Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Mae genedigaeth o'r radd flaenaf yn uned babanod Abertawe yn ei gwneud yn un o'r goreuon yn y DU

Mae

Mae dulliau gan gynnwys selio babanod mewn bagiau plastig i'w cadw'n gynnes wedi helpu Uned Newyddenedigol Ysbyty Singleton i gyflawni marciau uchel sy'n sylweddol uwch na chyfartaledd cenedlaethol y DU.

Mae'r dechneg syml, sy'n gweld babanod newydd-anedig bregus yn cael eu rhoi mewn bag plastig clir sydd wedi'i selio wrth y gwddf a'i roi o dan wresogydd, yn golygu bod nifer uwch o fabanod y mae'r tîm newyddenedigol yn gofalu amdanynt yn cael eu cadw ar y tymheredd gorau posibl ar gyfer goroesi.

Mae'n ddull sydd wedi helpu i chwyldroi rheolaeth thermol adeg geni ar draws y byd.

Mae'n un o lawer o ddulliau, sydd hefyd yn cynnwys system drosglwyddo newydd ei phrynu, a ddefnyddir gan yr uned sydd wedi helpu i'w rhoi ymhlith y perfformwyr mwyaf blaenllaw ymhlith ysbytai'r DU mewn dau gategori penodol mewn archwiliad diweddar.

Mae’r Prosiect Archwilio Newyddenedigol Cenedlaethol (National Neonatal Audit Project NNAP), sy’n cael ei redeg gan y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant, yn asesu a yw babanod sy’n cael eu derbyn i unedau newyddenedigol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban yn cael gofal cyson o ansawdd uchel ac yn nodi meysydd ar gyfer gwella ansawdd.

Mae'r NNAP yn gofyn i feddygon a nyrsys gofnodi data pwysig ar ofal babanod megis tymheredd adeg derbyn, meddyginiaethau amserol sy'n dylanwadu ar ganlyniadau, sgrinio ar gyfer anhwylderau llygaid a chymorth dilynol. Mae’n gwerthuso ac yn meincnodi perfformiad ledled y wlad fel bod arfer rhagorol yn cael ei amlygu er mwyn galluogi ysbytai sy’n tanberfformio i ddysgu oddi wrthynt a gwella’r gofal a ddarperir ganddynt.

Yn archwiliad diweddaraf yr NNAP, sy'n cwmpasu data ar gyfer y flwyddyn 2020, mae Singleton wedi'i nodi fel uned sy'n perfformio'n dda mewn dau faes penodol.

Mae'r ysbyty wedi perfformio ymhell uwchlaw'r ffigurau cyfartalog cenedlaethol ar gyfer normothermia derbyn - cynnal tymheredd babi newydd-anedig rhwng 36.5C a 37.5C - yn ogystal â sicrhau bod babanod risg uchel yn cael eu dilyn a'u cefnogi am o leiaf ddwy flynedd ar ôl derbyn gofal dwys yn dilyn genedigaeth. yr Uned Newyddenedigol.

Mae Yn y llun: Aelodau staff Uned Newyddenedigol Ysbyty Singleton (o'r chwith i'r dde) Marie Whiles, nyrs staff; Gail Smith, rheolwr ward; Annwen Vaughan, nyrs staff uwch; Laura Smith, nyrs staff; Sujoy Banerjee, neonatolegydd ymgynghorol a chyfarwyddwr clinigol gwasanaethau plant a phobl ifanc.

Derbyniodd yr ysbyty ddosbarthiad ‘eithriadol’ ar gyfer cyrraedd tymheredd arferol adeg derbyn i 89.8 y cant o fabanod cynamserol – y cyfartaledd cenedlaethol yw 71 y cant – a dosbarthiad ‘rhagorol’ ar gyfer y sgôr o 90.5 y cant ar gyfer gwaith dilynol gyda babanod risg-uchel, gyda'r cyfartaledd cenedlaethol yn 68 y cant.

