Neidio i'r prif gynnwy

Prif Weithredwr BIP Bae Abertawe i ymddeol ar ddiwedd y flwyddyn

Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Tracy Myhill

Mae Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Tracy Myhill, ar fin ymddeol ddiwedd mis Rhagfyr eleni.

Daw'r cyhoeddiad yn dilyn cyfnod heriol yn bersonol i'r Prif Weithredwr, gan annog penderfyniad i ymddeol yn gynharach na'r hyn a gynlluniwyd yn wreiddiol.

Wrth gyhoeddi ei hymddeoliad i staff yn y Bwrdd Iechyd, dywedodd Tracy:

“Mae'r 18 mis diwethaf wedi dod â rhai digwyddiadau heriol a thrawmatig i'm teulu a minnau. Bydd llawer yn gwybod am y digwyddiadau sydd wedi digwydd sy'n effeithio ar fy nheulu a ffrindiau dros yr amser hwn ac am y salwch sy'n parhau i beri pryder a gofid.

“Mae’r gefnogaeth a gefais gan ein Cadeirydd, aelodau’r bwrdd, a chydweithwyr yn ein Bwrdd Iechyd wedi cael croeso mawr ac mae ei hangen yn fawr ar brydiau - diolch. Mae Llywodraeth Cymru a chydweithwyr ledled GIG Cymru hefyd wedi darparu llawer o gefnogaeth yr wyf yn ddiolchgar amdani.

“Yn y cyd-destun hwn mae fy ngwraig a minnau wedi bod yn myfyrio ar fywyd a blaenoriaethau sydd wedi fy arwain i ddod i’r casgliad ei bod yn bryd imi ymddeol o fy rôl Prif Weithredwr.

“Mae fy 36 mlynedd yn y GIG wedi bod yn hynod werth chweil a byddaf yn gweld eisiau'r bobl wych rydw i wedi cael y pleser o weithio gyda nhw dros yr amser hwn.

“Rwy’n gobeithio parhau i wneud cyfraniad i’r GIG a gwasanaethau cyhoeddus mewn ffordd ehangach a mwy cytbwys pan fyddaf yn ymddeol ac mewn ffordd a fydd yn fy ngalluogi i dreulio mwy o amser gyda fy nheulu.

“Rwy’n parhau i fod yn angerddol am y GIG; mae wedi darparu llawer o gyfleoedd i mi ac rwy'n teimlo'n freintiedig fy mod wedi dal rolau mor amrywiol a dylanwadol yn ystod fy ngyrfa.

“Rwy’n falch iawn o’r cyflawniadau gwych a welais gan staff ac arweinwyr y GIG bob dydd a gobeithiaf fod fy arweinyddiaeth wedi cyfrannu, mewn rhyw ffordd, at greu amgylchedd sydd wedi galluogi eraill i dyfu, datblygu a rhagori.

“Mae hwn wedi bod yn benderfyniad anodd dros ben i mi yn dilyn llawer o chwilio am enaid ac mae’n un nad ydw i wedi’i gymryd yn ysgafn. Rwy’n gadael yn gynharach nag yr oeddwn wedi bwriadu yn wreiddiol ond wrth gwrs ni allwn fod wedi rhagweld yr amgylchiadau personol a fyddai’n effeithio arnaf mor ddwys pan ddechreuais fy swydd.

“Mae iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru wedi bod yn dda iawn i mi ac i fy nheulu yn y gofal tosturiol sydd ganddo ac mae'n dal i ddarparu ar gyfer nifer o aelodau fy nheulu.”

Mae arweinyddiaeth eithriadol Tracy wedi bod yn dyngedfennol ar foment arloesol yn nhaith y Bwrdd Iechyd a gwnaed cynnydd rhagorol yn ystod ei hamser ym Mae Abertawe, gan gynnwys y trawsnewidiad llyfn yn dilyn newid ffin Pen-y-bont ar Ogwr, y nifer o welliannau a datblygiadau a gyflawnwyd ar draws Bwrdd y Mynydd Bychan, a yn fwy diweddar yn ystod pandemig byd-eang Covid-19.

Ymunodd Tracy â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (yn ffurfiol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg) fel Prif Weithredwr ym mis Chwefror 2018.

