Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Cynigiodd pobl hŷn gyngor cymorth cyntaf ar gyfer llosgiadau yng nghanol ofnau am argyfwng tanwydd

Mae arbenigwyr llosgiadau yn Ysbyty Treforys wedi cynhyrchu fideo cymorth cyntaf a phosteri ymgyrch gyda'r nod o helpu pobl hŷn i osgoi dod yn ddiarwybod i ddioddefwyr yr argyfwng tanwydd.

Mae Canolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru yr ysbyty wedi gweld cynnydd cyson yn nifer y bobl hŷn sydd angen triniaeth.

Yr ofn yw y gallai hyn gynyddu ymhellach wrth iddynt chwilio am ffyrdd eraill o gadw'n gynnes wrth i filiau gwresogi godi.

Mae pobl hŷn eisoes mewn mwy o berygl o gael anaf llosgi damweiniol. Ond wrth iddynt deimlo'r oerfel yn fwy, maent yn wynebu mwy o risg o anafiadau llosgi trwy ddefnyddio gwresogyddion a pharatoi bwyd a diodydd poeth i geisio cadw'n gynnes.

Janine Evans displays poster Dywedodd Janine Evans (yn y llun), therapydd galwedigaethol uwch-ymarferydd yn y ganolfan yn Nhreforys: “Gyda’r pwysigrwydd i bobl hŷn gadw’n gynnes yn ystod y misoedd oerach, mae’n debygol y bydd cynnydd yn y defnydd o wresogyddion a pharatoi bwyd poeth. a diodydd, sydd i gyd yn dod â risg o anafiadau llosgi.”

Gan gydnabod pwysigrwydd cadw pobl hŷn yn gynnes, dywedodd Janine ei bod yn allweddol eu bod yn gwneud hynny'n ddiogel.

“Gall tywydd oer fod â risgiau iechyd difrifol i oedolion hŷn, yn enwedig i’r rhai â chyflyrau cronig.

“Felly mae’n bwysig iddyn nhw gymryd camau i sicrhau eu bod yn cadw’n gynnes yn ystod misoedd y gaeaf.

“Fodd bynnag, mae hefyd yn bwysig eu bod yn ymwybodol o arferion sy’n gallu eu cadw’n ddiogel wrth wneud hyn fel nad ydyn nhw’n agored i’r risg o gael anaf llosgi.”

Eglurodd Janine pam eu bod yn targedu pobl hŷn yn benodol gyda'r cyngor.

“Mae’r newidiadau ffisiolegol sy’n digwydd wrth i ni heneiddio, fel mwy o eiddilwch, llai o wybyddiaeth, a dirywiad mewn golwg a chanfyddiad, yn golygu bod oedolion hŷn mewn mwy o berygl o gael anaf llosgi damweiniol.

“Maen nhw hefyd yn fwy tebygol o gynnal llosgiad mwy difrifol wrth i’r croen fynd yn deneuach 15 gwaith wrth i ni heneiddio, ac maen nhw’n llai tebygol o oroesi llosgiad mawr oherwydd y cyd-forbidrwydd lluosog maen nhw’n debygol o’i gyflwyno.”

Mewn ymgais i gyfyngu ar anafiadau, mae'r ganolfan wedi cynhyrchu fideo cymorth cyntaf, ochr yn ochr â phosteri diogelwch a thaflenni sy'n targedu'r genhedlaeth hŷn.

Maent yn amlygu'r tri cham a argymhellir yn y rheolaeth gychwynnol ar anaf llosgi; oeri’r llosg dan ddŵr rhedegog oer am o leiaf 20 munud, ffoniwch GIG 111 am fân losgiadau neu 999 os yw’n fwy difrifol am gyngor a gorchuddiwch â haenen lynu neu fag plastig glân.

Wrth esbonio’r ysbrydoliaeth ar gyfer yr ymgyrch ddiogelwch dywedodd Janine: “Rwyf wedi bod yn gweithio yn y ganolfan losgiadau ers 20 mlynedd, ac fel gyda phob rhan o’r GIG rwyf wedi sylwi ar gynnydd yn nifer yr oedolion hŷn sy’n dod drwy ein gwasanaeth.

“Sylwais fod yr anafiadau hyn yn cael eu cynnal gartref yn ystod gweithgareddau bywyd bob dydd. Ein rôl fel therapyddion galwedigaethol yw hyrwyddo diogelwch mewn tasgau dyddiol o fewn amgylchedd y cartref.

“Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydw i wedi cymryd rhai myfyrwyr ar leoliad ac maen nhw wedi fy helpu i ddylunio a datblygu’r adnoddau gwahanol hyn i’w gwneud yn addas i’w rhannu ag oedolion hŷn yn y gymuned.

“Rydym ar hyn o bryd yn edrych ar sut a ble y gellir eu dosbarthu - rydym yn gobeithio eu rhannu ar sianeli cyfryngau cymdeithasol ein bwrdd iechyd yn ogystal â gweithio gyda’n hasiantaethau partner i weld a fyddant yn rhannu ar eu gwefannau a’u cyfryngau cymdeithasol.”

Canmolodd Robert Workman, Dirprwy Bennaeth Therapi Galwedigaethol, ei staff a myfyrwyr therapi galwedigaethol ar leoliad am eu gwaith ar yr ymgyrch newydd.

Meddai: “Mae hwn yn enghraifft wych o'r hyn y gellir ei gyflawni trwy weithio mewn partneriaeth greadigol.

“Mae therapyddion galwedigaethol arbenigol sy’n gweithio gyda myfyrwyr therapi galwedigaethol o Brifysgol Caerdydd wedi ein galluogi i gynhyrchu’r fideos defnyddiol ac addysgiadol hyn.

“Maen nhw ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg, ac yn rhoi cyngor ar sut y gall pobl hŷn roi cymorth cyntaf ar ôl anaf llosg.

“Nod y fideos yw cynyddu amlygrwydd y boblogaeth hŷn yn y cynlluniau hybu iechyd hyn oherwydd yn aml gellir eu hanwybyddu.

“Ein gobaith yw bod y fideos yn cael eu rhannu ymhell ac agos i addysgu ein cymuned a chadw pobl yn ddiogel.”

Cymorth Cyntaf ar gyfer Llosgiadau