Eglurodd Dr Sujoy Banerjee, neonatolegydd ymgynghorol a chyfarwyddwr clinigol gwasanaethau plant a phobl ifanc yn Ysbyty Singleton, bwysigrwydd cynnal tymheredd babi ar ôl genedigaeth o fewn yr ystod a argymhellir a'r heriau i gyflawni'r nod hwn.

“Os caiff babi ei dderbyn i’r Uned Newyddenedigol yn oer o fewn oriau cyntaf ei fywyd, mae’n effeithio’n uniongyrchol ar ei oroesiad a’i ganlyniadau hirdymor. Mae’n rhaid i ni gadw’r tymheredd o fewn ystod gul o 1C (36.5C a 37.5C) gan nad yw bod yn boeth nac yn oer yn dda i’r babanod,” meddai.

“Mae cynnal rheolaeth mor dynn ar dymheredd babi cynamserol yn hollbwysig ond yn heriol iawn. Mae'r babanod yn fregus gyda chroen cain ac ychydig iawn o fraster wrth gefn. Mae yna hefyd flaenoriaethau eraill yn fuan ar ôl genedigaeth i'w cadw'n fyw megis, er enghraifft, cefnogi eu hanadlu a'u cylchrediad a all fod angen llawer o drin.

“Er gwaethaf optimeiddio, nid yw'r amgylchedd yn y ward esgor a'r theatrau yn ddelfrydol ar gyfer babanod o gymharu â chroth y fam a gallant golli gwres yn gyflym iawn.

“Nid yw’n syndod, yn genedlaethol, ar gyfer dim ond saith o bob 10 babi sy’n cael eu geni’n gynamserol iawn, y gall y meddygon a’r nyrsys gadw eu tymheredd ar yr ystod a argymhellir o fewn awr i’r enedigaeth. Mae hynny’n gyfartaledd cenedlaethol.”

O ganlyniad, cynlluniodd tîm newyddenedigol o feddygon a nyrsys Singleton Fenter Gwella Ansawdd i fynd i'r afael â'r her hon.

Mae  Yn y llun: Dymi mannequin wedi'i selio y tu mewn i fag plastig fel rhan o reolaeth thermol y tîm newyddenedigol adeg geni.

Gwelodd y dulliau a gyflwynwyd y tîm yn gwella gweithrediad y dechneg bagiau plastig i leihau colli gwres.

Roeddent yn canolbwyntio ar fonitro tymheredd parhaus yn gynnar trwy ddefnyddio stilwyr croen syml a osodwyd ar gefn y babi cyn unrhyw ymyriadau eraill ac ailaddasu pŵer y gwresogydd yn unol â hynny.

Cafodd y tymheredd ei gynnal a'i ail-addasu wrth drosglwyddo i'r uned newyddenedigol gan ddefnyddio 'The Shuttle' - system drosglwyddo newydd ei phrynu sydd â'i phŵer, ei gwresogydd a'i beiriant anadlu ei hun. Gall hefyd leihau'r modd y caiff y babi ei drin yn ystod y broses o newid o un system i'r llall yn ystod y broses dyngedfennol o drosglwyddo babi o ystafelloedd geni i'r uned newyddenedigol.

“Mae'r Uned Newyddenedigol yn agos iawn at y theatr, ond oherwydd bod y babi ar gynnal bywyd mae'n bwysig iawn ein bod yn trin popeth yn gyflym ac yn effeithlon,” meddai Dr Banerjee.

“Mae nifer o fesuriadau tymheredd yn rhoi syniad inni sut y gallwn addasu pethau. Dyna sut yr ydym wedi mynd o 78 y cant i 89.8 y cant. Er efallai nad yw hynny'n swnio'n llawer, mae'n frwydr wirioneddol i gyflawni mwy o welliant pan fyddwch chi eisoes yn perfformio ar lefel uchel.

