Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Mae Canolfan Iechyd Penclawdd yn ailagor y mis hwn

Pobl yn y ganolfan feddygol

Pa wahaniaeth y mae blwyddyn wedi'i wneud i gleifion meddygfa Gŵyr sydd bellach ar ei gorau ar ôl trawsnewidiad o £ 1.2 miliwn.

Mae Canolfan Iechyd Penclawdd newydd yn ailagor y mis hwn ar ôl cau'r gwanwyn diwethaf i gael ei hadnewyddu'n helaeth.

Prif lun uchod. Gwirio'r cyfleusterau newydd. O'r chwith i'r dde: Dr Kannan Muthuvairavan, Sharon Miller, rheolwr practis Barry Matthews a rheolwr ystadau gofal sylfaenol Bae Abertawe Jonathan Parker

Mae pum ystafell ymgynghori newydd wedi'u creu, ynghyd â dwy ystafell driniaeth newydd.

Mae yna hefyd ystafell gyfweld y gall meddygon teulu ei defnyddio ac ar gyfer gwasanaethau cymunedol.

Adnewyddwyd y swyddfeydd i ddarparu derbyniad cwbl hygyrch. Mae'r ystafell aros hefyd wedi'i diweddaru ac mae'n cynnwys seddi newydd a gwybodaeth am feddygon teulu a sgriniau archebu.

Mae toiledau cyhoeddus a staff hygyrch newydd hefyd wedi'u creu fel rhan o'r gwaith adnewyddu, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru ac a gynhaliwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Dywedodd y meddyg teulu Dr Kannan Muthuvairavan: Rydym yn falch iawn o allu gweithio eto yng Nghanolfan Iechyd Penclawdd sydd newydd ei hadnewyddu.

“Mae’r gwaith wedi trawsnewid yr adeilad yn ganolfan fodern newydd a fydd o fudd i’r gymuned am nifer o flynyddoedd i ddod.”

Adeiladwyd y ganolfan iechyd, sef meddygfa gangen o Ymarfer Grŵp yr Aber, ym 1975.

Roedd yn darparu 20 meddygfa bob wythnos, yn cael eu defnyddio gan ymwelwyr iechyd, ac yn cynnig sesiynau rheolaidd a gynhaliwyd gan dimau nyrsio ardal a phodiatreg. Roedd clinig babanod meddygon teulu wythnosol hefyd.

Pobl yn y ganolfan feddygol

Fodd bynnag, ni ddylid defnyddio'r ganolfan fod oherwydd cyflwr yr adeilad.

Golygfa llygad derbynnydd i'r man aros - cyn i'w ddodrefn newydd gael ei ddanfon

Caeodd y ganolfan ei drysau fis Ebrill diwethaf ar gyfer ei hadnewyddiad hir-ddisgwyliedig, gyda chleifion yn gallu cyrchu gwasanaethau ym Meddygfa Gŵyr a llety ychwanegol ym Mhenclawdd nes bod y gwaith wedi'i gwblhau.

Bydd y ganolfan iechyd yn croesawu cleifion eto o ddydd Llun 24 Chwefror.

Dywedodd Dr Muthuvairavan: Bydd meddygfeydd presennol gan feddygon yn Ymarferion Grŵp yr Aber yn adleoli i Benclawdd, ynghyd â chlinigau nyrsio.

“Byddwn yn cyflwyno mwy o apwyntiadau nyrsys i fonitro’r cleifion hynny sydd â chlefydau cronig fel diabetes, asthma, COPD, a chlefyd coronaidd y galon.

“Gan fod mwy o ystafelloedd ymgynghori bellach, byddwn yn cyflwyno gwasanaethau newydd i’r ganolfan iechyd yn raddol.

“Bydd gwasanaethau podiatreg a fflebotomi i gyd yn dychwelyd i Benclawdd hefyd.”

Gall cleifion gymryd golwg o gwmpas y ganolfan newydd mewn sesiwn galw heibio ar ddydd Mercher 26 Chwefror rhwng 2pm-4pm.

Dywedodd Pennaeth Gofal Sylfaenol y bwrdd iechyd ar gyfer Abertawe, Sharon Miller: “Mae'r cyfleusterau newydd eu hadnewyddu yn drawiadol iawn a byddant yn amddiffyn y modd y darperir gwasanaethau ym Mhenclawdd yn y dyfodol.

“Bydd ystod eang o wasanaethau meddygon teulu a gwasanaethau cymunedol a fydd yn gweithredu o’r ganolfan, yn yr hyn sydd bellach yn gyfleuster modern a dymunol i gleifion a gofalwyr.

“Mae’r bwrdd iechyd yn falch o fod wedi sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru i fuddsoddi yn y cyfleuster ar gyfer y dyfodol.”