Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

CORONAFEIRWS - Gwybodaeth bwysig i gleifion yng Nghlwstwr y Cymoedd Uchaf

Datganiad wedi'i ddiweddaru: Awst 2020

Mae'r datganiad diweddaraf hwn yn berthnasol i gleifion sydd wedi'u cofrestru i Bartneriaeth Amman Tawe, Canolfan Gofal Sylfaenol Cwm Dulais, Canolfan Iechyd Pontardawe a Phractis Bro Castell-nedd.

Helpwch ni i'ch helpu chi.

Peidiwch â dod i mewn i unrhyw un o'n swyddfeydd. Gobeithio y bydd y pwyntiau canlynol yn eich helpu chi.

Mewn ymdrech i leihau'r risg o haint i gleifion a staff ac i ymdopi â galw digynsail ar ein gwasanaeth, rydym wedi gwneud newidiadau i'r ffordd y mae'r Meddygfeydd yn gweithio.

Gwerthfawrogir eich cydweithrediad a'ch amynedd yn yr amseroedd hyn.

Os oes gennych dwymyn a / neu beswch parhaus NEWYDD - peidiwch â mynychu'r feddygfa. Dylech hunan-ynysu am 14 diwrnod a dilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru . Mae'n bwysig, os ydych chi'n meddwl y gallai fod gennych coronafirws (COVID 19) eich bod yn cael eich profi .

Os ydych chi'n sâl â symptomau coronafirws (COVID 19) ewch i GIG 111 Cymru i gael cyngor pellach ar eich symptomau a chofiwch

Os na fydd eich symptomau'n gwella ar ôl 7 diwrnod

Neu os ydych chi'n profi chwydu

Neu os ydych chi'n profi diffyg anadl

Neu os ydych wedi blino ac na allwch gyflawni eich gweithgareddau dyddiol arferol mwyach

Peidiwch â chael trafferth, peidiwch â'i adael yn rhy hwyr, cysylltwch â 111 neu'ch meddyg teulu.

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf trwy wirio gwefannau practisau, gwefan y Cymoedd Uchaf a'r cyfryngau cymdeithasol. Rhannwch y wybodaeth hon ag eraill os gwelwch yn dda - gan gynnwys y rhai heb fynediad i'r rhyngrwyd. Mae'n ddrwg gennym ond ar hyn o bryd ni allwn ymateb i ymholiadau meddygol unigol ar gyfryngau cymdeithasol.

  • Cafodd rhai apwyntiadau nad oedd yn hanfodol eu canslo yn ystod y pandemig. Mae meddygfeydd bellach yn dechrau gweld cleifion am apwyntiadau nad ydynt yn hanfodol, gall hyn fod wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy fideo-gynadledda. Cyfeiriwch at eich swyddfa am fanylion pellach
  • Ar gyfer apwyntiadau brys, ceisiadau ymweld neu gyngor, ffoniwch eich practis neu defnyddiwch askmyGP. Bydd aelod o'r tîm clinigol yn eich ffonio chi'n ôl. Cynorthwywch yn hyn o beth trwy roi gwybodaeth glir i'r derbynyddion a chadarnhau eich manylion cyswllt. Offeryn ar-lein yw askmyGP sy'n eich galluogi i gysylltu â'ch meddygfa. Gweler gwefannau practis am fanylion a dolenni pellach.
  • Apwyntiadau nyrsio hanfodol - ee monitro Warfarin. Os byddwch yn mynd yn sâl, cysylltwch â'r practis cyn mynychu
  • Ailadrodd Presgripsiynau - Archebwch y rhain fel arfer. (Byddwn yn adolygu hyn a byddwn yn eich hysbysu). Defnyddiwch Fy Iechyd Ar-lein os oes gennych y gwasanaeth hwnnw. Anfon cais trwy'r post neu alw heibio i feddygfeydd trwy flwch post y feddygfa. Gellir anfon presgripsiynau i fferyllfa o'ch dewis ar gais.
  • Llythyrau / nodiadau salwch - Ni fydd y Meddygfeydd yn darparu'r rhain ar gyfer unrhyw glaf sydd wedi cael cyngor i neu sydd wedi dewis hunan-ynysu.

Rydym yn sylweddoli ac yn cydnabod y gall y newidiadau hyn fod yn rhwystredig i rai cleifion. Fodd bynnag, ni oddefir cam-drin geiriol i unrhyw aelod o'r swyddfeydd.

Rhaid i aelodau'r timau practis hefyd ddilyn Cyngor Iechyd y Cyhoedd ac efallai y bydd angen iddynt hunan-ynysu. Bydd hyn yn cael effaith ar ein lefelau staff a'n gwasanaethau, diolch am ddeall.

Cofiwch geisio atal y feirws rhag lledaenu:

Hunan-ynysu os oes gennych symptomau neu os ydych chi'n teimlo'n sâl.

Golchwch eich dwylo yn rheolaidd gyda dŵr poeth a sebon.

Cariwch feinweoedd tafladwy gyda chi bob amser.

Dal peswch a disian mewn meinwe a'i waredu'n ddiogel ar unwaith.

Bydd gwybodaeth a chyngor i ni a'n cleifion yn newid ac efallai ar fyr rybudd.

Byddwn yn gwneud ein gorau glas i gyfathrebu â chi a'ch hysbysu.

Diolch.

Clwstwr y Cymoedd Uchaf