Neidio i'r prif gynnwy

Coronwyd y rheolwr nyrsio â gwobr am fynd gam ymhellach a thu hwnt i gleifion

Dynes s’yn gwisgo mwgwd yn eistedd ddesg gyda llun o

Mae rheolwr nyrsio sydd â chariad at y Frenhines wedi cael teitl brenhinol ei hun i gydnabod ei rôl yn gofalu am eraill.

Yn ogystal â rheoli tîm o nyrsys ym Meddygfa Glan yr Afon ym Mhort Talbot, mae Nicola Wallis yn archwilio, yn gwneud diagnosis ac yn helpu i drin cleifion fel uwch-ymarferydd nyrsio (ANP).

Ar ôl hyfforddi am dair blynedd, mae Nicola bellach yn gallu asesu cleifion yn y feddygfa, yn union fel y byddai meddyg teulu.

Mae ei hangerdd dros ganolbwyntio ar a gwella gofal claf-ganolog yn y gymuned bellach wedi gweld Nicola, a ddechreuodd weithio yn ardal Bae Abertawe y llynedd, yn cael ei choroni’n Nyrs y Frenhines.

Mae Sefydliad Nyrsio'r Frenhines, elusen sy'n ymroddedig i wella gofal nyrsio pobl yn eu cartrefi a'u cymunedau eu hunain, yn dyfarnu'r teitl i nyrsys sy'n dangos lefel uchel o ymrwymiad i ofal cleifion ac ymarfer nyrsio.

Ar hyn o bryd, dim ond 53 o nyrsys sydd â’r teitl yng Nghymru.

“Mae'n rhywbeth sy'n mynd law yn llaw â'm practis wrth i mi ymdrechu i weithio i'm cleifion a darparu gofal o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y claf,” dywedodd Nicola.

“Bûm yn gweithio ym maes gofal eilaidd am bron i 13 mlynedd ond am y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi gweithio ym maes gofal sylfaenol ym Mae Abertawe ac wedi dod o hyd i fy angerdd.

“Roedd gennym ni dîm nyrsio newydd y llynedd. Nid oedd yr un ohonynt wedi'u hyfforddi i weithio ym maes gofal sylfaenol, felly gwnaethom hwyluso hyfforddiant iddynt ddod yn nyrsys practis cyflawn.

“Fy rôl i oedd eu haddysgu a’u rhoi ar waith. Mae fy rôl yn addysgol ac yn glinigol.

Menyw yn dal tystysgrif

“I ddod i fwrdd iechyd gwahanol a gweithio'n galed iawn i gael tîm nyrsio ar ei draed – mae'n debyg mai dyma un o'm cyfnodau mwyaf balch.

“Eleni dwi hyd yn oed wedi datblygu i fod yn ANP, sydd wedi bod yn eisin ar gacen blwyddyn dda iawn.”

Yn y llun: Nicola ar ôl derbyn ei gwobr mewn seremoni yn Llundain.

Rhoddir y clod ei hun i nyrsys sydd wedi ymrwymo i ddysgu, arweinyddiaeth a rhagoriaeth mewn gofal cleifion.

Gall Nyrsys y Frenhines gael bwrsarïau, cyfleoedd arweinyddiaeth a rhaglenni datblygu, ymhlith adnoddau eraill.

Ychwanegodd Nicola: “Mae bod yn Nyrs y Frenhines yn golygu bod gennych chi fynediad at adnoddau y gall Nyrs y Frenhines yn unig eu cyrchu.

“Mae yna ganolbwynt enfawr o adnoddau addysgol a chyfoeth o wybodaeth gan nyrsys profiadol sydd wedi bod yn Nyrs y Frenhines ers sawl blwyddyn. Bydd cael y gallu i rwydweithio â nhw yn wych.

“Rwy’n meddwl y bydd o fudd i’m cleifion oherwydd byddaf yn ymdrechu i anrhydeddu’r wobr a gwneud yn siŵr fy mod yn cynnal popeth y mae’n ei gynrychioli.

“Mae’r cyfleoedd y gallai hyn eu cynnig mor gyffrous.”

Er bod Nicola yn hynod falch o dderbyn y clod mewn ystyr broffesiynol, roedd hefyd yn golygu llawer iawn iddi hi'n bersonol - gan fod yn edmygydd enfawr o'r ddiweddar Frenhines Elizabeth II.

Dywedodd Nicola: “Mae bod yn Nyrs y Frenhines eleni mor wylaidd ac rwy’n teimlo mor freintiedig.

“Rydw i wedi cael llawer o adborth gan deulu a ffrindiau yn dweud eu bod nhw’n gwybod pa mor bwysig mae’n rhaid i hyn fod i mi oherwydd eu bod nhw’n gwybod pa mor angerddol oeddwn i am y Frenhines.

“Roeddwn i'n ei charu ac roeddwn i'n meddwl mai hi oedd y fenyw fwyaf anhygoel.

“Dim ond 53 o Nyrsys y Frenhines sydd yng Nghymru i gyd felly mae’n grŵp dethol iawn a dwi’n teimlo’n freintiedig iawn i fod yn un ohonyn nhw.

“Mae bron yn chwerwfelys oherwydd bu farw eleni ond mae ei hanrhydeddu eleni yn wych. Rwy’n teimlo’n falch iawn, iawn.”

Dywedodd Dr Beverley Evans a Dr Kirsty Wallis, partner meddyg teulu ym Meddygfa Glan yr Afon: “Ym Meddygfa Glan yr Afon, rydym yn ystyried ein hunain yn ffodus iawn i weithio ochr yn ochr â chydweithiwr mor eithriadol â Nicola ac rydym yn hynod falch o’i chyflawniad.

“Mae ei hymroddiad a’i hangerdd dros ddarparu gofal nyrsio rhagorol i’n cleifion yn ddim llai nag ysbrydoledig ac rydym yn falch iawn o weld hyn yn cael ei gydnabod gyda’i gwobr fel Nyrs y Frenhines.”