Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Nyrs cyntaf yng Nghymru i roi pigiadau arbed golwg

Tri chlinigwr yn ardal aros ysbytai

Nyrs arbenigol yn Abertawe yw'r ymarferydd anfeddygol cyntaf yng Nghymru i gymhwyso i roi pigiad arbed golwg.

Mae pobl â chyflyrau offthalmig penodol angen pigiadau mewnblaniad steroid yn eu llygad er mwyn osgoi colli eu golwg.

Yn y llun uchod mae Melvin Cua gydag offthalmolegydd ymgynghorol Ysbyty Singleton Gwyn Williams a'r meddyg arbenigol offthalmoleg Mahmoud Awad

Yn flaenorol, dim ond meddygon allai wneud hyn. Ond nawr mae Melvin Cua, ymarferydd nyrsio retina meddygol yn Ysbyty Singleton, wedi cwblhau modiwl hyfforddi ac wedi dechrau darparu'r driniaeth i gleifion.

Bydd hyn yn helpu i ryddhau meddygon i wneud gwaith arall - yn hanfodol bwysig ar adeg pan mae adrannau llygaid ledled Cymru dan bwysau enfawr.

Mae retina meddygol yn is-arbenigedd offthalmoleg. Mae'n darparu gofal i gleifion â dirywiad macwlaidd sy'n gysylltiedig ag oedran, clefyd llygaid diabetig ac achosion o wythiennau'r retina.

Un o'r datblygiadau pwysicaf yng ngwasanaeth llygaid yr ysbyty yw rôl gynyddol ymarferwyr anfeddygol offthalmig.

Nyrs yn rhoi pigiad i lygad claf

Dyma'r nyrsys, orthoptyddion ac optometryddion sy'n gweithio o dan arweiniad offthalmolegwyr ymgynghorol i ddarparu gweithdrefnau hanfodol.

Mae'r triniaethau'n cynnwys rhoi pigiadau gwrth-VEGF a chwistrelliadau llygaid mewnblaniad steroid, er mwyn osgoi colli golwg.

Mae ymarferwyr anfeddygol wedi bod yn rhoi pigiadau gwrth-VEGF ers blynyddoedd lawer yng Nghymru. Ond dim ond meddygon allai gyflawni mewnblaniadau llygaid steroid Ozurdex sy'n para'n hirach.

Nawr, gyda chyllid ar gael gan Addysg Iechyd a Gwella Cymru (HEIW), mae Melvin wedi cwblhau'r modiwl retina meddygol gyda Chanolfan Addysg Ôl-raddedig Optometreg Cymru.

Chwith: Melvin Cua gyda'r claf Jackie Brock. Dyma'r tro cyntaf yng Nghymru i nyrs roi'r pigiad hwn

Cynhaliodd y pigiad Ozurdex cyntaf a gynhaliwyd gan staff anfeddygol yng Nghymru ar Jackie Brock, o Abaty Castell-nedd, sydd ag oedema macwlaidd cystoid.

Mae hyn yn chwyddo'r retina, yr haen denau, ysgafn sy'n sensitif i feinwe yng nghefn y llygad.

Hwn oedd pigiad cyntaf Mrs Brock a dywedodd ei fod yn hollol ddi-boen.

“Gwnaeth e Melvin yn ysgafn iawn, iawn,” ychwanegodd. “Roedd yn dda iawn ac yn fy nghysuro. Roeddwn yn hapus iawn gyda’r ffordd y cafodd ei wneud. ”

Dywedodd Melvin: Rwy’n ddiolchgar am y cyfle a roddwyd i mi drwy’r hyfforddiant a gefais.

“Byddwn yn annog nyrsys arall i fod yn agored i ddatblygu eu sgiliau yn y modd hwn.”

Dywedodd Suzanne Martin, Prif Orthoptydd Bae Abertawe, ei fod yn ddatblygiad cyffrous i Melvin ac i'r adran.

“Mae’n dangos yr hyn y gellir ei wneud i ddatblygu ein staff gyda chefnogaeth briodol o’r tu mewn a’r tu allan i’r ysbyty,” ychwanegodd Suzanne.

“Rwy’n ymarferydd retina meddygol orthoptig ac yn gobeithio bod yr orthoptydd cyntaf yng Nghymru i roi pigiad Ozurdex.”

Dywedodd offthalmolegydd ymgynghorol Gwyn Williams fod ymarferwyr anfeddygol yn hanfodol i redeg gwasanaeth llygaid yr ysbyty yn llyfn.

Roedd llwyddiant Melvin, meddai, yn dangos yr hyn y gellid ei wneud.

Ychwanegodd: “Edrychaf ymlaen yn fawr at ddyfodol lle mae ymarferwyr anfeddygol ledled Cymru wedi’u hyfforddi i fod y gorau y gallant fod .

“Mae dyfodol iawn gofal llygaid ysbytai yn genedlaethol yn dibynnu’n llwyr ar ein gallu i hyfforddi byddinoedd cyfan Melvin Cuas i arbed golwg ledled Cymru. Rwy’n falch iawn o Melvin a’r holl dîm retina meddygol yma.”

Melvin Cua Dywedodd David O'Sullivan, Prif Gynghorydd Optometreg Cymru: “Rydyn ni'n gobeithio mai Melvin fydd y cyntaf o lawer o nyrsys a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd i ymgymryd â'r her gyffrous o ddarparu triniaethau o dan oruchwyliaeth offthalmolegwyr, gan helpu GIG Cymru i barhau i ddarparu. gwasanaeth gofal llygaid o ansawdd uchel sy'n edrych i'r dyfodol.

“Yn y pen draw, mae datblygiad mwy proffesiynol staff mewn rolau ymarferwyr anfeddygol yn golygu y bydd golwg mwy o bobl yn cael ei arbed a'i gadw.”

Ychwanegodd Nik Sheen, Pennaeth trawsnewid Optometreg HEIW: “Mae'n hanfodol cefnogi hyfforddiant ymarferwyr anfeddygol fel Melvin.

“Mae HEIW wedi ymrwymo i wneud hyn trwy ei gyllid addysg ymarfer uwch ac estynedig.

“Rydym yn cydnabod y pwysau gwirioneddol a chynyddol y mae gofal llygaid mewn ysbytai a byddwn yn parhau i gomisiynu addysg i staff yn yr amgylcheddau hynny i ailfodelu a thrawsnewid gwasanaethau i gleifion.

“Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae HEIW wedi noddi Melvin, nyrsys ac orthoptyddion eraill i wneud cyrsiau sy'n datblygu eu gwybodaeth i'w galluogi i ymgymryd â rolau ychwanegol."