Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth rhyddhau torasgwrn newydd

Mae trosglwyddo gwasanaethau ysbyty traddodiadol i'r gymuned yn gwneud cynnydd mawr ym Mae Abertawe, gyda lansiad y Gwasanaeth Rhyddhau Torasgwrn newydd.

Gall pobl hŷn sydd fel arfer yn wynebu cyfnod hir yn yr ysbyty ar ôl torri asgwrn adael yn llawer cynt, wrth i gymorth newydd wedi’i dargedu gael ei gynnig iddynt yn eu cartrefi eu hunain.

Mae'r grŵp hwn o gleifion fel arfer angen mwy o help i ymolchi, gwisgo, gofalu amdanynt eu hunain ac ail-ennill hyder wrth symud o'i gymharu â pherson iau.

Byddai person hŷn fel arfer yn treulio tua thair i bedair wythnos yn yr ysbyty gyda braich, asgwrn coler neu belfis wedi torri, a phum wythnos neu fwy gyda chlun wedi torri.

Ond gyda chyflwyniad y Gwasanaeth Rhyddhau Torasgwrn newydd gallant nawr gael eu rhyddhau o'r ysbyty o leiaf 10 diwrnod ynghynt.

Nid yn unig y gallant fynd adref yn gyflymach i wella, ond disgwylir i 100 neu fwy o ddyddiau gwely ysbyty yr wythnos fod ar gael i gleifion eraill sy'n aros i gael eu derbyn.

Mae timau amlddisgyblaethol o’r Wardiau Rhithwir, Gwasanaeth Asesu Pobl Hŷn, Trawma ac Orthopaedeg a’r gwasanaethau Rhyddhau’n Gynnar â Chymorth (RGC) yn cydweithio i ddarparu’r gwasanaeth newydd.

O fewn wythnos gyntaf gweithredu'r gwasanaeth newydd, roedd pump o gleifion Castell-nedd Port Talbot yn gallu mynd adref yn gynnar. Dros y misoedd nesaf - wrth i'r gwasanaeth gael ei gyflwyno ar draws Bae Abertawe - mae disgwyl i 10 claf yr wythnos elwa.

Component has been removed through translation. Check with originating site of what this should be. Dywedodd Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol Bae Abertawe, Dr Anjula Mehta: “Mae angen mewnbwn ar y cleifion hyn gyda’u hanghenion rheoli poen ac adsefydlu, ond hefyd mae angen ychydig mwy o help gyda gofal personol nag y byddai person iau – yn hoffi helpu i wisgo neu ddod i mewn. ac allan o gadair. Nid am byth, dim ond am gyfnod o amser nes eu bod yn gallu symud yn well, yn rhydd o boen, ac yn annibynnol eto.

“Yn sicr roedd potensial i’w cael nhw allan i leoliad ward rithwir, ond roedd angen y gofal personol ychwanegol hwn arnynt. Felly rydym yn falch iawn bod y tîm Rhyddhau'n Gynnar â Chymorth yng Nghastell-nedd Port Talbot yn gallu darparu'r mewnbwn hwn. Maen nhw'n mynd i gartrefi pobl dwy neu dair gwaith y dydd a hefyd yn darparu adsefydlu fel rhan o'r cyswllt â chleifion lle bo angen.

“Maen nhw'n annog cleifion i godi a gwneud pethau eu hunain, maen nhw'n eu grymuso i symud a dod yn annibynnol yn gyflymach yng nghysur eu cartref eu hunain.

“Mae’r cleifion yn cael cymorth meddygol, nyrsio, therapi galwedigaethol a ffarmacolegol gan y tîm wardiau rhithwir, a’r gofal personol a ffisiotherapi gan y tîm RGC.

“Felly yn hytrach na chadw cleifion toriad gwddf y ffemwr (clun) yn yr ysbyty am dair, pedair neu hyd yn oed bum wythnos, rydym yn eu tynnu allan ar ddiwrnod wyth neu naw pan fyddant yn dechrau symud.

“Rydyn ni'n lapio popeth o gwmpas y claf sydd ei angen arnyn nhw gartref am dair wythnos ac yna gobeithio eu bod nhw'n ôl i'r hyn maen nhw'n ei wneud o'r blaen.”

Esboniodd Dr Mehta fod cleifion yn gwella'n gyflymach pan fyddant gartref mewn amgylchedd cyfarwydd. Mae bod allan o’r ysbyty hefyd yn lleihau’r risg o ddal heintiau a datgyflyru (colli ffitrwydd a màs cyhyr oherwydd anweithgarwch.)

Mae'r model wardiau rhithwir, sy'n gynyddol lwyddiannus o ran gofalu am bobl yn eu cartrefi yn hytrach nag ysbyty, yn helpu i leihau hyd arosiadau yn yr ysbyty a gwella llif cleifion.

Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe bellach ward rithwir weithredol ym mhob clwstwr ar draws ardal y bwrdd iechyd, gyda llwyth achosion cyffredinol o tua 240 o gleifion bob amser. Mae cyflwyniad dau gam wedi bod i’r wardiau rhithwir dros y 12 mis diwethaf, gyda cham dau yn gweld y pedwar olaf o’r wyth yn mynd yn fyw ym mis Medi 2022.

Hyd yma mae Wardiau Rhithwir wedi arbed dros 8,000 o ddyddiau gwely a gwelwyd gostyngiad sylweddol mewn derbyniadau o bob clwstwr yn y cam cyntaf.

Y cleifion eu hunain yw'r gwelyau mewn ward rithwir, yn hytrach na ward ysbyty ffisegol. Mae'r tîm amlddisgyblaethol sy'n gofalu am ward rithwir yn cyfarfod yn rhithiol yn aml i gynllunio gofal, ond mae darparu gofal yn ymarferol. Mae hyn yn sicrhau bod y lefel gywir o asesiad ac ymyrraeth yn cael ei darparu i’r claf ar yr amser iawn yng nghysur ei gartref ei hun.

Trwy ymgorffori'r Gwasanaeth Rhyddhau Torri Esgyrn yn y gwaith dyddiol o redeg y wardiau rhithwir sefydledig, mae'n sicrhau gofal cofleidiol i ddarparu ar gyfer holl anghenion iechyd a gofal cymdeithasol yr unigolion.