Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Cenhadaeth wedi'i chyflawni ar gyfer Llu Cymorth Brechu milwrol ym Mae Abertawe

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi diolch i'r fyddin am ei gefnogaeth amhrisiadwy wrth sefydlu rhaglen frechu'r ardal.

Defnyddiwyd y Llu Cymorth Brechu (VSF), a dynnwyd yn bennaf o'r RAF ond gyda Thechnegwyr Meddygaeth Brwydro o'r Fyddin, ym mis Ionawr i roi benthyg ystod o sgiliau ac arbenigedd wrth ateb yr heriau rhyfeddol sy'n wynebu'r GIG wrth weithio ar gyflymder a graddfa mewn danfon brechiad.

Gyda bron 300,000 o frechiadau eisoes yn cael eu rhoi ar draws tair canolfan frechu torfol Bae Abertawe, meddygfeydd meddygon teulu, ysbytai a'i immbulance symudol, mae'r amser bellach yn iawn i dynnu'n ôl yn dactegol.

Mae pawb wedi gwneud cyfraniad sylweddol at lwyddiant y rhaglen frechu gyda chleifion yn dweud pa mor gyfeillgar a chymwynasgar y mae personél milwrol wedi bod a pha mor falch ydyn nhw o'u gweld yn gwasanaethu yn lleol.

Yn flaenorol, roedd y fyddin wedi darparu cymorth amhrisiadwy yn ystod y pandemig ar ôl chwarae ei ran wrth sefydlu rhaglen brofi Covid Bae Abertawe y llynedd a gweithio ochr yn ochr â'r Bwrdd Iechyd i sefydlu ysbytai maes yn ogystal â llawer o agweddau arall ar ein hymateb COVID.

Arweiniodd Cadeirydd SBUHB, Emma Woollett, a’r Prif Swyddog Gweithredol, Mark Hackett, y diolch mewn cyflwyniad i’r VSF yn Ysbyty Maes y Bae Ddydd Mercher, 21 Ebrill.

Dywedodd Emma Woollett: “Mae ymweld â’n MVCs wedi bod yn un o’r gweithgareddau mwyaf pleserus rydw i wedi’u gwneud fel cadeirydd gan fod yr awyrgylch yn wych a’r adborth mor gadarnhaol.

“Mae’r trefniadaeth a’r darpariaeth effeithiol, a ddygwyd gan y fyddin, wedi bod yn rhagorol - yn aml wrth wynebu newid cyflenwad ac arweiniad sydd wedi gofyn am ddiwygiadau cyflym ac aml ar fyr rybudd.

“Mae eu harloesedd a’u syniadau newydd wedi arwain at welliant parhaus o ran darparu brechlyn, o fewn MVCs a thu allan mewn prosiectau fel yr immbulance.

“Mae’r rhai sy’n cyrraedd y canolfannau brechu wedi cael cefnogaeth a thawelwch meddwl, nid yn unig am y pigiad, ond o amgylch yr archeb, y trefniadau teithio, y llif drwy’r MVC a’r balchder o gael cefnogaeth leol gan ein lluoedd arfog.

“Mae pawb wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'r llwyddiant hwn. Ac rydym yn hynod ddiolchgar am eu cefnogaeth. Maent wedi integreiddio'n llwyr i'r gwasanaeth trwy fod yn hyblyg, yn addasadwy ac yn arloesol, ac rydym wedi mwynhau gweithio gyda nhw yn fawr. "

Gan ychwanegu ei ddiolch i’r fyddin dywedodd Mark Hackett: “Rwy’n cymeradwyo eu proffesiynoldeb, eu sgiliau a’u hegni wrth roi’r rhaglen frechu at ei gilydd.

“Maen nhw'n gadael mewn lle llawer gwell nag y byddem ni wedi bod heb eu cymorth nhw. Yn y blynyddoedd i ddod, rwy’n gobeithio y byddant yn edrych yn ôl ar eu hamser gyda ni ac yn cydnabod y cyfraniad a wnaethant tuag at gadw ein cymdeithas yn ddiogel a lleihau’r niwed y mae’r pandemig ofnadwy hwn wedi’i achosi i bobl.”

military 2

Uchod (chwith i'r dde): Prif Swyddog Gweithredol SBUHB Mark Hackett, Swyddog Hedfan Compton Davies a Chadeirydd SBUHB, Emma Woollett

Ymgymerodd personél milwrol â llawer o rolau, gan gynnwys dyletswyddau cyffredinol fel maes parcio a llif traffig, cwrdd a chyfarch, llifo o fewn y safleoedd, dyletswyddau gweinyddu a derbynnydd, a dyletswyddau trin galwadau, yn ogystal â rolau arweinyddiaeth glinigol ym Margam ac imiwneiddio, sydd wedi bod amhrisiadwy

Dywedodd Dorothy Edwards, Cyfarwyddwr y Rhaglen Frechu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe: “Roeddem yn wynebu tasg enfawr ac fe wnaeth y fyddin ein helpu i sefydlu ein systemau i weithio'n effeithlon iawn. Maent wedi bod yn hynod ymroddedig ac ymroddedig, ac mae ein timau brechu wedi mwynhau gweithio ochr yn ochr â nhw yn fawr.

“Hoffwn ddiolch i bob un ohonyn nhw am eu hamser dros y pedwar mis diwethaf ac am y cyfraniad maen nhw wedi'i wneud.

“Rydyn ni ar waith, ac mae ein systemau’n llifo’n braf nawr, ac rydyn ni’n cydnabod bod ganddyn nhw swydd i’w gwneud a dymuno’n dda iddyn nhw ddychwelyd i’w rolau.”

Dywedodd y Swyddog Hedfan, Compton Davies, a oedd yn allweddol wrth ddylunio estyniad Bay MVC: “Roedd pawb eisiau dod i daro’r llawr, ac fe wnaethant gyflawni tasgau yn dda iawn o ddyletswyddau maes parcio, ar y dechrau, yna ymlaen i’r dderbynfa, llif a mewnbwn gweinyddol, i weinyddu'r brechlyn a goruchwylio'r brechwyr. ”

O ran y penderfyniad i adleoli dywedodd: “Rwy’n credu’n gryf, fel y cytunwyd gan y Bwrdd Iechyd, fod Bae Abertawe bellach yn hunangynhaliol ac y gall y GIG gynnal y gweithrediad hon ar eu pen eu hunain.

“Rydyn ni wedi mwynhau amser yn fawr yma, mae pawb wedi gofalu amdanom yn aruthrol, ac rydyn ni wedi bod yn ffodus iawn ein bod ni wedi bod gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Maent wedi gofalu amdanom o'r dechrau i'r diwedd ac mae wedi bod yn amgylchedd gwaith cynhyrchiol a chadarnhaol iawn. Mae hi wedi bod yn wych. ”