Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Ap ffôn yn helpu i gadw pobl allan o'r ysbyty

Ffôn dal llaw yn arddangos Cyswllt Ymgynghorol

Mae mynediad ar unwaith i ymgynghorwyr ysbyty i gael cyngor arbenigol yn gwneud gwahaniaeth mawr i feddygon teulu a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill ledled Bae Abertawe.

Fis diwethaf y Bwrdd Iechyd oedd y cyntaf yng Nghymru i lansio Consultant Connect, sydd wedi'i ddefnyddio'n llwyddiannus gan y GIG yn Lloegr a'r Alban.

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, fe'i datblygwyd yma yn gyflym iawn - mewn ond 72 awr yn lle'r chwech i wyth wythnos arferol.

Chwith Dr Ceri Todd, sydd wedi defnyddio Consultant Connect sawl gwaith

Ers mynd yn fyw ar Ebrill 10, mae'r ap wedi cael ei lawrlwytho gan 200 o feddygon teulu, parafeddygon a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd.

Os ydyn nhw gyda chlaf yn y gymuned ac nad ydyn nhw'n siŵr beth i'w wneud, gallant ddefnyddio'r ap i ddeialu rhif i'r arbenigwr perthnasol o fewn ychydig eiliadau - 24/7.

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod hyn wedi osgoi derbyniadau i'r ysbyty neu atgyfeiriadau cleifion allanol mewn mwy o hanner yr achosion,  ar adeg pan mae'r GIG yn wynebu'r her fwyaf yn ei hanes 72 mlynedd.

Ers lansio Consultant Connect, mae'r gwasanaeth wedi derbyn 141 o alwadau gan 29 o wahanol feddygfeydd ar draws ardal Bae Abertawe.

Mae Dr Ceri Todd, sy'n arwain Clwstwr Iechyd y Ddinas o feddygfeydd yn Abertawe, ymhlith y rhai sydd wedi manteisio arno.

“Roedd yn ddefnyddiol ac effeithlon dros ben” meddai Dr Todd.

“Gallwn ei gyrchu trwy ap ffôn symudol sy'n golygu nad ydym yn clymu ein llinellau ffôn ar adeg pan mae pob un ohonom yn gorfod cynnal brysbennu dros y ffôn gyda chleifion.

“Rydw i wedi ei ddefnyddio ddwy neu dair gwaith ac roedd mor hawdd. Nid oes raid i chi ddal i edrych i fyny'r rhif cywir ac mae uniongyrchedd yr ymateb. Ni allaf ei feio mewn gwirionedd. ”

I ddechrau, canolbwyntiodd y gwasanaeth ar ymholiadau COVID-19, ynghyd ag ymholiadau meddygol cyffredinol brys ac ymholiadau meddygaeth arennol, diabetes a gofal lliniarol.

Mae hyn bellach wedi ehangu i gynnwys gofal geriatreg cymunedol, endocrinoleg, gastroenteroleg, a derbyniadau meddygol acíwt.

Dywedodd Dr Todd : “Gorau po fwyaf o adrannau y gallant eu hychwanegu. Mae'n ddefnyddiol iawn mewn gwirionedd. ”

Ochr yn ochr â meddygfeydd, darparwyd mynediad at Consultant Connect i Dîm Clinigol Acíwt Abertawe, Ysbyty Cefn Coed, Carchar Ei Mawrhydi Abertawe, y tîm ffisiotherapi cyhyrysgerbydol, tîm cymunedol anableddau dysgu, tîm nyrsio rhanbarthol a thîm iechyd meddwl cymunedol.

Yn ogystal â chael gafael ar gyngor ac arweiniad ffôn, gallant ddefnyddio'r ap i dynnu lluniau a'u rhannu'n gyfrinachol ag ymgynghorwyr.

Dywedodd Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol Dros Dro Bae Abertawe, Dr Alastair Roeves: “Mae parodrwydd meddygon a nyrsys o ofal eilaidd i godi’r ffôn a chefnogi cydweithwyr sy’n gweithio allan yn y gymuned i gadw cleifion yn ddiogel wedi creu argraff fawr arnaf.

“Hyd yn hyn, mae 141 o alwadau wedi’u gwneud. Mae gennym dystiolaeth bod 56 y cant wedi arwain at y claf i beidio â chael ei atgyfeirio neu ei dderbyn i'r ysbyty neu'r adran cleifion allanol.

“Ar adeg pan mae meddygon teulu a thimau cymunedol yn gweithio’n galed i gadw pobl yn ddiogel gartref, mae’r gwasanaeth Cyswllt Ymgynghorol hwn yn gwneud gwahaniaeth yn barod.”

Gallwch ddarllen ein stori lansio Consultant Connect yma.