Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Gwnaeth nyrsys tramor aberthau personol enfawr i gryfhau'r gweithlu

Mae

Treuliodd nyrsys rhyngwladol hyd at ddwy flynedd i ffwrdd oddi wrth eu teuluoedd eu hunain ar ôl symud i Fae Abertawe yn ystod y pandemig Covid.

Mae’r rhain ymhlith yr aberth enfawr a wnaed gan fwy na 130 o nyrsys a gafodd eu recriwtio o bob rhan o’r byd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf i hybu’r gweithlu a gwella lefel y gofal yn ystod cyfnod hynod heriol.

Daeth llawer o India, Philippines, y Caribî ac Affrica, gan dreulio misoedd – blynyddoedd mewn rhai achosion – heb weld eu teuluoedd er mwyn parhau â’u datblygiad nyrsio ym Mae Abertawe.

Mae  Mae lefel yr aberth wedi bod yn fwy nag a ragwelwyd yn gyntaf ar gyfer rhai o'r nyrsys a recriwtiwyd o dramor.

I Susan Mhlahleli, roedd dechrau’r pandemig Covid a oedd yn cyd-daro â’i chyrhaeddiad o Zimbabwe yn golygu iddi dreulio dwy flynedd i ffwrdd oddi wrth ei gŵr a’i dau o blant - y mae gan un ohonynt barlys yr ymennydd - cyn iddynt ailuno o’r diwedd ym mis Mawrth eleni.

Dywedodd Susan, sy’n nyrs staff ar Ward Penfro Ysbyty Treforys: “Fe ddes i ym mis Mawrth 2020 ar ddechrau Covid.

“Y cynllun oedd i fy nheulu ddod yma ddau neu dri mis ar ôl i mi gyrraedd, ond fe darodd Covid ac nid oedd yn bosibl. Roedd cyfle iddyn nhw ddod yma, ond doeddwn i ddim eisiau iddyn nhw dreulio 11 awr ar awyren mewn lle cyfyng yng ngwres Covid.

“Roeddwn i eisiau datblygu fy ngyrfa a rhoddodd dod yma’r profiad i mi weithio gydag offer nad oeddwn ond wedi clywed a darllen amdano.

“Fe ddes i yma’n wreiddiol eisiau bod yn ddarlifydd, ond mae cymaint o gyfleoedd eraill y gallaf eu dilyn nawr.”

Roedd Susan ymhlith y 130 o nyrsys tramor a gafodd wahoddiad i ddigwyddiad yn Stadiwm Swansea.com i ddangos gwerthfawrogiad am eu hymdrechion a’u haberth.

Cynhaliwyd y digwyddiad i nodi Diwrnod Rhyngwladol Nyrsys, sy'n cyd-fynd â phen-blwydd Florence Nightingale, sylfaenydd nyrsio modern.

Mae  Mae nyrsys rhyngwladol Bae Abertawe wedi mynd i leoliadau gofal aciwt yn ysbytai Singleton, Treforys a Chastell-nedd Port Talbot yn bennaf.

Yn y digwyddiad dathlu, cafodd nyrsys de prynhawn, gyda nifer o uwch swyddogion y bwrdd iechyd yn bresennol.

Dywedodd Mark Hackett, Prif Weithredwr BIP Bae Abertawe: “Roedd yn ddigwyddiad gwych. Mae’r bobl hyn wedi dod o ochr arall y byd i weithio i Fae Abertawe.

“Mae'n galonogol iawn gweld pobl a siarad â nhw am pam roedden nhw eisiau dod i Fae Abertawe, a'r hyn y gallant ei gyfrannu.

“Rydyn ni eisiau gweld gweithlu llawer mwy amrywiol lle mae pawb yn cael cyfle i symud ymlaen a llwyddo yn eu gyrfaoedd.

“Mae gennym ni system iechyd lewyrchus ac mae yna gyfleoedd enfawr i bawb, yn enwedig y nyrsys hyn sy'n rhoi hwb enfawr i'n gweithlu.

“Rydyn ni eisiau annog mwy a mwy o nyrsys i ddod yma. Drwy roi profiad gwych i’r nyrsys rhyngwladol hyn, yr hyn y bydd hynny’n ei wneud yw annog eu ffrindiau a’u cydweithwyr i ddod i Fae Abertawe.

“O’n safbwynt ni, bydd hynny’n ein helpu i ddarparu gofal cleifion rhagorol o ansawdd uchel.”

Mae  Dywedodd Gareth Howells, cyfarwyddwr gweithredol nyrsio a phrofiad cleifion: “Mae’r nyrsys hyn wedi teithio o bob rhan o’r byd i ddod i’n bwrdd iechyd i helpu ein cymunedau a’n helpu i ofalu am bobl sydd ei angen.

