Neidio i'r prif gynnwy

Ymateb y GIG ym Mae Abertawe i bwysau digynsail yr hydref a'r gaeaf hwn

 • Daw pwysau o dderbyn mwy o gleifion nag y gellir eu rhyddhau pan fyddant yn barod i adael yr ysbyty
 • Gweithredu ar unwaith i gael cleifion i mewn ac allan o'r ysbyty yn fwy diogel ac yn gyflymach, gwella gwytnwch a buddsoddi yn y dyfodol
 • Ac mae gennym ni'r golau gwyrdd bellach i ddatblygu ein tair Canolfan Ragoriaeth mewn ysbytai, gan baratoi'r ffordd ar gyfer gwasanaethau mwy cynaliadwy yn y dyfodol

Mae'r GIG ym Mae Abertawe yn gweithio'n galed iawn i gefnogi pobl Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a'r ardaloedd cyfagos â'u hanghenion gofal iechyd gyda gofal ymatebol, o ansawdd uchel a diogel.

Rydym yn cyflymu ein Cynllun Blynyddol mewn ymateb i'r pwysedd enfawr y mae gwasanaethau iechyd a gofal yn ei brofi ac yn addasu ein gweithredoedd ar hyn o bryd yn seiliedig ar anghenion newydd sy'n dod i'r amlwg. Rydym yn cymryd camau i wella mynediad at wasanaethau ar unwaith, sicrhau gwytnwch dros y gaeaf a buddsoddi mewn gwasanaethau newydd ar gyfer y dyfodol.

Mae'r heriau'n enfawr, ac mae staff a chleifion yn profi amodau eithafol sy'n peri risgiau yr ydym yn mynd i'r afael â nhw ar frys. Yn sylfaenol, mae pobl yn dod i'r ysbyty am ofal yn gyflymach nag y maent yn gadael. Rydym yn gweithredu camau i gynyddu gollyngiadau, a chael cleifion i'r gofal cywir o'r timau cywir yn gyflymach ac yn fwy uniongyrchol.

Rydym yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid ym maes gofal cymdeithasol yn Ninas Abertawe a Castell-nedd Port Talbot, a chyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i sicrhau ein bod yn cydweithredu mor agos â phosibl i gefnogi pwysau ein gilydd. Rydym hefyd yn sicrhau ein bod yn defnyddio cronfeydd Llywodraeth Cymru yn effeithiol i leihau amseroedd aros ar unwaith a buddsoddi mewn gwelliannau tymor hwy.

Mae pob rhan o'r GIG a'r system ofal dan bwysau enfawr ac rydym yn cymryd camau ar unwaith i:

 • Cynnal ymgyrchoedd recriwtio ar y cyd gyda'n partneriaid Awdurdod Lleol i gyflogi mwy o staff mewn gofal cartref
 • Comisiynu gwelyau cartref gofal yn uniongyrchol ar gyfer hyd at 100 o gleifion a fyddai’n elwa mwy o fod mewn cartref gofal nag ysbyty
 • Gweithredu pedair ward rithwir sydd wedi'u cynllunio i ofalu am hyd at 50 o gleifion yr un ac wedi'u halinio â phedwar clwstwr meddygon teulu o fis Rhagfyr 2021.
 • Wedi creu rôl gydlynydd ambiwlans pwrpasol yn yr Adran Achosion Brys ym Morriston
 • Darparu saith diwrnod o weithio i staff therapi wedi'u targedu at wardiau Meddygol, Pobl Hŷn a Thrawma yn Ysbyty Morriston i ryddhau pobl ar amser pan fyddant yn ddiogel i adael yr ysbyty.
 • Sicrhewch y brechiadau mwyaf posibl ar gyfer Covid-19 a'r ffliw
 • Creu mwy o apwyntiadau a gweithdrefnau penwythnos
 • Creu timau meddygol ychwanegol i gefnogi cleifion yn Adran Achosion Brys Morriston

