Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Ailddechrau gwasanaeth profi labordi

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ein gwasanaeth profi labordi wedi dychwelyd i normal.

Rydym wedi gallu gwneud hyn oherwydd bod y cwmni fferyllol Roche wedi cael gafael â materion cadwyn gyflenwi a adawodd brinder o'r cemegau sydd eu hangen arnom i gynnal profion.

O ganlyniad, o 9am yfory - dydd Mercher, Hydref 21ain - bydd cleifion yn gallu ailddechrau archebu apwyntiadau prawf gwaed yn ysbytai Treforys, Singleton, Castell-nedd Port Talbot ac ym Maes y Bae.

Gellir gwneud hyn ar-lein https://outlook.office365.com/owa/calendar/SBUPhlebotomyPOC@nhswales365.onmicrosoft.com/bookings/

neu trwy ffonio'r rhif hwn 01792 601807 rhwng 9am a 4pm.

Bydd slotiau apwyntiad ar gael yn Ysbyty Singleton a Chastell-nedd Port Talbot o ddydd Iau ymlaen.

Mae ein prif safleoedd ysbyty yn brysur iawn. Felly, os oes gennych chi gludiant eich hun rydym yn argymell eich bod chi'n archebu yn Ysbyty Maes y Bae, ble gallwch archebu ar yr un diwrnod.

Sylwch na fydd y gwasanaeth archebu yn agor tan 9am yfory.

Mae'r cwestiynau cyffredin (Cwestiynau Cyffredin) canlynol yn darparu mwy o fanylion.

Pam fod angen i mi drefnu apwyntiad?

Rydym yn argymell yn gryf archebu apwyntiad ymlaen llaw i'n helpu i reoli'r galw mawr disgwyliedig am y gwasanaeth hwn, fel arall mae risg na fyddwn yn gallu cymryd eich gwaed pan fyddwch chi'n ymweld. 

Beth os ydw i eisiau cael prawf gwaed cerdded i mewn?

Dim ond nifer gyfyngedig o apwyntiadau cerdded i mewn fydd ar gael i gleifion sydd angen profion brys iawn. Cyhoeddir y slotiau apwyntiad cerdded i mewn wrth gyrraedd a gofynnir i bobl aros yn eu car tan hynny.

Bydd eich meddyg teulu, nyrs y practis neu glinig ysbyty yn cynghori ar frys eich apwyntiad pan fyddant yn darparu eich ffurflen gais am brawf gwaed i chi.

Nid wyf am aros yn hir am apwyntiad. Beth ydw i'n ei wneud?

Rydym yn argymell bod cleifion yn dewis Ysbyty Maes y Bae ar gyfer eu prawf gwaed lle bo hynny'n bosibl gan fod gan y safle fwy o gapasiti - yn aml yn cynnig argaeledd archebu ar-lein yr un diwrnod neu'r diwrnod nesaf - a pharcio ceir.

Cafodd fy apwyntiad prawf gwaed diwethaf ei ganslo. Beth sy'n digwydd nawr?

Os cawsoch eich apwyntiad prawf gwaed wedi'i ganslo ac nad ydych wedi cael prawf gwaed eto, aildrefnwch apwyntiad newydd.

Mae gen i apwyntiad sy'n bodoli eisoes ar gyfer prawf gwaed. A fydd hynny'n cael ei anrhydeddu?

Ydw. Os ydych wedi archebu apwyntiad o'r blaen ac heb dderbyn canslo yna gallwch ddod yn ôl yr arfer.

Mae gen i gwestiynau o hyd am fy apwyntiad prawf gwaed. Beth ydw i'n ei wneud?

Bydd ein llinell gymorth bwrpasol - 01639 862858 - yn aros ar agor tan 5pm ddydd Gwener, Hydref 23 ain , i gefnogi'r trosglwyddiad yn ôl i wasanaeth arferol.

A fyddaf yn dal i allu dod am brawf gwaed yn ystod y cyfnod cau tân?

Ydw. Gallwch adael eich cartref i gael mynediad at wasanaethau iechyd lleol.

Rwy'n teimlo'n sâl. A allaf ddal i fynychu fy mhrawf gwaed?

Ni ddylai unrhyw un ag unrhyw un o symptomau Covid-19: tymheredd uchel, peswch parhaus newydd a cholli neu newid blas neu arogl fod yn bresennol. Arhoswch adref a threfnu prawf Covid-19.

I gael mwy o wybodaeth am ein gwasanaeth profi gwaed ewch i'r tudalen hon.