Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Yr unig uned mam a babi o'i math yng Nghymru i agor ym Mae Abertawe

Llun o fam yn dal ei fabi

Mae uned newydd wedi'i sefydlu i helpu menywod yng Nghymru sy'n profi problemau iechyd meddwl difrifol yn ystod beichiogrwydd ac yn dilyn genedigaeth eu plentyn.

Uned Gobaith fydd yr unig uned cleifion mewnol o'i math yng Nghymru i gynnig gofal iechyd meddwl amlddisgyblaethol i fenywod o 32 wythnos o feichiogrwydd nes bod eu babi yn flwydd oed.

Hyd yn hyn, mae mamau a oedd angen gofal iechyd meddwl difrifol naill ai wedi cael cefnogaeth yn y gymuned, wedi eu derbyn i wardiau iechyd meddwl acíwt heb eu babanod, neu wedi gorfod teithio i un o'r unedau mamau a babanod arbenigol yn Lloegr.

Ar hyn o bryd, mae'r uned agosaf at ferched sy'n byw yn ardal BIP Bae Abertawe ym Mryste.

Wedi'i leoli yn Ysbyty Tonna, ger Castell-nedd, mae'r uned newydd wedi'i chynllunio i fod yn gartref oddi cartref lle bydd mamau'n cael mynediad at ofal arbenigol iddyn nhw eu hunain a'u babanod.

Mae ganddo chwe ystafell wely unigol ar gyfer menywod a'u rhai bach. Bydd mamau sy'n cael eu derbyn hefyd yn gallu cael mynediad i ystafell fyw a rennir a cheginau ynghyd ag ystafell chwarae, ystafell dawel ac ystafell synhwyraidd.

Yn ogystal, bydd llety ar gael i aelodau'r teulu sy'n teithio ymhellach i ffwrdd i ymweld â'u hanwyliaid.

Yn cefnogi'r mamau a'u babanod ar y safle bydd tîm amlddisgyblaethol sy'n cynnwys seicolegwyr, nyrsys iechyd meddwl a seiciatryddion, yn ogystal â gweithwyr cymdeithasol, ymwelwyr iechyd a bydwragedd.

Bydd nyrsys meithrin wrth law o amgylch y cloc hefyd, i ofalu am fabanod tra bydd mamau'n gorffwys neu'n derbyn triniaeth.

Llun o Toni a Sarah Comisiynwyd Uned Gobaith gan Bwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru, a gwnaeth yn bosibl diolch i gyllid a chefnogaeth Llywodraeth Cymru gan arbenigwyr iechyd meddwl mewn gofal cymunedol a chleifion mewnol.

Hefyd rhoddodd grŵp cleifion a defnyddwyr gwasanaeth adborth hanfodol yn ystod y broses ddatblygu, a dewis enw'r uned.

Profodd Toni Evans, 34, o Port Talbot, broblemau iechyd meddwl difrifol yn ystod ac ar ôl ei hail feichiogrwydd. Mae hi bellach yn aelod o'r grŵp cleifion, mae'n credu y byddai uned leol fel Uned Gobaith wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i'w thriniaeth a'i hadferiad.

Dechreuodd Toni ddioddef gydag iselder ysbryd yn 2019 tra’n feichiog gyda’i merch Sarah.

“Fe waethygodd a gwaethygodd fe wrth i’r beichiogrwydd fynd ymlaen,” meddai Toni.

“Aeth yr iselder yn annioddefol. Rwy'n cofio ffonio fy ngŵr ar y ffordd i gwaith un diwrnod gan ddweud fy mod i'n mynd i yrru i mewn i wal oherwydd fy mod i angen help. Yn amlwg wnes i ddim, ond roeddwn i eisiau dod allan ohono.

“Unwaith i’r babi gael ei eni, dechreuais feddyginiaeth ar unwaith, ond o fewn pythefnos dirywiodd fy iechyd meddwl hyd yn oed ymhellach.”

Gwelwyd Toni gan dîm argyfwng iechyd meddwl a, gyda chefnogaeth ei bydwraig “anhygoel”, fe’i derbyniwyd i ward iechyd meddwl acíwt.

Nid oes gan y math hwn o ward unrhyw gyfleusterau ar gyfer babanod na phlant bach felly treuliodd Toni dridiau i ffwrdd oddi wrth Sarah tra cafodd ei hasesu.