Mae diwedd cloi a lleddfu cyfyngiadau Covid-19 wedi gweld pwysau aruthrol ar wasanaethau a staff y GIG yr ydym ar adegau yn ei chael yn anodd ymdopi â hwy i'r safonau yr ydym ni a'r cyhoedd yn eu disgwyl. Mae'r amseroedd aros yn rhy hir, mae rhai pobl wedi bod yn rhwystredig yn ceisio cael cefnogaeth pan fydd ei angen arnynt ac mae'r staff yn gweithio ar cyflymder uchaf. Mae'r mesurau uniongyrchol hyn wedi'u cynllunio i leddfu'r pwysedd. Mae gwelliannau a buddsoddiadau tymor hwy hefyd yn digwydd ac rydym yn defnyddio tystiolaeth o'n profiad ein hunain ac mewn mannau eraill o'r hyn sy'n gweithio'r gorau wrth gynllunio a gwneud gwelliannau. Mae'r mesurau hyn yn ychwanegol at y cynlluniau a oedd gennym eisoes ar waith i:

 • Cynyddu gwasanaethau cymunedol fel bod mwy o ofal yn digwydd y tu allan i'r ysbyty.
 • Rhedeg mwy o wasanaethau saith diwrnod yr wythnos gyda mwy o therapyddion, meddygon teulu a thimau meddygol, gan agor Canolfan Gofal Sylfaenol Brys newydd yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.
 • Agorwch yr uned mynediad arhosiad byr / llai na 48 awr ar gyfer adolygiad cyflym, triniaeth a rhyddhau yn Ysbyty Morriston
 • Craffu a gweithredu'n agosach ar risgiau y mae'r pwysedd digynsail yn y cyfundrefn yn eu cynhyrchu i sicrhau diogelwch cleifion a lles staff

Mae ein cynlluniau, fodd bynnag, yn mynd y tu hwnt i'r camau gweithredu uniongyrchol rydyn ni'n eu rhoi ar waith nawr. Rydym yn benderfynol o adeiladu gwasanaethau cynaliadwy ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

Mae'r ymgysylltiad mwyaf erioed â'r cyhoedd i glywed eu barn ar wasanaethau'r GIG, Newid ar gyfer y Dyfodol, newydd ddod i ben, ac rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod yr ymateb i'n cynlluniau yn gadarnhaol iawn.

Mewn cyfarfod o'r Bwrdd arbennig ar 28ain o Hydref roedd y cynlluniau yn cael eu cymeradwyo gan y Cyngor Iechyd Cymuned a'n Bwrdd, yn dilyn canlyniad ymgysylltu â'r cyhoedd hwn.

Cyn bo hir, byddwn yn nodi sut y byddwn yn creu Canolfannau Rhagoriaeth yn ein tri safle ysbyty acíwt, gyda miliynau o bunnoedd ar gyfer theatrau llawdriniaethau, sganwyr, gwelliannau staff a wardiau wedi'u cynllunio i ddechrau gwneud gwahaniaeth yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf ac i gefnogi gwelliant. dros y blynyddoedd nesaf.

Byddwn hefyd yn edrych ar sut y byddwn yn lliniaru rhai o'r materion a godwyd yn ystod yr ymgysylltiad, er enghraifft, gwella trafnidiaeth rhwng ein safleoedd.

Nid yw Covid 19 wedi diflannu ac rydym yn parhau i weld cleifion yn anffodus yn marw o Covid-19 ac mewn gofal dwys ac ar wardiau pwrpasol. Mae'r mesurau diogelwch sydd gennym ar waith i leihau haint hefyd yn golygu ein bod wedi lleihau capasiti. Bydd brechu rhag y ffliw a Covid-19, a chael y pigiad atgyfnerthu os ydych chi'n gymwys, yn eich cadw'n fwy diogel ac iachach y gaeaf hwn ac yn lleihau'r pwysedd ar wasanaethau'r GIG. Rydym yn recriwtio i lawer o rolau yn y GIG a gofal cymdeithasol. Byddem yn annog yr holl boblogaeth leol sydd eisiau gyrfaoedd boddhaus ac i gyfrannu gwasanaethau iechyd a gofal lleol i edrych ar y swyddi rydym yn eu hysbysebu ac ymuno â'r timau gwych sy'n gweithio'n wych i gadw pobl Bae Abertawe yn iach a gofalu amdanynt pan fydd ei angen arnynt.

Byddwn yn cyhoeddi gwasanaethau, gwelliannau a buddsoddiadau newydd yn ystod y misoedd nesaf. Byddwn yn rhannu'r hyn y mae pobl wedi'i ddweud wrthym am ein cynlluniau, yr hyn y byddwn yn ei wneud gan gynnig ffyrdd pellach i bobl gymryd rhan fel bod y GIG ym Mae Abertawe yn adlewyrchu barn ei bobl ac yn diwallu eu hanghenion.

 

Mark Hackett

Prif Swyddog Gweithredol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe