Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiad llesiant yn helpu i ysbrydoli cymuned i fyw bywyd iachach

Roedd grŵp o ferched yn sefyll o flaen baner

Mae sgyrsiau addysgol, gweithdai coginio a sesiynau ffitrwydd am ddim wedi bod yn helpu i ysbrydoli pobl yn Abertawe i fyw bywyd iachach fyth.

Cynhaliodd Grŵp Cydweithredol Clwstwr Lleol Penderi (LCC) ddigwyddiad iechyd a lles am ddim gydag ystod eang o ddosbarthiadau ffitrwydd, gweithdai a sgyrsiau ar gael.

Ei brif nod oedd cefnogi ac ysgogi pobl i wella eu hiechyd a'u lles trwy eu gwneud nhw’n ymwybodol o'r gwahanol adnoddau a sefydliadau sydd ar gael iddynt.

Yn y llun uchod: Caroline Lane, rheolwr cymorth cynllunio a phartneriaeth ar gyfer gwasanaethau sylfaenol a chymunedol Dawn Burford, rheolwr datblygu busnes a gweithredu LCC Penderi Anna Tippett ac arweinydd LCC Penderi Dr Sowndarya Shivaraj.

Wedi'i gynnal yng Nghanolfan Hamdden Penlan, hwn oedd y digwyddiad cyntaf o'i fath i'w gynnal gan yr LCC.

Dysgodd aelodau’r cyhoedd sut i baratoi prydau iachus, rhoi cynnig ar sesiynau Pilates am ddim a sgwrsio â nifer o grwpiau a sefydliadau cymunedol gwahanol drwy gydol y dydd.

Criw o bobl yn gwneud pryd o fwyd

Dywedodd Dr Sowndarya Shivaraj, arweinydd Penderi LCC: “Rydyn ni eisiau gwneud mwy i gefnogi pobl i ddeall mwy am iechyd a lles a sut y gallan nhw gefnogi eu hiechyd eu hunain.

“Rydyn ni hefyd eisiau eu cefnogi i ddeall pwysigrwydd pynciau iechyd fel sgrinio’r coluddyn, brechiadau rhag y ffliw a rhoi’r gorau i ysmygu.

“Roedden ni’n meddwl y byddai digwyddiad yn y gymuned yn ffordd wych o ddod â llawer o wahanol sefydliadau a grwpiau ynghyd mewn ffordd gyfeillgar a hawdd mynd atyn nhw.

“Roedd hefyd yn gyfle i ni siarad â phobl am yr hyn maen nhw ei eisiau gennym ni.

“Roedden ni eisiau gallu siarad â phobl er mwyn i ni allu deall beth yw eu rhwystrau sy’n eu hatal rhag cael mynediad at brofion sgrinio, brechiadau a byw bywydau iachach.”

Roedd nifer o stondinau rhyngweithiol gan sefydliadau gan gynnwys Age Cymru, Sgrinio Coluddion Cymru, Canolfan Gofalwyr Abertawe a Chŵn Tywys Cymru yn gallu rhoi cyngor ac ateb unrhyw gwestiynau.

Yn y llun: Bu aelodau'r cyhoedd yn cymryd rhan mewn gweithdy coginio.

Mynychodd nifer o aelodau staff y Bwrdd Iechyd y digwyddiad hefyd i ddarparu gwybodaeth am nifer o wasanaethau.

Dysgwyd aelodau'r cyhoedd sut i berfformio Dadebru Cardio-anadlol a sut i goginio prydau iach, ymhlith sgiliau eraill.

Dywedodd Ron Jenkins, o Abertawe: “Roedd yn ddiddorol siarad â llawer o’r sefydliadau i ddarganfod beth maen nhw’n ei wneud.

“Rwyf wedi dysgu sut i wneud Dadebru Cardio-anadlol. Mae'n rhywbeth y dylech chi wybod sut i'w wneud cyn bod angen i chi ei wneud.

“Roedd y gweithdy coginio hefyd yn ddefnyddiol iawn. Roedd y digwyddiad yn wych."

Dywedodd Caroline Lane: “Roedd yn dda iawn i mi. Dysgais am wahanol gyfleoedd gwirfoddoli a ches i lawer o wybodaeth am sgrinio a gwasanaethau gwahanol sy’n ddefnyddiol i mi, yn ogystal â fy nheulu a ffrindiau.”

Roedd dyn a dwy ddynes yn sefyll o flaen arddangosfa

Yn y llun: Gweithwyr cymorth deietig Bae Abertawe Luke Tucker, Shelley Owen a Natasha Long.

Y gobaith yw y gall yr LCC gynnal digwyddiadau tebyg yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn i barhau i adeiladu momentwm.

Dywedodd Anna Tippett, rheolwr datblygu busnes a gweithredu LCC Penderi: “Roedd yn wych cael cymaint o sefydliadau cymunedol lleol yn bresennol yn ein digwyddiad.

“Mae adborth gan y sefydliadau ac aelodau’r cyhoedd wedi bod yn gadarnhaol iawn.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at drefnu digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.”

Ychwanegodd Sowndarya: “Rydyn ni’n gwybod y gall fod yn anodd gwneud newidiadau, felly dyna pam rydyn ni wedi dod ag ystod o sefydliadau, grwpiau a gwasanaethau at ei gilydd sy’n arbenigo mewn cefnogi pobl i wella eu bywydau.

“Ein nod yw addysgu pobl a chodi ymwybyddiaeth o wahanol brofion sgrinio, diweddariadau am frechiadau a ffyrdd iach o fyw – gan gynnwys bwyta’n iach ac ymarfer corff.

“Rydyn ni am gynyddu ymwybyddiaeth pobl a newid eu meddylfryd tuag at wneud newidiadau iach i’w ffordd o fyw.”

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.