“Mae'n eithriadol o ddewr ac mae arnom ni gefnogaeth a pharch iddyn nhw.

“Mae’r nyrsys hyn yn ategu’r nyrsys o safon a oedd gennym eisoes yn y bwrdd iechyd.

“Mae ganddyn nhw lefel uchel o brofiad – maen nhw’n nyrsys hynod fedrus.

“O ba wlad bynnag y mae’r nyrsys hyn wedi dod, maen nhw’n malio ac eisiau gwneud gwahaniaeth yma.”

Mae'r mewnlifiad o nyrsys rhyngwladol wedi helpu i lenwi bwlch mawr o fewn gweithlu'r bwrdd iechyd.

Mae Lynne Jones, a glywodd am addysg nyrsio, wedi chwarae rhan allweddol yn yr ymgyrch recriwtio nyrsys rhyngwladol.

“Mewn cyfnod sydd wedi bod yn heriol iawn i’r byd i gyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r nyrsys hyn wedi dewis parhau â’u gyrfaoedd yng Nghymru a’n bwrdd iechyd,” meddai.

“Maen nhw wedi gwneud cyfraniad enfawr at lenwi swyddi gwag a darparu’r lefel o ofal sydd ei angen ar ein cleifion.

“Fel bwrdd iechyd, rydyn ni’n ymwybodol iawn o’r aberth y maen nhw wedi’i wneud i ddod yma. Maen nhw wedi gadael eu cartrefi, eu teuluoedd a'u swydd, sydd ddim yn benderfyniad hawdd i'w wneud.

“Rydym yn falch iawn o’n recriwtio nyrsys tramor dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ac mae’r digwyddiad hwn wedi dangos iddynt ein gwerthfawrogiad o’r hyn y maent wedi’i gyflwyno i’n bwrdd iechyd.”

Mae  Ymhlith y nyrsys tramor eraill a fynychodd y dathliad roedd Beulah Shenje, a gyrhaeddodd o Zimbabwe ym mis Ionawr 2020 ac sy'n gweithio ym maes cardioleg yn Ysbyty Singleton.

Meddai: “Gwnaeth y digwyddiad hwn i mi deimlo'n arbennig a chael fy ngwerthfawrogi.

“Roedd yn anrhydedd i mi fod y bwrdd iechyd wedi cymryd yr amser i gynnal y digwyddiad hwn i ni, ac i uwch swyddogion fod yn bresennol.

“Mae’n golygu llawer i mi ac yn dangos eu bod yn ein gwerthfawrogi ni. Bydd hyn yn sicr yn annog mwy o nyrsys o Affrica i ddod i Abertawe a helpu’r bwrdd iechyd hyd yn oed yn fwy.

“Mae fy ffrindiau yn Zimbabwe wedi holi ynglŷn â dod yma i weithio oherwydd maen nhw wedi clywed cymaint o bethau da.

“Mae dod i gysylltiad â thechnoleg fwy datblygedig yma yn beth mawr oherwydd mae'n eich helpu i ddatblygu fel y gallwch chi helpu mwy o bobl.

“Mae pawb yn rhannu’r un nod yma – helpu pobl.”

Mae Dolapo Akinnayajo yn gweithio yn Uned Therapi Dwys Ysbyty Treforys ar ôl iddi gyrraedd o Nigeria ym mis Medi 2020.

Siaradodd am yr ymdeimlad o falchder a deimlir wrth weithio i’r bwrdd iechyd, ac mae’n credu y bydd ei phrofiad yn annog mwy o nyrsys i ddilyn gyrfa nyrsio ym Mae Abertawe.

Mae  Meddai: “Rwy’n teimlo’n falch iawn o weithio i’n bwrdd iechyd. Rwy'n credu ein bod ni i gyd yn gwneud gwahaniaeth i'r gymuned.

“Mae’r derbyniad rydyn ni wedi’i gael fel nyrsys wedi bod yn anhygoel. O'r argraff gyntaf ymlaen, yr hyn rydyn ni wedi'i dderbyn yw cariad a chynhesrwydd. Mae wedi rhagori ar ddisgwyliadau.

“Ac yn awr, mae cynnal digwyddiad fel hwn ar ein cyfer ni nyrsys rhyngwladol wir yn dangos cymaint yr ydym yn cael ein gwerthfawrogi.

“Rydw i wedi bod yn dweud wrth fy holl ffrindiau, teulu a chyn gydweithwyr yn Nigeria pa mor hyfryd yw Abertawe a Chymru.

“Roedd yn adleoliad enfawr ond roedd yn gyfle enfawr.

“Rwy’n dod o wlad sy’n datblygu, ond mae hon yn wlad ddatblygedig ac mae’r bar yn uchel. Mae mynediad at offer o safon fyd-eang i helpu pobl, ac mae’n helpu i’ch datblygu chi yn eich rôl hefyd.”