Neidio i'r prif gynnwy

Dyfarnwyd staff y bwrdd iechyd am waith hyrwyddo gofal iechyd arloesol

Amanda Atkinson yn derbyn y wobr enillydd gyffredinol gan Brif Weithredwr GIG Cymru, Andrew Goodall. Credyd delwedd: John Behets.

Uchod: Amanda Atkinson yn derbyn y wobr enillydd gyffredinol gan Brif Weithredwr GIG Cymru, Andrew Goodall. Credyd delwedd: John Behets.

Mae staff Bae Abertawe wedi cael eu cydnabod am eu harloesedd, eu tosturi a’u harweinyddiaeth yng Ngwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd 2019 Cymru.

Cipiodd gweithwyr bwrdd iechyd bedair o'r wyth gwobr categori gartref yn y gwobrau, sy'n dathlu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol perthynol, gwyddonwyr gofal iechyd, fferyllwyr a'r rhai sy'n gweithio ochr yn ochr â nhw.

Enwyd y technegydd fferyllol Claire Page yn un o ddau enillydd gwobr aelod o staff cymorth y flwyddyn. Cafodd Sue Koziel, arweinydd clinigol ar gyfer therapi lleferydd ac iaith ar gyfer cyn-ysgol, y wobr am wella canlyniadau iechyd y cyhoedd, tra bod adran niwroffisioleg y bwrdd iechyd yn cael y wobr am wneud i bob dydd gyfrif.

Enwebwyd am gyfraniad rhagorol i ddarparu ymchwil oedd yr ymgynghorydd ffisiotherapi Ceri Battle. Enwebwyd awdiolegwyr Nicola Phillips a Natalie Phillips hefyd ar gyfer y wobr am arweinyddiaeth a rheoli newid.

Prif enillydd y noson, fodd bynnag, oedd pennaeth therapi galwedigaethol pediatreg Amanda Atkinson, a enwyd hefyd yn enillydd y wobr am arwain a rheoli newid.

Mae ei gwaith yn ail-ddylunio sut mae timau therapi galwedigaethol pediatreg Bae Abertawe yn gweithredu wedi trawsnewid y gwasanaeth - ac wedi lleihau amseroedd aros o fwy na naw mis i oddeutu wyth wythnos, bron i hanner targed y llywodraeth o weld cleifion o fewn 14 wythnos i'w atgyfeirio.

Esboniodd Amanda, “Cyn y newidiadau, roedd gennym dri thîm yn gweithio gyda thri awdurdod lleol gwahanol, ac roeddent i gyd yn gweithio’n wahanol iawn. Nid oeddem yn rhannu unrhyw sgiliau nac adnoddau ag y gallem fod.

“Fy ngwaith oedd ei wneud yn wasanaeth mwy teg i staff a chleifion, a sicrhau bod poblogaeth Bae Abertawe yn derbyn yr un gwasanaeth ble bynnag maen nhw'n byw.”

Ychwanegodd: “Fi yw’r arweinydd ond wnes i ddim gwneud y newidiadau hyn ar fy mhen fy hun. Mae pob aelod o fy nhîm yn haeddu cydnabyddiaeth am hyn.

“Er mai fi a dderbyniodd y wobr, pawb a enillodd hi mewn gwirionedd, nid fi yn unig. Roedd ar eu cyfer nhw.

“Mae'r adborth cadarnhaol gan rieni a phlant wedi ein cymell hefyd.

“Rydyn ni wedi ceisio cynnwys pob aelod o staff ym mhob penderfyniad, ac rydyn ni wedi gallu esblygu trwy fyfyrio a gweithredu ar yr hyn mae rhieni a phlant wedi bod yn ei ddweud wrthym.”

Dywedodd Christine Morrell, dirprwy gyfarwyddwr therapïau a gwyddorau iechyd: “Mae Amanda wedi gwneud cyfraniad rhagorol i’r adran therapi galwedigaethol pediatreg ac mae’n fodel rôl i ni i gyd.

“Yn ogystal â thrawsnewid gwasanaethau i blant, mae hi wir wedi adeiladu tîm cryf.”