Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Gweithiwr allweddol yr ysbyty wedi'i roi yn y llun gan ddisgyblion diolchgar

Os yw llun yn werth mil o eiriau, maen nhw i gyd yn ddiolchgar pan ddaw i'r llun hwn a roddwyd i staff Ysbyty Treforys.

Crëwyd y gwaith celf syfrdanol gan Emily Paradice-Ruan, chweched cyn-fyfyriwr dawnus o Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan, mewn ymgais i ddiolch i weithwyr allweddol am y rôl a chwaraewyd ganddynt yn ystod anterth y pandemig.

Mae'r ystum feddylgar yn arbennig o berthnasol gan fod yr ysgol yn Nhreforys yn gweithredu fel cyfleuster gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol yn ystod cyfnodau cloi, gyda llawer o'r rhai a basiodd drwy ei gatiau â rhieni a oedd yn gweithio yn yr ysbyty.

Emily Fe wnaeth Emily (ar y dde), sydd wedi darlunio’r rolau amrywiol a gyflawnwyd gan staff y GIG yn ei phaentiad, gael cymorth dwsinau o ddisgyblion ysgol gynradd trwy eu cael i adael eu holion bysedd mewn enfys fawr sy’n ffurfio’r cefndir.

Dywedodd Emma Pole, prifathrawes ysgol Bishop Vaughan: “Mae gennym ni gysylltiadau agos iawn â’r ysbyty oherwydd bod gan nifer o’n plant rieni yn gweithio yno. Roedden ni’n gwybod beth oedden nhw’n mynd drwyddo ac roedden ni eisiau ei gyflwyno a dweud diolch.

“Y bwriad yw adlewyrchu’r rolau niferus yr oedd y sector gofal iechyd yn eu cyflawni yn ystod y pandemig a’r ffaith eu bod yn rhoi eu bywydau ar y lein i ni bob dydd. Roeddent yn sicr yn profi cyfnodau anoddach a mwy llwm nag y gallai unrhyw un ohonom erioed fod wedi ei ddychmygu.”

Eglurodd Mrs Pole fod yr arlunydd, a oedd yn awyddus iawn i'r ysbyty gael y paentiad, wedi sicrhau bod cymaint o ddisgyblion â phosibl â llaw yn y gwaith.

“Fel ysgol roeddem ar gau yn ystod y cyfyngiadau symud ond ar agor fel lleoliad gofal plant brys, gan groesawu plant y gweithwyr allweddol hynny bob dydd.

“Fe gyfrannodd y plant hynny at y llun. Roedd y paentiad yn rhywbeth a wnaeth Emily yn ei hamser ei hun a daeth i’r ysgol i’w wneud yn y cyfnod gofal plant hwnnw, gyda’r plant.

“Fe wnaeth Emily ei lunio’n ofalus fel ei bod hi’n peintio gweithwyr allweddol a’r rhai mewn gwahanol yrfaoedd yn y blaendir gydag enfys yn y cefn, fel symbol y pandemig, ac oddi mewn iddo mae olion bysedd plant y gweithwyr allweddol.”

Cyflwynwyd y llun i’r ysbyty gan brif ferch a bachgen yr ysgol, Lauren Powell a Lloyd Thomas, gan fod Emily i ffwrdd yn y brifysgol.

Dywedodd Lloyd, ac yntau’n 17 oed: “Mae’n eithaf arbennig o ystyried popeth sydd wedi digwydd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Rydym yn hynod ddiolchgar am ein gweithwyr allweddol yma yn Ysbyty Treforys.

“Dim ond ffracsiwn o’n diolchgarwch am yr holl waith maen nhw’n ei wneud yma y mae hyn yn ei ad-dalu, hoffem wneud llawer mwy. Rydyn ni'n gobeithio bod y llun hwn yn symbol braf o ddweud diolch.”

Tra ychwanegodd Lauren, 16 oed: “Roedden ni eisiau diolch i bawb am yr ymdrech anhygoel a wnaed gan dîm Treforys yn ystod y pandemig.

“Rwy’n ddiolchgar iawn y gallem ddangos pa mor ddiolchgar ydym am yr holl weithwyr allweddol a beryglodd eu teuluoedd a’u hunain yn ystod y pandemig. Maen nhw i gyd mor anhygoel.

“Rwy'n falch iawn fy mod wedi gallu gweld eu hymateb i'r paentiad. Rwy'n falch eu bod wedi ei hoffi.

“Rwy’n meddwl ei bod yn arbennig iawn bod gan blant y gweithwyr allweddol eu holion bysedd i mewn yno oherwydd mae’n dangos sut yr effeithiwyd ar bawb, a sut y gallwn ni i gyd grwpio gyda’n gilydd ar adegau o angen.”

Isod: Carol Doggett (chwith), Cyfarwyddwr Nyrsio Dros Dro Ysbyty Treforys yn derbyn y paentiad gan staff a disgyblion Ysgol Esgob Vaughan y tu allan i Ysbyty Treforys.

Bydd y paentiad yn cael ei hongian ym mhrif goridor yr ysbyty, ochr yn ochr â phlac yn nodi'r artist a'r ysgol, fel ei fod yn weladwy i bob ymwelydd.

Dywedodd Carol Doggett, Cyfarwyddwr Nyrsio Dros Dro yn Ysbyty Treforys: “Mae’n anrhydedd derbyn y gwaith celf hwn ar ran yr holl staff yma.

“Mae wir yn cydnabod y daith rydyn ni wedi bod arni dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Rwy’n meddwl y bydd yn mynd ymhell tuag at ein helpu i edrych ar hynny a myfyrio ar y daith honno, ac ystyried sut yr ydym yn symud ymlaen.

“Mae’r plant wir wedi dal yr ymateb emosiynol gan y cyhoedd yn ystod yr amseroedd yr ydym wedi cael y tonnau o Covid yr ydym wedi’u profi a’u rheoli.

“Roedd cael gwared ar y deunydd lapio oddi ar y pecyn yn emosiynol iawn. Doedden ni ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl a chawsom ein synnu cymaint.”