Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd!

Jon Snow gyda'r Marchog Brenin

Ein gelyn cyffredin

Mae'r gaeaf yma ac felly hefyd y ffliw, a dyna pam rydyn ni wedi datgelu arf newydd yn y frwydr yn erbyn y firws a allai fod yn farwol.

Mae Brenin y Gogledd wedi ymuno â rhengoedd diffoddwyr ffliw Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe eleni.

Ond yn lle ralio cefnogaeth yn erbyn y Night King a'r White Walkers, mae ein harwr yn annog pawb i frwydro yn erbyn y ffliw trwy sicrhau eu bod yn cael y brechiad.

Mae’r edrychwr proffesiynol Jon Snow, yn y llun uchod ac islaw, yn serennu mewn cyfres o fideos byr, cyfryngau cymdeithasol ac ar bosteri sy’n manteisio ar boblogrwydd y gyfres deledu epig Game of Thrones a catchphrase y cymeriad arwrol: “Mae’r gaeaf yn dod”.

I weld y fideos diweddaraf gweler isod neu dilynwch ein tudalennau Facebook a Twitter @BaeAbertaweGIG.

Delwedd o ddynwaredwr Game of Thrones Jon Snow yn sefyll o flaen yr orsedd haearn

 

Beth yw ffliw?

Nid annwyd gwael yn unig yw'r ffliw.

Mae'r ddau yn salwch anadlol, ond maent yn cael eu hachosi gan wahanol firysau.

Yn gyffredinol, bydd ffliw yn gwneud ichi deimlo'n llawer gwaeth nag annwyd cyffredin. Gall hefyd arwain at gymhlethdodau difrifol fel broncitis a niwmonia, a allai fod angen triniaeth yn yr ysbyty.

Gall pobl iach wneud pobl iach yn sâl iawn a phob gaeaf mae pobl yng Nghymru yn marw oherwydd y firws a'i gymhlethdodau.

Mae'r risg o salwch difrifol hyd yn oed yn fwy i'r hen a'r ifanc iawn, menywod beichiog a phobl â chyflyrau iechyd tymor hir.

Sut alla i amddiffyn fy hun a fy nheulu?

Mae'r brechiad yn cynnig yr amddiffyniad gorau rhag ffliw.

Rhaid cyhoeddi un newydd bob blwyddyn gan fod firws y ffliw yn newid yn gyson.

Bydd pob plentyn o blant cyn-oed dwy a thair oed i ddisgyblion ym mlwyddyn chwech yr ysgol gynradd yn cael cynnig brechiad chwistrell trwynol am ddim o'r enw Fluenz Tetra naill ai gan eu meddygfa neu wasanaeth nyrsio ysgol.

Fodd bynnag, gellir cynnig pigiad brechlyn ffliw i rai plant â phroblemau iechyd.

Mae'r chwistrell trwynol yn frechiad ffliw byw. Ond mae'r firws wedi'i wanhau ac ni all achosi ffliw.

Mae'n arbennig o bwysig bod plant yn cael eu brechu gan eu bod yn 'uwch-wasgarwyr' y ffliw.

Gan nad yw eu hylendid yn aml cystal ag oedolion, maent yn fwy tebygol o ledaenu'r salwch ymhlith eu teuluoedd a'r gymuned.

Mae'r rhai 18 oed a hŷn sydd â chyflyrau iechyd tymor hir, menywod beichiog, pobl dros 65 oed neu dros 55 oed yn y carchar, gweithwyr y GIG a gofalwyr ymhlith y rhai a fydd yn cael cynnig pigiadau brechlyn ffliw am ddim naill ai gan eu meddygfa teulu, fferyllfa neu weithle.

Gelwir y pigiad brechlyn yn QIVe (os yw'n seiliedig ar wyau), QIVc (os yw'n seiliedig ar gell) neu aTIV.

Mae'n frechlyn anactif, nad yw'n cynnwys firws ffliw byw. Ni all roi'r ffliw i chi.

Mae llawer o fferyllfeydd ac archfarchnadoedd hefyd yn cynnig brechiadau ffliw i'r rhai nad ydyn nhw mewn grwpiau sydd mewn perygl.

Cwestiynau Cyffredin Ffliw

Straenau ffliw

Mae'r rhan fwyaf o frechlynnau'n cynnwys pedwar math o ffliw - dau A (firws tebyg i Brisbane H1N1 a firws tebyg i Kansas H3N2) a dau straen B (firws tebyg i Colorado a firws tebyg i Phuket).