Tra roedd hi yn yr ysbyty, dywedodd aelod o dîm y Gwasanaeth Ymateb a Rheoli Amenedigol (PRAMS) (sy'n gweithio gyda menywod sydd mewn perygl o ddatblygu problemau iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl genedigaeth) wrth Toni fod lle ar gael mewn uned iechyd meddwl arbenigol mam a babi yn Derby.

“Ar y pwynt hwn, ni allwn feddwl mewn gwirionedd, ni allwn ateb cwestiynau felly roedd yn rhaid i'm gŵr ddweud ie drosof,” meddai Toni.

Gwnaeth Toni a Sarah y siwrnai frawychus 180 milltir gyda dau hebryngwr a gyrrwr nad oedd wedi cwrdd â hi o'r blaen. Wedi cyrraedd 8yp, cafodd drafferth cael ei chyfeiriadau yn iawn mewn lle cwbl anghyfarwydd.

“Pan gyrhaeddon ni’r uned o’r diwedd, doeddwn i ddim eisiau i’r gwarchodwyr adael - roedden nhw’n rhan o gartref, roedden nhw’n Gymro, roedden nhw o ble rydw i’n dod,” meddai Toni.

“Roeddwn yn cael fy ngadael yn Lloegr, mewn gwlad wahanol i ble roedd fy nheulu.”

Tra gwnaeth Toni gynnydd da yn y saith wythnos yr oedd hi yn yr uned, roedd y pellter rhyngddi hi a Sarah yn Derby, a'i gŵr a'i mab gartref yn Ne Cymru yn anodd iawn iddyn nhw i gyd.

“Byddai fy ngŵr yn dod i ymweld ond roedd rhaid iddo fod bob yn ail benwythnos oherwydd roedd rhaid iddo gymryd amser i ffwrdd o’r gwaith a chymryd fy mab allan o’r ysgol,” meddai Toni.

“Ac fe gostiodd lawer o arian, gyrru i fyny yno ac aros mewn gwesty.”

Pe bai uned wedi bod yn agosach at adref, mae Toni o'r farn y byddai wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'w theulu, ei hadferiad a'i phontio yn ôl i fywyd cartref.

“Roedd y bobl roeddwn i yn yr uned gyda yn byw lleol felly bydden nhw'n cael ymwelwyr ychydig weithiau'r wythnos. Roeddwn i ar fy mhen fy hun i fyny yno, ” ychwanegodd.

Roedd y pellter hefyd yn golygu bod Toni yn mynd trwy broses wahanol mynd adref. Tra byddai cleifion arall yn gorfod mynd yn ôl at eu teuluoedd am ychydig oriau ar y tro cyn adeiladu hyd at arosiadau dros nos neu benwythnosau, teithiodd Toni i Port Talbot i aros am wythnos.

Cafodd gefnogaeth arbenigwyr iechyd meddwl lleol ond roedd yn anodd iddi ddychwelyd yn ôl i fywyd cartref eto.

“Roedd hwnnw’n drawsnewidiad anodd i fynd o fod yn yr uned lle rydych chi mor ddeor ac yna yn ôl i’r byd mawr eang am wythnos gyda’r babi a’ch teulu a bywyd bob dydd,” meddai Toni.

“Byddai rhai mamau’n mynd adref am ychydig bach a byddai’n ormod ond gallen nhw fynd yn ôl i’r uned.

“Doedd gen i ddim y dewis hwnnw. Roedd rhaid i mi deithio pedair awr adref ac yna os nad oeddwn i'n ei hoffi, byddai'n rhaid i mi fynd bedair awr yn ôl.

“Roedd yn fwy o bwysau yn unig. Doeddwn i ddim eisiau gwneud i'm gŵr wneud y daith honno'n ddiangen pan oedd yn ei wneud ar benwythnosau. Roedd yn teimlo y dylwn ei sugno a bwrw ymlaen ag ef gartref.

“Fe wnaeth wahaniaeth mawr i fy adferiad.”

Llun o Toni a Sarah Ar ôl saith wythnos o gefnogaeth a thriniaeth iechyd meddwl yn yr uned yn Derby, gwnaeth Toni a Sarah y daith adref am y tro olaf.

