Neidio i'r prif gynnwy

Anogir teuluoedd i helpu i ryddhau gwelyau trwy gefnogi perthnasau i fynd adref

Mae teuluoedd cleifion sy'n aros i gael eu rhyddhau o'r ysbyty yn cael eu hannog i wneud popeth o fewn eu gallu i'w cefnogi i fynd adref cyn gynted â phosibl.

Mae hyn nid yn unig i helpu i ryddhau gwelyau, ond i sicrhau bod cleifion sy'n barod i adael yn cael eu cadw'n ddiogel ac yn cael y cyfle gorau i wella.

Mae bron i 280 o gleifion yn ysbytai Bae Abertawe yn ddigon iach yn feddygol i adael ar hyn o bryd - ond am nifer o resymau dydyn nhw ddim yn gallu mynd.

Mae hynny'n cyfateb i 10 ward – neu ysbyty o faint Singleton – sydd ddim ar gael ar hyn o bryd i gleifion sâl sy'n aros.

Yn aml mae’r oedi oherwydd bod cleifion yn aros am becynnau gofal neu gymorth ail-alluogi i gael eu trefnu, sy’n golygu eu bod yn aros yn yr ysbyty am ddyddiau neu wythnosau yn hirach nag sydd angen yn glinigol.

Ond mewn rhai achosion gall teuluoedd cleifion fod mewn sefyllfa i gynnig cymorth pontio tymor byr i'w helpu i fynd adref yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach.

Bydd hyn yn helpu i ryddhau gwelyau yn gynt ar gyfer y cleifion sâl sydd eu hangen, a chadw'r cleifion sy'n ddigon iach i fynd, yn fwy diogel.

Mae hynny oherwydd eu bod yn llai tebygol o ddal haint os nad ydynt bellach ochr yn ochr â chleifion sâl. Mae dychwelyd i amgylchedd cyfarwydd yn cynnig mwy o gyfleoedd i symud o gwmpas, cryfhau eu cyhyrau, ac adennill eu hyder. Ac mae bod yn ôl yn eu gwely eu hunain yn rhoi'r cyfle gorau i gleifion sy'n gwella gysgu'n dda a gwella.

“Rydym yn gofyn i deuluoedd ddod at ei gilydd a gweithio allan a ydyn nhw mewn sefyllfa i helpu eu perthynas i fynd adref yn gynt,” meddai Cadeirydd Clinigol Meddygaeth BIP Bae Abertawe, Dr Rhodri Edwards.

“Byddai’n ddefnyddiol iawn pe gallent ddod o hyd i ffyrdd o ddarparu rhywfaint o gymorth dros dro am gyfnod byr, tra bod y pecynnau gofal neu ailalluogi yn cael eu trefnu.

“Bydd hyn nid yn unig yn help mawr i’r GIG drwy ein helpu i ryddhau mwy o welyau ar gyfer cleifion sâl sy’n aros amdanynt, ond bydd o fudd sylweddol i’w perthynas.

“Nid ysbyty mewn gwirionedd yw'r lle gorau i rywun nad oes angen gofal aciwt arnynt mwyach.

“Mae risg wirioneddol i gleifion sy’n aros ymlaen mewn gwely ysbyty acíwt y byddant yn dal haint gan gleifion sâl.

“Neu fe allan nhw ddadgyflyru - dechrau colli cryfder a gallu - trwy beidio â bod ar eu traed digon.

“Mae arosiadau hir yn yr ysbyty yn aml yn arwain at golli màs cyhyr a sgil-effeithiau eraill fel rhwymedd a chwympo, felly gorau po gyntaf y bydd claf adref.”

Fel byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau'r GIG ar draws y DU, mae BIP Bae Abertawe o dan bwysau aruthrol, gyda niferoedd uchel o gleifion gwael iawn.

Gall y cyhoedd gynorthwyo'r GIG trwy ddefnyddio gwasanaethau iechyd yn feddylgar.

Ceisiwch osgoi dod i’n Hadran Achosion Brys oni bai bod gennych chi salwch difrifol neu anaf. Ystyriwch ffyrdd eraill o gael cymorth.

Ar gyfer mân anafiadau, rhowch gynnig ar yr Uned Mân Anafiadau (MIU - Minor Injuries Unit) yn Ysbyty Castell Nedd Port Talbot. Ewch yma i gael rhagor o wybodaeth am yr UMA a'r ystod o anafiadau y gall eu trin.

Ond sylwch NA ALL yr UMA drin anafiadau neu salwch difrifol.

Gallwch hefyd roi cynnig ar wiriwr symptomau GIG Cymru 111 ar-lein am gyngor. Ewch yma i gael 111 o hunanasesiadau GIG Cymru ar-lein.

Gallwch hefyd ffonio GIG Cymru 111 am gyngor, ond gall llinellau fod yn brysur, felly os yn bosibl ewch i'r dudalen we uchod fel opsiwn cyntaf cyn ffonio.

Gall eich fferyllfa leol hefyd gynnig triniaethau dros y cownter AM DDIM ar gyfer ystod eang o anhwylderau cyffredin, ar ôl i chi gofrestru gyda nhw. Gallant hefyd gynnig nifer cyfyngedig o feddyginiaethau presgripsiwn heb fod angen i chi fynd at eich meddyg teulu. Ewch yma i gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Anhwylderau Cyffredin.

Mae rhai fferyllfeydd ym Mae Abertawe hefyd yn cynnig gwasanaeth profi a thrin dolur gwddf. Ewch yma i gael rhagor o wybodaeth am y cynllun dolur gwddf. 

Os oes angen cymorth iechyd meddwl arnoch, gallwch ffonio 111 a dewis Opsiwn 2 i gysylltu â thîm o ymarferwyr iechyd meddwl.