“Mae arddangos canlyniadau yn fisol i aelodau staff a dadansoddi meysydd i’w gwella fesul achos wedi helpu’n sylweddol i godi ymwybyddiaeth a gwella arfer.

Mae gwelliant parhaus yr uned ar gyfer ei gwaith ar y dilyniant niwroddatblygiadol dwy flynedd ar gyfer babanod risg uchel hefyd wedi cael canmoliaeth uchel.

Dywedodd Gail Smith, rheolwr ward yr Uned Newyddenedigol a arweiniodd y rhaglen ynghyd â Dr Banerjee : “Mae ein staff yn gwbl ymroddedig ac angerddol i gyflawni’r canlyniadau gorau i’n babanod a’n teuluoedd, ac mae’n wych gweld bod ein hymdrechion yn gwneud gwahaniaeth. a chael ein cydnabod mewn data cenedlaethol.”

Mae babanod sy'n cael eu geni o dan 32 wythnos ac o dan 1,500 gram yn cael eu hystyried yn risg uchel ac, felly, mae angen eu monitro am faterion iechyd trwy gydol eu dwy flynedd gyntaf. Cânt eu nodi wrth dderbyn triniaeth yn yr uned newyddenedigol ac mae ganddynt ofal wedi'i gydlynu gan ystod o arbenigwyr gan gynnwys ffisiotherapi a therapyddion galwedigaethol, nyrsys arbenigol ac ymgynghorwyr.

Mae  Yn y llun: Aelodau o'r tîm niwroddatblygiadol (o'r chwith i'r dde) Amanda Lawes, Therapydd galwedigaethol newyddenedigol; Lucinda Perkins, neonatolegydd ymgynghorol; Joanna Webb, neonatolegydd ymgynghorol; Oliver Walker, neonatolegydd ymgynghorol locwm; Vasiliki Makri, ymgynghorydd newyddenedigol; Sujoy Banerjee, neonatolegydd ymgynghorol a chyfarwyddwr clinigol gwasanaethau plant a phobl ifanc; Ceri Selman, ffisiotherapydd pediatrig.

Mae'r rhaglen niwroddatblygiad wedi gweld gwelliant parhaus ers dechrau'r gwasanaeth yn 2008. Mae'r gyfradd uchel o ddilyniant a chanlyniad wedi'i ddogfennu yn dyst o gymhelliant ac ymdrech gan y tîm.

Dywedodd Dr Joanna Webb, arweinydd clinigol y gwasanaeth: “Rydym yn arbennig o falch o’r tîm niwroddatblygiad newyddenedigol am eu brwdfrydedd a’u cefnogaeth barhaus i’r babanod risg uchel a’u teuluoedd.

“Mae canfod anawsterau datblygiadol yn ystod plentyndod cynnar yn arbennig o bwysig a bydd yn caniatáu i’r cymorth a’r ymyrraeth briodol gael eu cynnig i helpu’r babanod hyn i gyflawni eu llawn botensial.

“Mae gan yr apwyntiad dilynol hefyd rôl i gefnogi a thawelu meddwl teuluoedd yng ngofal parhaus eu babanod yn dilyn derbyniad llawn straen i Ofal Dwys Newyddenedigol. Diolch i ymroddiad y tîm cyfan rydym yn gallu parhau i ddarparu’r gwasanaeth rhagorol hwn.”

Ychwanegodd Dr Banerjee: “Rydym yn falch iawn gyda chanlyniadau'r archwiliad cenedlaethol ac mae'n dyst i'r gwaith tîm a'r ansawdd yn yr uned newyddenedigol a phawb sy'n gysylltiedig â'r canlyniadau.

“Rydyn ni’n dîm sy’n dadansoddi’n gyson yr hyn rydyn ni’n ei wneud er mwyn gwella, ac mae’r canlyniadau hyn yn cadarnhau hynny.

“Rydym yn falch iawn o weld ein gwaith yn cael ei adnabod fel perfformiwr eithriadol o uchel yn y maes hwn.”