Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Lledaenu gair sesiynau lleferydd ac iaith newydd

speech therapy 1

Mae sesiynau ‘siarad i mewn’ newydd i rieni ag unrhyw bryderon ynghylch datblygiad lleferydd ac iaith eu plentyn yn cael eu cyflwyno i Gwm Abertawe Isaf.

Mae’r fenter, gan dîm Therapi Lleferydd ac Iaith Pediatreg Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, yn dilyn adroddiadau bod hyd at 50 y cant o blant mewn rhai ardaloedd o’r wlad yn profi oedi yn eu datblygiad iaith.

Mewn ymgais i wyrdroi'r duedd mae'r sesiynau wedi'u cynllunio i gynnig cyngor a chefnogaeth i rieni wrth anelu at ddal unrhyw broblemau posibl cyn gynted â phosibl.

speech therapy 2 Mae'r cynllun yn cael ei dreialu yng Nghlwstwr Cwmtawe - grŵp o dair meddygfa, sef Strawberry Place ym Morriston, Grwp Meddygfa Cwmtawe, sy'n cynnwys Canolfan Gofal Sylfaenol Clydach, Meddygfa Sway Road a Meddygfa New Cross ym Morriston, a Meddygfa Llansamlet - gyda'r nod o'i gyflwyno i bob un o wyth clwstwr Bae Abertawe yn y dyfodol agos.

Dywedodd Sue Koziel, therapydd lleferydd ac iaith arweiniol: “Mewn rhai ardaloedd mae 50 y cant o blant yn dangos oedi yn eu hiaith ond bydd y rhan fwyaf o blant yn gwella os gallwn ni ddim ond newid yr amgylchedd o'u cwmpas a'r ffordd y mae oedolion yn siarad â phlant. angen clywed y geiriau hynny i'w datblygu.

“Mae'n bwysig iawn ein bod ni'n dechrau gweithio gyda phlant mor gynnar â phosib.”

Gan egluro’r rhesymeg y tu ôl i’r sesiynau cynghori newydd dywedodd: “Ein nod yw ceisio hidlo ac adnabod y plant. Y rhai sydd ag anawsterau dros dro, mae'r rhain yn oedi syml sy'n mynd i wella trwy newid yr amgylchedd a'u datgelu i fodelau iaith da, ac yna mae grŵp bach o blant sy'n mynd i gael anawsterau mwy parhaus. Maent mewn perygl o gael anawsterau yn y tymor hwy. Rydym am adnabod y plant hyn fel y gallwn ddechrau rhoi cynlluniau a chefnogaeth ar waith.

“Y syniad yw cynnal sesiwn‘ siarad i mewn ’i rieni ei gyrchu yn eu cymuned leol, er mwyn rhoi rhywfaint o gyngor a chefnogaeth iddynt os oes ganddynt unrhyw bryderon ynghylch datblygiad iaith gynnar eu plant.

“Rydyn ni'n canolbwyntio ar blant dan bump oed gan fod llawer o waith wedi'i wneud ar bwysigrwydd cael plant yn barod ar gyfer yr ysgol. Mae ICAN, sef yr elusen gyfathrebu plant, wedi tynnu sylw at y ffaith bod llawer o arweinwyr ysgol yn cydnabod y ffaith bod plant yn dod i'r ysgol nad ydyn nhw'n barod â'u lleferydd a'u hiaith. Mae angen i blant ddysgu siarad a siarad i ddysgu.

“Mae dau blentyn ym mhob dosbarth o 30 y cydnabyddir eu bod ag anawsterau lleferydd ac iaith parhaus. Mae hynny tua saith y cant. Dyma’r cyflwr mwyaf cyffredin nad oes neb yn gwybod amdano. ”

Mae'r sesiynau am ddim a'r unig amod yw y dylai rhieni ffonio'n gyntaf i drefnu apwyntiad.

Speech therapy 3 Meddai Sue: “Os oes gan unrhyw rieni unrhyw bryderon y mae angen iddynt eu harchebu yn y sesiwn a rhoddir slot 15 munud iddynt a bydd dau therapydd yno, bydd un yn siarad â'r rhiant, bydd y llall yn chwarae gyda'r plentyn ac yn cael llygaid arno y plentyn i gael synnwyr o sut mae datblygiad lleferydd ac iaith y plentyn hwnnw'n dod yn ei flaen.

“Yna gallwn naill ai dawelu meddwl neu roi rhai awgrymiadau i'r rhiant neu byddwn yn gallu mynd allan i gefnogi'r rhiant gyda rhai sesiynau rhyngweithio plant sy'n oedolion yn y cartref. Neu, os yw'r plentyn yn edrych fel pe bai mewn perygl o gael anawsterau lleferydd ac iaith mwy parhaus, bydd yn trefnu asesiad lleferydd ac iaith arbenigol yn un o'r clinigau cymunedol lleol. ”

Dywedodd Mary Ritchie (chwith), hefyd therapydd lleferydd ac iaith: “Ni ddim am i bobl boeni am ddod. Mae'n hwyl, bydd teganau, nid prawf mohono, bydd y plant yn dod i chwarae, ond oherwydd bod gennym aelodau staff profiadol iawn, byddant yn gallu gweld yn union beth sydd ei angen i gefnogi'r plant a'r teuluoedd.

“Os gwelwn unrhyw anawsterau gallai fod ein bod yn cynnig cefnogaeth i’r rhieni yn eu cartref eu hunain neu, os ydym yn teimlo bod angen mwy o asesiad, byddem yn trefnu apwyntiad i asesu’r plentyn ymhellach i weld beth sydd angen ei wneud

“Gorau po gyntaf y gwelir pethau, a’r cynharaf y gellir rhoi cefnogaeth ar waith, y gorau i’r plentyn a’r rhieni.”

Ychwanegodd Sian Williams, sydd hefyd yn rhan o'r tîm, nad oedd yn ymwneud yn unig â sut mae plentyn yn swnio.

Meddai: “Mae llawer o bobl yn meddwl mai dim ond plant ag anawsterau lleferydd yr ydym yn eu gweld, ond pan fydd plant dan dair oed rydym yn canolbwyntio ar sicrhau eu bod yn deall yr iaith y maent yn ei chlywed o’u cwmpas ac yn gallu cyfleu eu hanghenion. Llawer o'r amser, i'r rhai ifanc iawn, efallai nad ydyn nhw wedi dechrau dweud geiriau eto a gallwn ni helpu i gefnogi rhieni i annog eu siarad.

“Mae plant yn dechrau defnyddio eu geiriau cyntaf pan maen nhw tua un oed. Weithiau bydd plant yn dechrau trwy wneud synau, fel y rhai ar gyfer anifeiliaid a cheir, a mae hyn yn eu helpu i ddatblygu eu geiriau cyntaf. Erbyn bod plant yn ddwy oed dylent fod yn defnyddio tua 50 neu fwy o eiriau a dechrau cysylltu'r rhain gyda'i gilydd. "

I ddarganfod pryd mae'r sesiwn nesaf yn cael ei chynnal ac i drefnu apwyntiad ffoniwch 01792 517863