Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Seiniau adran achosion brys yn ysbrydoli cerddoriaeth offerynnol

Mae myfyriwr meddygol wedi cael ei ysbrydoli gan synau Adran Achosion Brys Ysbyty Treforys i greu darn o gerddoriaeth wedi’i anelu at ymlacio cydweithwyr a chleifion.

Mae’r cerddor lled-broffesiynol Leo Polchar (uchod) yn ei flwyddyn olaf o astudiaethau meddygol ym Mhrifysgol Abertawe.

Treuliodd brynhawn yn yr adran brysur yn recordio ystod o seiniau cyn cyfansoddi'r gerddoriaeth a chael cymorth cydweithwyr chwarae offerynnau i recordio trac o'r enw Damweiniau ac Achosion Brys.

Mae’r canlyniad terfynol wedi gweld y chwaraewr 29 oed yn troi’r byrddau ar synau fel blîp, canu, gweiddi, a throlis yn gwichian, sy’n aml yn gallu ymddangos yn ormesol, trwy eu hymgorffori mewn sgôr dyrchafol.

Dywedodd Leo: “Daeth y syniad i mi pan gawson ni’r dasg o wneud prosiect mawr fel rhan o’n blwyddyn olaf, gyda’r opsiwn o wneud rhywbeth yn y dyniaethau.

“Roeddwn i yn ED yn clywed yr holl blîps a'r pethau hyn ac yn meddwl, 'Efallai y gallwn i wneud darn o gerddoriaeth allan o hwn?'

“O'i gymharu â lleoliadau eraill, dyma'r anoddaf - mae fel llond trol o bethau'n mynd ymlaen ac mae'n rhaid i chi neidio arno a dod o hyd i'ch lle yn y cyfan.

“Mae'n lle mor swnllyd, gormesol lle rydych chi'n clywed yr holl synau gwahanol hyn - roeddwn i'n hoffi'r syniad o gymryd rhywbeth y mae llawer o bobl yn cael trafferth ag ef a cheisio ei wneud yn rhywbeth dymunol.

“Roeddwn wedi gweithio ers rhai blynyddoedd, ar ôl fy astudiaethau israddedig, fel cerddor lled-broffesiynol, ac wedi gwneud ychydig o gyfansoddi o'r blaen. Rwyf hefyd yn chwarae ar hyn o bryd mewn band o’r enw Distant Waters.”

Dywedodd Leo ei fod yn ddiolchgar am gefnogaeth tîm Darluniau Meddygol Bae Abertawe yn ystod y recordiad o'r synau ED, a ymgorfforodd wedyn yn y trac cerddorol.

“Fe wnes i chwarae’r piano ar y trac, sydd y prif ran, ac mae yna ambell i soddgrwth gwahanol, ac ambell offeryn arall i roi naws mwy cerddorfaol iddo.

“Chwaraeodd rhai o fy ffrindiau da, sydd hefyd yn fyfyrwyr meddygol blwyddyn olaf – Alice Arvidsson, sy’n chwarae’r ffliwt, a Lewis Thelwell, sy’n canu’r trwmped – rannau ysgrifennais iddynt.”

Gyda'r trac wedi'i osod i lawr, mae Leo yn awyddus i glywed prognosis ei rinweddau gan ystod o bobl, yn anad dim, y rhai sy'n gweithio yn ED.

Dywedodd: “Rhoddodd un o’r ymgynghorwyr ED y ganmoliaeth orau i mi drwy ddweud ei bod wedi gweithio yn yr adran ers cymaint o flynyddoedd, ac roedd hi’n teimlo fy mod wedi gallu trawsnewid yr ystyr y tu ôl i’r synau.

“Mae’r rhai sydd wedi ymateb orau iddo yn dod o’r maes meddygol – mae’r rhai sy’n adnabod y synau yn ymateb yn ddyfnach iddo.

“Rwy’n gobeithio y bydd pobl yn ei fwynhau.

“Os yw’n cael derbyniad da efallai y gallem roi cyhoeddusrwydd i ddolen i’r trac a gall pobl wrando arno ar eu ffonau wrth aros yn ED.”

Dywedodd Sue West-Jones, ymgynghorydd yn ED, fod y gerddoriaeth 'yn syml iawn'.

Ychwanegodd: “Mae’r rhain yn synau sydd wedi llenwi fy mywyd fel clinigwr ED – synau pwerus iawn sy’n gallu ychwanegu’n hawdd at straen fy rôl, ond mae Leo wedi rhoi harddwch ac eglurder iddynt.

“Mae’n emosiynol iawn. Mae’n cyfleu dwyster sŵn yr adran ond eto’n troi’r sŵn yn synau bywyd, synau sy’n achub bywydau a synau sydd weithiau’n disgrifio trai bywyd.”

 

Gallwch wrando ar y trac yma