Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Ysbyty Morriston

[m] getPageImage (contentID = '293B43C2-DAAF-4E58-8F3EA3958AC2BDBD') [/ m]

 

Prif switsfwrdd: 01792 702222

Mae ein Hadran Achosion Brys yn Ysbyty Morriston yn derbyn nifer fawr o alwadau ffôn gan gleifion sy'n dymuno archebu apwyntiad. Sylwch, NID yw'r system 'ffôn yn gyntaf' ar gael yn Morriston ar hyn o bryd. Dim ond yn Ysbyty Athrofaol Cymru y mae yn cael ei dreialu yng Nghaerdydd. NI ALL staff yn Morriston ED ddarparu apwyntiadau ar yr adeg hon a gofyn i gleifion ymatal rhag clymu'r llinellau ffôn. Diolch.

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Gwirio cleifion

Mae teuluoedd yn aml yn cael diweddariadau ar gynnydd cleifion pan fyddant yn ymweld, neu maent yn ffonio'r ward i ddarganfod.

Bellach mae gennym gyfeiriadau e-bost pwrpasol ar waith i gynorthwyo gyda hyn. Gofynnwn mai dim ond un aelod o deulu neu un gofalwr yw'r person dirprwyedig i fod yn bwynt cyswllt, a'u bod wedyn yn gwneud trefniadau i ddweud wrth weddill y teulu.

Sicrhewch pan anfonwch e-bost atom eich bod yn darparu enw, cyfeiriad, dyddiad geni a manylion y ward (os yw'n hysbys) i'n helpu i'w hadnabod.

SBU.MorristonPALS@wales.nhs.uk

SBU.SingletonPatientContact@wales.nhs.uk

SBU.NeathPatientContact@wales.nhs.uk

Os nad oes gennych fynediad i e-bost, gallwch ffonio 01792 583700 i adael neges a bydd hwn yn cael ei drosglwyddo i'r ward unwaith y dydd.

Rhifau Cyswllt Ward

 • Uned Asesu Meddygol Acíwt y Dwyrain - (01792) 532416
 • Uned Asesu Meddygol Acíwt y Gorllewin - (01792) 532414
 • A (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703402 neu 703403
 • Ynys Môn (Resbiradol) - (01792) 703831 neu 703832
 • B (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703405 neu 703406
 • C (Cardioleg) - (01792) 703630 neu 703650
 • Uned Arhosiad Byr Cardiaidd - (01792) 704099
 • Aberteifi (Arennol) - (01792) 703227 neu 703229
 • Clydach (Plastigau) - (01792) 532418
 • Cardioleg Uned Gofal Coronaidd - (01792) 703634 neu 703635532418
 • Cyril Evans (Cardioleg) - (01792) 704132 neu 704133
 • Cyril Evans HDU (Cardioleg) - (01792) 703731 neu 618895
 • Dan Danino (Cardioleg) - (01792) 704130 neu 704130
 • D (Meddygol) - (01792) 703654 neu 703655
 • Dyfed (Llosgiadau a phlastigau) - (01792) 703622 neu 703623
 • E (SDMU) - (01792) 703457 neu 703458
 • F (Meddygol) - (01792) 703599 neu 703490
 • Clinig Torri esgyrn (Trawma ac orthopaedeg) - (01792) 703306
 • Gwyr (Meddygol) - (01792) 703646 neu 703647
 • G (Llawfeddygol) - (01792) 703484 neu 703485
 • H (Llawfeddygol) - (01792) 703487 neu 703488
 • ITU Deep South - Dim llinell uniongyrchol
 • De ITU - (01792) 618874 neu 618873
 • Gogledd ITU - (01792) 703774 neu 703007
 • Dwyrain ITU - (01792) 703480 neu 703481
 • Gorllewin ITU - (01792) 703471 neu 703472
 • Derbyniad ITU - (01792) 703447 neu 703479
 • J (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703461 neu 703462
 • M (Llawfeddygaeth plant) - (01792) 618891
 • Oakwood (Meddygaeth plant) - (01792) 703585 neu 703611
 • Penfro (Llawfeddygaeth blastig) - (01792) 703966 neu 703967
 • Uned Monitro Llawfeddygaeth Blastig (PSMU) - (01792) 703942
 • Powys - (01792) 703624 neu 703625
 • R (Fasgwlaidd) - (01792) 703442 neu 703443
 • Uned Gwneud Penderfyniadau Llawfeddygol (SDMU) * - (01792) 703457, 703458, 703459
 • S (Meddygol) - (01792) 703638 neu 703662
 • Tempest (Llosgiadau a phlastigau) - (01792) 703801 neu 703802
 • T (Llawfeddygol) - (01792) 703445 neu 703446
 • Tŷ Olwen (Gofal Lliniarol) - (01792) 703412
 • V (Llawfeddygol) - (01792) 703743 neu 703752
 • W (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703247 neu 703245