Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Hydref 15fed - Diweddariad profi

Rydym yn parhau i sicrhau bod profion clinigol i gleifion blaenoriaeth uchel ar gael tra bod y cwmni fferyllol Roche yn parhau i geisio datrys problemau gyda chyflenwad cemegion prawf pwysig.

Nid yw'r broblem, sydd hefyd wedi effeithio ar y GIG ehangach yng Nghymru a Lloegr ac sydd y tu hwnt i'n rheolaeth, yn effeithio ar brofion ar gyfer Covid-19.

Gellir sicrhau cleifion Bae Abertawe y mae eu triniaeth yn dibynnu ar y gwaed diweddaraf a phrofion eraill y byddant yn cael eu blaenoriaethu.

Gofynnir i gleifion allanol sydd i gael profion gwaed barhau i ddilyn y tri cham hyn am y tro:

  • Peidiwch â mynychu prawf gwaed dim ond os ydych chi'n gwybod ei fod yn fater brys neu frys wedi'i ysgrifennu ar y ffurflen. Os ydych chi'n cwrdd â'r meini prawf hyn gallwch fynd i ysbyty Treforys, Singleton neu Castell-nedd Port Talbot i gael y prawf, nid Ysbyty Maes y Bae.
  • Ddim yn si┼Ár os ydych prawf yn un brys? Os gofynnodd eich meddyg teulu neu nyrs practis am eich prawf, yna cysylltwch â'ch meddygfa. Os gofynnodd eich meddyg ysbyty am eich prawf, ffoniwch ein llinell gymorth bwrpasol ar 01639 862858, o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm.
  • Os oes angen prawf gwaed arnoch cyn apwyntiad claf allanol yn ystod mis Hydref, ffoniwch ein llinell gymorth bwrpasol ar 01639 862858, o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol a Dirprwy Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Chris White: Am yr wythnos ddiwethaf mae prinder’r adweithyddion cemegol allweddol sydd eu hangen ar gyfer dadansoddi profion biocemegol, gan gynnwys rhai profion gwaed, a samplu meinwe wedi effeithio ar ein labordai .

“Amharwyd ar gyflenwadau oherwydd materion gweithredol yng Nghanolfan Dosbarthu Genedlaethol newydd Roche.

“Gwneir y peiriannau yn ein labordai gan Roche a dim ond gyda chynhyrchion Roche y byddant yn gweithio felly nid ydym wedi gallu troi at gyflenwr amgen.

“Rydym yn parhau i weithio'n agos iawn gyda Llywodraeth Cymru, byrddau iechyd cyfagos a Roche i sicrhau'r cynhyrchion sydd eu hangen fwyaf ar frys ac i ailsefydlu danfoniadau rheolaidd.

“Rydym yn croesawu datganiad heddiw gan Geoff Twist, Rheolwr Gyfarwyddwr Roche Diagnostics UK & Ireland, lle mae’n rhoi sicrwydd bod y ganolfan ddosbarthu newydd bellach yn gwbl weithredol a dylai eu cynllun adfer eu galluogi i ailafael yn lefelau gwasanaeth mwy arferol yn fuan."

Ychwanegodd Mr White: “Yn olaf, hoffwn ddiolch i’r cyhoedd a chydweithwyr mewn meddygfeydd ac ysbytai am eu hamynedd a’u parodrwydd i weithio gyda ni yn ystod yr amser heriol hwn.

“Byddwn yn cyhoeddi diweddariad pellach cyn gynted ag y byddwn yn gwybod mwy.”