Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Trawsnewidiwyd triniaeth canser y fron yn Abertawe

Doug Etheridge

Mae dull chwyldroadol newydd o drin canser y fron wedi'i roi ar y llwybr cyflym yn Ysbyty Singleton yn Abertawe.

Yn flaenorol, roedd yn rhaid i gleifion fynd ar daith gron o gyn belled ag Aberystwyth bob dydd am 15 diwrnod i dderbyn eu radiotherapi yn yr ysbyty.

Nawr diolch i waith arloesol yng Nghanolfan Ganser De Orllewin Cymru yr ysbyty, mae'r driniaeth ond yn cymryd pum diwrnod.

Prif lun uchod: prif dechnolegydd ffiseg radiotherapi Doug Etheridge

Mae buddsoddiad enfawr mewn offer newydd yn yr adran radiotherapi yn caniatáu i ddosau uwch gael eu danfon yn ddiogel a heb waethygu sgîl-effeithiau.

Dyma sut y bydd y rhan fwyaf o radiotherapi ar gyfer canser y fron yn cael ei ddarparu o hyn ymlaen - a gallai'r gallu ychwanegol a grëir ganiatáu i'r ganolfan drin mwy o gleifion bob blwyddyn.

Dywedodd Pennaeth Ffiseg Radiotherapi Dr Ryan Lewis mai'r achos o goronafirws oedd y catalydd ar gyfer y newid cyflym hwn.

“Mae gwasanaethau canser a radiotherapi yn benodol wedi gorfod parhau yn ystod y pandemig.

“Gan fod y mwyafrif o wasanaethau llawfeddygol wedi dod i ben, roedd angen cynyddol i rai cleifion dderbyn radiotherapi yn lle hynny.

“Rydyn ni wedi gweld cynnydd mewn cleifion - sy’n golygu galw ychwanegol heb unrhyw gynnydd gwirioneddol mewn capasiti.”

Dywedodd Dr Lewis, y byddai angen 15 ymweliad ar y mwyafrif o gleifion canser y fron yn ystod dyddiau'r wythnos yn olynol yn draddodiadol. Fodd bynnag, roedd yr achos coronafirws yn golygu mwy o risg iddynt hwy ac i staff.

Bum mlynedd yn ôl, dewiswyd y ganolfan fel un o'r safleoedd i gymryd rhan mewn treial o'r enw Fast Forward.

Recriwtiodd y tîm cyflenwi ymchwil canser ynghyd â'r adran radiotherapi 74 o gleifion i'r treial.

Fe'u trefnwyd fel y byddai rhai yn derbyn naill ai'r driniaeth gonfensiynol tair wythnos neu wythnos o driniaeth ar ddogn uwch ar hap.

Dangosodd canlyniadau'r treial pum mlynedd fod radiotherapi a gyflwynwyd dros wythnos i fod mor effeithiol â'r tair wythnos safonol. Mae'r cleifion sy'n rhan o'r treial yn cael apwyntiadau dilynol am bum mlynedd arall.

Mae'r Tîm Cyflenwi Ymchwil Canser dan arweiniad y Rheolwr Cyflenwi Ymchwil Jayne Caparros a'r Radiograffwyr Arweiniol Ffion Morgan a Catrin Rock wedi gwneud cyfraniadau hanfodol.

Roedd gwaith caled yr holl dimau a oedd yn ymwneud â radiotherapi, ymchwil a ffiseg feddygol yn golygu bod yr adran yn barod i newid ei thechneg ar unwaith y daeth y canlyniadau allan - yn lle yn ddiweddarach eleni fel y cynlluniwyd.

Dywedodd Dr Lewis: “Yn dilyn yr achosion o Covid-19 nid oedd y cyntaf o’r tair canolfan radiotherapi ranbarthol yng Nghymru, ac un o’r ddwy gyntaf yn y DU, i ddechrau’r driniaeth bum niwrnod hon.

“Nawr, dri mis yn ddiweddarach, mae mwyafrif y canolfannau yn y DU yn dilyn y drefn hon.

“Oherwydd y gallwn leihau’r galw ar y gwasanaeth, gallwn drin mwy o gleifion hefyd. Felly mae'r buddion yn ddeublyg.

“Nid oes rhaid i'r cleifion unigol ddod mor aml, a gallwn drin mwy o gleifion yn gyflymach.”

Gwariwyd mwy na £ 12 miliwn dros dair blynedd ar offer newydd ar gyfer Canolfan Ganser De Orllewin Cymru. Mae cyllid wedi'i ddarparu gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Mae dau gyflymwr unionlin newydd eisoes wedi eu rhoi i mewn a rhoir sganiwr CT i mewn cyn bo hir, gyda chost gyfun o £ 9.8 miliwn. Disgwylir y bydd trydydd cyflymwr newydd yn cael ei osod eleni, gan gostio £ 3.9 miliwn arall.

Bydd y rhain ac offer newydd arall yn caniatáu cynyddu'r dos ymbelydredd wrth dargedu'r tiwmor yn gywir.

Dywedodd y Prif Dechnolegydd Ffiseg Radiotherapi, Doug Etheridge, y cyflwynwyd system cynllunio triniaeth newydd. “Galluogodd hyn i ni ddatblygu’r dechneg hon i'r pwynt hwn.

“Rydym wedi llwyddo i awtomeiddio'r ffordd rydyn ni'n cynllunio ein triniaeth ar y fron. Roeddem yn arfer gorfod ei fewnbynnu â llaw, a oedd yn cymryd amser hir.

“Nawr gallwn ysgrifennu sgript - cod cyfrifiadurol sy'n awtomeiddio peth o'r broses cynllunio triniaeth - ac mae'r cynlluniau'n cael eu cynhyrchu'n awtomatig yn gyflymach ac yn fwy diogel ond hefyd yn rhoi dos gwell, mwy unffurf.”

Roedd hynny cyn y pandemig. Fodd bynnag, gyda nifer y triniaethau'n cael eu lleihau, roedd yn rhaid ailysgrifennu'r datrysiad cynllunio awtomataidd hefyd i ddarparu ar gyfer newidiadau i ddos ac agweddau eraill ar driniaeth.

Darlun yn dangos radiotherapi ar gyfer canser y fron

Chwith: darlun o driniaeth chwith ar y fron am bum ymweliad, gan ddangos gwangalon y galon a'r ysgyfaint chwith gymaint â phosibl

Ychwanegodd Mr Etheridge: “Cymerodd pedwar neu bum mis o waith i gael y cleifion i mewn i'r system gynllunio newydd. Newidiwyd y dechneg driniaeth hon mewn pythefnos.

“Cyflawnwyd hyn trwy lawer o adnoddau ac amser, a phobl yn gweithio oriau hir.”

Dywedodd Dr Lewis mai'r dull pum niwrnod fyddai sut y byddai'r rhan fwyaf o achosion canser y fron yn cael eu trin o hyn ymlaen.

“Gorfododd Covid-19 ni i ddod â’r newid ymlaen i driniaethau’r fron pum niwrnod, nad oedd i fod i ddigwydd tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

“Gwnaethpwyd hyn yn bosibl gan dîm amlddisgyblaethol yn cydweithio mewn modd diogel ac effeithiol.

“Gobeithio y bydd lleihau nifer yr ymweliadau yn cynyddu capasiti ac yn ein galluogi i drin mwy o gleifion bob blwyddyn.”

Ewch i'r dudalen hon i ddarllen ein stori flaenorol ar y buddsoddiad radiotherapi.