Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Cynigir Canolfannau Rhagoriaeth ar gyfer ysbytai Bae Abertawe

Mae

Mae cynlluniau i ysbytai Treforys, Singleton a Castell-nedd Port Talbot esblygu i fod yn ganolfannau rhagoriaeth unigol - a ddyluniwyd i roi gwell mynediad i bobl i ofal brys, a thorri trwy restrau aros hir am lawdriniaethau.

Bydd y cynigion yn rhoi rolau unigryw i bob ysbyty, gyda'r tri yn gweithio'n agosach fyth gyda gwasanaethau gofal cymunedol estynedig. Gyda'i gilydd, byddant yn ffurfio gwasanaeth GIG integredig agos ar gyfer Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar fin cychwyn rhaglen ymgysylltu â'r cyhoedd ar newidiadau mawr i rôl a swyddogaeth y tri phrif ysbyty ym Mae Abertawe.

Mae'r bwrdd iechyd yn cynnig creu tair canolfan ragoriaeth gyda phob ysbyty yn arbenigo mewn gwahanol agweddau ar ofal iechyd. Ategir hyn gan fuddsoddiad sylweddol yn ein gwasanaethau Cymunedol, Sylfaenol ac Iechyd Meddwl lleol i symud y gromlin i leoliadau lleol.

Mae O dan y cynigion byddai Ysbyty Treforys yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer gofal brys ac argyfwng, gofal cymhleth, gofal arbenigol a llawfeddygaeth ranbarthol.

Byddai Ysbyty Singleton yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer gofal iechyd wedi'i gynllunio, iechyd menywod, gofal canser a phrofion diagnostig. Byddai Singleton yn dod yn bwerdy ar gyfer cyflwyno'r nifer uchel o lawdriniaethau arferol nad oes angen gofal critigol arnynt.

Yn y llun ar y chwith mae Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Mark Hackett

yddai Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer gofal orthopedig ac asgwrn cefn - sy'n golygu mai hwn fydd yr ysbyty sy'n darparu clun, pen-glin a rhai arall ar y cyd. Bydd hefyd yn ganolfan ar gyfer adsefydlu a rhiwmatoleg, cleifion allanol, llawfeddygaeth ddydd ac uned mân anafiadau.

Mae'r cynigion wedi'u nodi mewn dogfen ymgysylltu, Newid ar gyfer y Dyfodol, sy'n amlinellu meddylfryd y Bwrdd Iechyd yn fwy manwl.

Dywedodd Mark Hackett, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe: “Dros y deunaw mis diwethaf mae’r GIG ym Mae Abertawe wedi wynebu argyfwng iechyd byd-eang unwaith mewn oes.

"O ganlyniad, rydym wedi gorfod gwneud newidiadau cyflym i'r ffordd y gwnaethom ddarparu gwasanaethau ac rydym wedi darganfod bod rhai o'r newidiadau hynny wedi bod yn hynod fuddiol, mor fuddiol fel ein bod bellach yn teimlo ei bod yn iawn eu gwneud yn barhaol.

“Rhaid i ni ganolbwyntio ar roi gwell mynediad i’n cymunedau at ofal brys, ac ar yr un pryd dorri drwy’r arosiadau hir am driniaeth a gynlluniwyd sydd wedi cronni drwy’r pandemig.”

Mae'r adroddiad ymgysylltu hefyd yn cynnig:

  • Mwy o ddefnydd o dechnoleg ddigidol ar gyfer cleifion a chlinigwyr.
  • Roedd mwy o wasanaethau'n cael eu darparu saith diwrnod yr wythnos.
  • Datblygu Uned Strôc Acíwt Hyper newydd i ddarparu triniaeth o'r radd flaenaf i gleifion strôc lleol.
  • Parhau i weithio'n agos gyda'n hystod eang o randdeiliaid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Er bod rhai o'r cynigion ar gyfer newid yn deillio o'r pandemig byd-eang, mae Newid ar gyfer y Dyfodol hefyd yn benllanw rhaglen newid a datblygu degawd o hyd mewn gofal iechyd lleol.

Mae'n awgrymu y dylai'r gwasanaethau iechyd fod yn lleol lle mae hynny'n bosibl ac yn arbenigol lle bod angen gyda mwy o bobl yn cael eu trin gartref neu'n agos at ble maen nhw'n byw a gyda chlinigwyr ysbyty yn gweithio gyda'i gilydd mewn timau arbenigol, yn gallu darparu gofal arbenigol o ansawdd uchel i gleifion o bob rhan ym Mae Abertawe.

Ychwanegodd Mark Hackett: “Mae’n bwysig iawn ein bod bellach yn harneisio pŵer technoleg ddigidol trwy gynnig mynediad ar-lein i gleifion i wasanaethau’r GIG lle bynnag mae modd.

"Wrth gwrs, efallai na fydd rhai pobl yn gallu cyrchu gwasanaethau digidol, neu efallai nad ydyn nhw'n teimlo'n gyffyrddus yn eu defnyddio, felly bydd angen i ni sicrhau bod eu hanghenion yn parhau i gael eu diwallu.

"Ond mae gan lawer mwy o bobl ffonau smart, tabledi neu gliniaduron a byddent yn gwerthfawrogi hwylustod gofal iechyd ar-lein."

Bwriad cynigion y bwrdd iechyd hefyd yw helpu i fynd i'r afael â'r ôl-groniad o apwyntiadau wedi'u canslo sydd wedi codi yn ystod y pandemig COVID-19.

Mae'r cynigion yn destun cyfnod ymgysylltu o ddeg wythnos ac mae'r rhaglen ymgysylltu yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth â Chyngor Iechyd Cymunedol Bae Abertawe rhwng 26 Gorffennaf a 1 Hydref.

Gall aelodau'r cyhoedd rannu eu barn ar y cynigion trwy ddilyn y ddolen hon i wefan ymgysylltu y Bwrdd Iechyd. Neu gallwch ysgrifennu at y Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, One Talbot Gateway, Baglan, SA12 7BR.

Efallai y bydd rhai o'r newidiadau hyn yn effeithio ar rai preswylwyr yn Hywel Dda a South Powys, felly rydym hefyd yn croesawu eu barn.