Nid dyna ddiwedd taith iechyd meddwl Toni, fodd bynnag. Pan oedd Sarah yn chwe mis oed, cafodd Toni bennod manig ac aeth yn ôl i'r ysbyty am bedair wythnos.

Ond y tro hwn nid oedd gwelyau ar gael mewn unrhyw uned mamau a babanod, felly aeth Toni i ward iechyd meddwl acíwt cymysg - heb Sarah.

Ers hynny, mae Toni wedi cael ei diagnosio fel deubegwn ac mae'n cymryd camau cadarnhaol ymlaen yn ei thaith iechyd meddwl.

Ond mae hi’n teimlo pe bai hi wedi gallu mynd i uned yn agosach at adref, byddai ei phrofiad o driniaeth cleifion mewnol wedi bod yn “hollol wahanol” - ac mae’n hanfodol ar gyfer adferiad mamau eraill.

“Rwy’n credu y byddai wedi bod yn llawer esmwythach ac ni fyddwn wedi teimlo mor ynysig yno. Roeddwn i ar goll fy mab - ar y pryd roedd yn bedair oed - a fy ngŵr.

“Roeddwn i'n teimlo fy mod i wedi mynd â'r babi oddi wrth nhw oherwydd nad oedden nhw'n gallu ymweld,” meddai Toni.

“Mae uned yma yn mynd i wneud gwahaniaeth anghredadwy i famau yng Nghymru. Yn bendant, byddai wedi gwneud gwahaniaeth i mi. ”

Disgwylir i Uned Gobaith agor ganol mis Ebrill a bydd yn derbyn mamau a babanod am driniaeth ar unwaith.

Mae Janet Williams, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Cysylltiol Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, wedi bod yn rhan o'r tîm sy'n arwain datblygiad yr uned.

Meddai Janet, “Pan fydd Uned Gobaith yn agor, byddwn yn gallu helpu menywod fel Toni sy'n profi problemau iechyd meddwl difrifol, a'u babanod, mewn amgylchedd diogel yn llawer agosach at adref.

“Bydd y gwasanaeth pwysig hwn yn gwella gwasanaethau gofal amenedigol ledled Cymru yn sylweddol ac rydym yn falch iawn o fod yn ei gynnal ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

“Hon fydd yr unig uned mamau a babanod o’i math yng Nghymru, a dim ond gyda chefnogaeth gan ystod eang o arbenigwyr, timau a chleifion ledled y wlad y bu modd ei datblygu.”

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Meddwl a Lles, Eluned Morgan: “Mae'n newyddion gwych bod gennym ein huned mam a babanod amenedigol ein hunain yng Nghymru i gefnogi'r rhai sy'n cael trafferth â'u hiechyd meddwl.

“Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i brofiad mamau newydd gan y byddan nhw'n gallu cael y gefnogaeth arbenigol sydd ei hangen arnyn nhw a'u babanod yn nes at adref.

“Rydyn ni i gyd yn gwybod bod y cyfyngiadau pandemig wedi ychwanegu at yr heriau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac felly rwy’n croesawu ychwanegu’r cyfleuster hwn a fydd yn ategu ein cynnig cymunedol amenedigol cryfach.”

Dywedodd Sharon Fernandez, Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl Amenedigol: “Mae agor Uned Gobaith yn gam enfawr ymlaen ar gyfer trin menywod beichiog a mamau newydd sy’n profi trallod meddwl difrifol.

“Mae darparu’r math hwn o gefnogaeth feddyliol ac emosiynol arbenigol i fenywod ar un o’r amseroedd mwyaf bregus yn eu bywyd yn hanfodol, ac mae’r amgylchedd teulu-gyfeillgar y mae Uned Gobaith yn ei gynnig yn golygu y gall partneriaid a phlant hŷn gymryd rhan a chael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt hefyd .

“Fel rhwydwaith, roeddem yn falch iawn o chwarae rôl yn natblygiad Uned Gobaith.

“Mae ei agoriad yn deyrnged i waith caled ac ymrwymiad pawb dan sylw, yn enwedig y nifer fawr o ferched a rannodd eu profiadau personol eu hunain o anawsterau iechyd meddwl amenedigol er mwyn gwella gwasanaethau i eraill.”