yn ardal Castell-nedd Port Talbot neu Abertawe cyn pen 14 diwrnod gan y byddai angen i ni eu hysbysu o'ch dos cyntaf a dyna sut y bydd eich apwyntiad ail ddos yn cael ei gynhyrchu.

Cwestiwn 4: Rwy'n fyfyriwr prifysgol yn Lloegr ac wedi cofrestru gyda meddyg teulu yno ond wedi dod adref am yr haf. A allaf gael y brechlyn?

Ydw. Gweler yr ateb uchod os ydych chi'n mynd i aros yng Nghymru. Os ydych chi'n dychwelyd i'r brifysgol yn yr hydref, byddwn yn hysbysu'ch meddyg teulu o'ch dos cyntaf felly cewch eich galw am eich ail.

 

Dyna i gyd am yr wythnos hon. Diolch yn fawr am ddarllen.