Neidio i'r prif gynnwy

Adferiad rhyfeddol ar ôl damwain arswyd

Wyneb Rosemary ar ôl y ddamwain ac fel y mae nawr

Prif bennawd pic: Wyneb Rosemary ar ôl y ddamwain o'i gymharu â heddiw

Mae beiciwr sy'n ymwneud â damwain arswyd gyda lori i wedi canmol y tîm a roddodd ei hwyneb yn ôl at ei gilydd.

Cafodd sbectol haul Rosemary Collins eu “stwnsio” yn ei hwyneb yn ystod y gwrthdrawiad gan adael iddi edrych fel “sioe arswyd”.

Roedd hi'n ofni na fyddai hi byth yn edrych yr un peth eto.

Ond diolch i arbenigwyr yn Ysbyty Treforys Abertawe, mae ymchwilydd y brifysgol wedi gwella'n aruthrol.

Mae hi a'i wraig Sara McAleese mor ddiolchgar eu bod wedi postio cyn ac ar ôl lluniau ar gyfryngau cymdeithasol ynghyd â neges yn diolch i dîm yr ysbyty.

“Roeddwn i'n meddwl 'O, mae'n sioe arswyd',” meddai Rosemary, gan feddwl yn ôl i'r tro cyntaf iddi weld ei hanafiadau.

“Roeddwn i'n gobeithio y byddai rhywun yn gallu ei bwytho a'i wneud yn rhesymol, ond fe wnaethant ffordd fwy na swydd resymol. Mae nhw'n mor fedrus. ”

Aeth Rosemary a Sara i Twitter i ddiolch yn gyhoeddus i'r staff ar ben-blwydd cyntaf y ddamwain.

Rhosmari mewn breich gwddf

Capsiwn: Dioddefodd Rosemary drawma i'w thalcen a'i gwefus

Roedd Rosemary, sy'n pum deg wyth oed, newydd adael y tŷ ac yn beicio i Brifysgol Aberystwyth, lle mae'n gweithio fel ymchwilydd mewn bridio planhigion, pan chwythodd un o ei teiars allan.

Dywedodd: “Fe es i o gwmpas y gornel ac roedd yna linell o draffig llonydd. Doeddwn i ddim yn gallu stopio ac fe wnes i slamio yng nghefn lori.

“Fe wnes i geisio goddiweddyd, ond ni allwn reoli'r beic ac fe wnes i fwrw golwg ar y lori a chael fy nhapio ar ochr arall y ffordd ar fy mhen.”

Yn ogystal â'r anaf a achoswyd gan y sbectol haul, mae Rosemary, sy'n byw ychydig y tu allan Aberystwyth, hefyd wedi torri dant, a oedd yn tyllu ei gwefus uchaf gan ei gadael â dau drawma wyneb.

Gwaedu'n wael ac yn dioddef o gytgord, cafodd ei rhuthro i Ysbyty Bronglais mewn ambiwlans. Fodd bynnag, nid oedd eto wedi gweld maint ei hanafiadau.

“Cadwodd Sara i ddweud, 'O, Duw, Rosie, dy wyneb!' Rwy'n credu ei bod yn ceisio fy nhorri i mewn yn dyner. ”

Datgelodd sgan CT ym Mronglais na chafodd unrhyw un o'i hesgyrn ei thorri, ond fe'i cyfeiriwyd at Ganolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru yn Ysbyty Treforys, sy'n darparu gwasanaeth rhanbarthol. Ar ôl cyrraedd, gwnaethant sgan CT arall ar Rosemary, a ddatgelodd ei bod hefyd wedi cael asgwrn wedi torri yn ei gwddf.

“Doedd hi ddim mewn lle drwg diolch byth,” meddai Rosemary.

“Gallai fod wedi bod yn llawer gwaeth.

“Fe wnaethant weithredu ar fy wyneb y diwrnod wedyn. Dydw i ddim yn gwybod faint o bwythau a roddwyd i mewn. Roedd gen i lacerations ar hyd a lled fy nghoesau a'm hysgwyddau ac fe'u glanhawyd i fyny a rhoi fy wyneb yn ôl at ei gilydd.

“Esboniodd y llawfeddyg bod cymaint o bibellau gwaed a nerfau sy'n rheoli eich wyneb o gwmpas eich deml, felly mae'n rhaid iddynt fod yn ofalus.

“Prin y gallwch chi weld unrhyw greithiau. Mae yna linell wan iawn lle roedd y ddau anaf mawr, ond ar wahân i hynny, prin y gellir ei weld. Roedd yn well na fy nisgwyliadau.

“Byddwn i'n dweud bod fy wyneb yn 99% yr un fath ag yr oedd o'r blaen, sy'n anhygoel. Rwy'n credu ei fod yn anhygoel. Rydw i wrth fy modd â'u sgiliau. ”

Yr Athro Iain Whitaker, Llawfeddyg Plastig Ymgynghorol Anrhydeddus, oedd yr ymgynghorydd â gofal ar y diwrnod y derbyniwyd Rosemary.

Dywedodd: “Rydw i wrth fy modd gyda chanlyniadau llawdriniaeth Rosemary, a hyd yn oed yn fwy falch ei bod mor hapus â'r gofal a gafodd gan y tîm.

“Mae'n glod i'r tîm cyfan sy'n darparu ei gofal gan y llawfeddyg, i'r nyrsys a'r staff cymorth gweinyddol. Rydym bob amser yn ymdrechu am ddiwylliant o ragoriaeth mewn llawdriniaeth blastig yn Ysbyty Treforys.

"Rydym yn gwneud llawer o ymchwil ar hyn o bryd ar yr effeithiau ar gleifion â chreithiau wyneb yng Nghymru a cheisio gwella sut rydym yn delio â'r anafiadau hyn."