Gan ddechrau ei gyrfa yn y GIG ym 1984 fel derbynnydd yn Ysbyty Deintyddol Caerdydd, aeth Tracy ymlaen i Adnoddau Dynol a dod yn gymwys yn broffesiynol, gan arwain at yrfa lwyddiannus gyda rolau Cyfarwyddwr AD ar lefel leol a chenedlaethol. Yn ystod y 24 mlynedd diwethaf, mae hi wedi gweithio mewn nifer o rolau ar lefel Bwrdd gan gynnwys fel Prif Weithredwr, Dirprwy Brif Weithredwr, Cyfarwyddwr Gweithredol, a Chyfarwyddwr Cenedlaethol mewn ystod o leoliadau gofal iechyd a llywodraeth.

Rhwng mis Hydref 2014 a mis Ionawr 2018, Tracy oedd Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a chwaraeodd ran arweinyddiaeth sylweddol wrth ei drawsnewid.

Yn arweinydd dilys, gyda gwerthoedd personol cryf o fod yn agored ac yn onest, mae Tracy yn angerddol am wella iechyd y boblogaeth a gwasanaethau iechyd, gydag ymrwymiad cryf i gysylltu'n bersonol â chleifion, staff, a'r cyhoedd, ac i weithio mewn partneriaeth gydag undebau llafur, rhanddeiliaid a phartneriaid.

Mae dull egnïol a charismatig Tracy wedi sicrhau nifer o anrhydeddau a chydnabyddiaeth iddi, sef gwobr Cyfarwyddwr y Flwyddyn Sefydliad y Cyfarwyddwyr (IOD), Gwobr Llywydd y DU Cymdeithas Rheoli Pobl Gofal Iechyd (HPMA) am Gyfraniad Eithriadol i Reoli Adnoddau Dynol Gofal Iechyd. ; Cyrnol Anrhydeddus 203 Ysbyty Maes Cymru; enillydd categori arweinydd Gwobrau Wathenspire Sir Teg 2019; enillydd Gwobrau Arwain Cymru 2019 am Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus; ac Athro anrhydeddus yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe.

Ym mis Ionawr 2019, enwyd Tracy gan Media Wales fel un o’r ‘bobl fwyaf dylanwadol yn Abertawe ar hyn o bryd’, rhestr sy’n ymdrin â gwleidyddiaeth, busnes, chwaraeon a’r celfyddydau.

Mae Tracy, sy'n briod â'i gwraig Dee gyda phedwar o blant sydd wedi tyfu i fyny, wedi cael ei chydnabod am ei dull egnïol a charismatig o eirioli cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle - nid yn unig o fewn GIG Cymru ond hefyd ar draws gwasanaethau ambiwlans a'r GIG yn y DU, sicrhau clod Model Rôl y Flwyddyn Stonewall Cymru yn 2015 a nifer o restrau yn y Rhestr Pinc (y 40 o bobl LGBT fwyaf dylanwadol yng Nghymru).

Dywedodd Cadeirydd UHB Bae Abertawe, Emma Woollett:

“Cyfraniad Tracy i’n Bwrdd Iechyd, gwasanaethau ambiwlans yng Nghymru, ac yn wir ei rôl arwain ehangach ar draws GIG Cymru, yw ymgorfforiad iawn o wasanaeth cyhoeddus.

“Mae ei dull atyniadol, agored a seiliedig ar bobl wedi bod yn egwyddor sylfaenol o’i harweinyddiaeth, gyda pharch a chroeso mawr gan staff a phartneriaid fel ei gilydd sydd wedi arwain a galluogi gwelliannau sy’n canolbwyntio ar y claf yn yr amgylchiadau mwyaf niweidiol.

“Er y bydd ei hymddeoliad yn golled i ni, rydym i gyd yn gwerthfawrogi’r amgylchiadau personol sydd wedi arwain at ymddeoliad Tracy, yn gynharach nag yr oedd wedi ei gynllunio.

“Hoffwn ddiolch i Tracy am ei hymroddiad i wasanaeth cyhoeddus, y GIG, i’n cymunedau lleol, ac i bobl Cymru.”

Mae Mrs Myhill wedi rhoi rhybudd estynedig o chwe mis gan alluogi rhoi trefniadau recriwtio ar waith ar gyfer olynydd.