Dewiswyd yr elfennau brechlyn gan Sefydliad Iechyd y Byd i gyfateb mathau o ffliw sy'n cylchredeg mor agos â phosibl.

Ar ôl i chi gael y brechiad, bydd pythefnos cyn i chi gael eich amddiffyn yn llawn.

Mae'r brechiadau yn aml yn seiliedig ar wyau.

Bydd eich brechwr bob amser yn gofyn a oes gennych chi neu'ch plentyn unrhyw alergeddau cyn rhoi'r brechlyn.

Y brechlyn i blant

Y brechlyn ar gyfer plant dwy oed i fyny yw'r Fluenz Tetra (LAIV), sy'n cael ei ddanfon trwy chwistrell trwynol.

Mae'n cynnwys ffurfiau byw o firws y ffliw, ond maent wedi'u gwanhau - a elwir hefyd yn wanhau - felly ni allant achosi ffliw clinigol .

Oedolion dan 65 oed

Mae'r QIV (e) yn frechlyn pedairochrog safonol a dyfir gan wyau. Mae'n cynnwys firws ffliw anactif neu farw, na all achosi ffliw clinigol , ond mae'n ysgogi system imiwnedd y corff i wneud gwrthgyrff i ymosod ar y firws.

Dros 65 oed

Efallai y bydd pobl dros 65 oed yn derbyn brechlyn trivalent cynorthwyol (aTIV) yn lle'r QIV, sydd wedi'i gynllunio i amddiffyn pobl hŷn yn well. Mae'n cynnwys tri math o firws ffliw anactif - dau A (firws tebyg i Brisbane H1N1 a firws tebyg i Kansas H3N2) a firws tebyg i B Colorado.

Mae'n cynnwys firws ffliw anactif neu farw, na all achosi ffliw clinigol , ond mae'n ysgogi system imiwnedd y corff i wneud gwrthgyrff i ymosod ar y firws.

Bydd pob plentyn dwy a thair oed ar Awst 31, 2019, i ddisgyblion ym mlwyddyn chwech yr ysgol gynradd yn cael cynnig brechiad chwistrell trwynol am ddim o'r enw Fluenz Tetra naill ai gan eu meddygfa neu wasanaeth nyrsio ysgol.

Fodd bynnag, gellir cynnig pigiad brechlyn ffliw i rai plant â phroblemau iechyd.

Ymhlith y grwpiau eraill sy'n gymwys i gael y brechiad am ddim mae:

  • pobl 65 oed a hŷn (neu 55 oed i fyny yn y carchar)
  • y rhai rhwng chwe mis a llai na 65 oed, sydd â chyflwr meddygol difrifol (gan gynnwys asthma, clefyd y galon, diabetes, canser)
  • oedolion sy'n ordew (BMI o 40 neu'n uwch)
  • menywod beichiog (ar unrhyw gam o'r beichiogrwydd)
  • pobl sy'n byw mewn cartrefi gofal neu gyfleusterau gofal arhosiad hir eraill
  • gofalwyr (di-dâl, gwirfoddol neu'r rheini sy'n gweithio mewn cartrefi gofal preswyl)
  • gweithwyr gofal iechyd

Mae llawer o fferyllfeydd ac archfarchnadoedd hefyd yn cynnig brechiadau ffliw i'r rhai nad ydyn nhw'n gymwys i gael eu himiwneiddio am ddim.

Mae effeithiolrwydd brechlyn ffliw yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, ond credir ei fod yn amrywio rhwng 40% i 60%. Nid oes unrhyw frechlyn yn cynnig amddiffyniad 100%.

Credir bod brechlyn ffliw y llynedd wedi bod yn 44.3% yn effeithiol. Fodd bynnag, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi nodi, os ydych chi'n cael y brechlyn ac yn dal i ddal ffliw, rydych chi'n fwy tebygol o gael dos llai.

Mae'r brechiad ffliw yn ysgogi ymateb imiwn, felly gallai adael i chi deimlo dan y tywydd am gwpl o ddiwrnodau.

Efallai y byddwch chi'n profi twymyn gradd isel, blinder cyffredinol, poenau yn y cyhyrau a'r cymalau. Nid ffliw clinigol yw hwn.

Mae rhai plant yn profi trwyn llanw neu redeg ar ôl y chwistrell trwynol.

Mae braich ddolurus hefyd yn gyffredin ar ôl y brechlyn wedi'i brechu.

Plant a'r ffliw