Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Y Gwasanaeth Poen Parhaus

Delwedd o coeden gyda Mwmbwls yny cefndir
Sylwch - Mae'r tudalennau gwe hyn yn dal i gael eu hadeiladu, ac efallai na fyddant yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol ar hyn o bryd.
Beth yw poen?

Mae poen yn normal ac yn effeithio ar bawb o bryd i'w gilydd. Mae'n ein hamddiffyn ac fel arfer yn rhybuddio cyn i anaf ddigwydd. Weithiau go brin ein bod ni'n sylwi ar boen ac weithiau gall fod yn annioddefol. Mae'r achos yn aml yn amlwg ac yn hawdd ei ddeall, fel asgwrn, toriad, straen neu gleis wedi'i ddifrodi. Gall beri inni symud yn wahanol, meddwl yn wahanol ac ymddwyn yn wahanol. Mae iachâd fel arfer yn digwydd mewn llai na thri mis ac weithiau gall triniaethau meddygol penodol fod yn ddefnyddiol. Mae hyn yn boen acíwt.

Yn eithaf aml, efallai na fydd y boen yn diflannu, hyd yn oed pan fydd meinweoedd wedi gwella'n llwyr. Ar y pwynt hwn, nid oes gan y boen driniaethau meddygol defnyddiol neu fwy. Er nad yw'n dynodi difrod parhaus i feinwe. Yn lle, mae'r system nerfol ganolog yn llai poenus ac yn fwy poenus. Mewn geiriau eraill, mae'r boen wedi dod yn fwy cymhleth ac yn anoddach ei ddeall na phoen acíwt. Mae hyn yn boen parhaus. Fe'i gelwir hefyd yn boen cronig.

Triniaethau lleddfu poen traddodiadol Fodd bynnag, mae'r un mor bwysig cefnogi pobl fyw nad ydynt bellach yn elwa o'r triniaethau hyn ac y mae'n debygol y byddant yn gwella neu'n 'trwsio' ar eu cyfer. Gall hyn fod yn anodd i berson ei dderbyn ond, gyda'r gefnogaeth gywir, gallant helpu ei hun i fyw gyda llai o boen, hwyliau, perthnasoedd â theulu a ffrindiau a'u gallu i weithio neu ymlacio.

Mae'r Gwasanaeth Poen Parhaus Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (BIP BA) yn ymdrechu i ddarparu'r gefnogaeth hon.

Mae ein tîm amlddisgyblaethol yn cynnwys Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd, Therapyddion Galwedigaethol, Nyrsys, Ffisiotherapyddion, Meddygon a Seicolegwyr sydd i gyd yn arbenigo mewn rheoli poen. Ein nod yw cefnogi pobl sy'n byw gyda phoen parhaus i fyw bywyd cystal â phosibl. Rydym yn darparu ystod o wasanaethau i helpu pobl i ennill mwy o wybodaeth a gwella sgiliau a hyder i hunanreoli. Ein nod hefyd yw cynyddu ymwybyddiaeth gyffredinol o'r agweddau niferus sy'n ymwneud â delio â phoen parhaus trwy rannu gwybodaeth â'r cyhoedd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.

Ar ôl eich cyfeirio, bydd ein tîm gweinyddol yn cysylltu â chi pan fyddwch yn agos at frig y rhestr aros i gytuno ar ddyddiad i fod yn bresennol. Byddwn yn anfon holiaduron atoch i'w llenwi a fydd yn rhoi gwell dealltwriaeth inni o'ch problemau ac yn caniatáu mwy o amser yn ystod y sesiwn i weithio ar atebion i reoli'ch poen.

Mae'n bwysig eich bod yn llenwi'r holiaduron ac yn dod â nhw gyda chi i'ch apwyntiad cyntaf ynghyd â chofnod cyfredol a chywir o'ch meddyginiaethau. Efallai y bydd hefyd yn ddefnyddiol i chi ddod â rhestr o gwestiynau fel nad ydych chi'n anghofio unrhyw beth. Rhowch wybod i ni cyn eich apwyntiad os ydych chi'n cael trafferth llenwi'r holiaduron.

Dan arweiniad y wybodaeth a dderbynnir o'r atgyfeiriadau a'r holiaduron, yn yr apwyntiad cyntaf byddwn yn cael sgwrs gyda chi am yr hyn sy'n bwysig i chi a'r hyn rydych chi'n gobeithio'i gyflawni o fynychu'r gwasanaeth. Bydd apwyntiad fel arfer yn para tua 45 munud. Efallai y gofynnir i chi am eich hanes poen, eich iechyd corfforol ac emosiynol, eich amgylchiadau cymdeithasol a'ch meddyginiaeth. Efallai y bydd angen i chi gael asesiad corfforol hefyd felly dewch â dillad addas.

Yn dilyn eich asesiad, byddwn yn gweithio gyda chi i benderfynu beth allai fod y ffordd orau ymlaen. Weithiau byddwn yn awgrymu newid i'ch meddyginiaeth i helpu'ch poen. Gall rhai cyflyrau elwa o driniaethau a allai roi rhyddhad dros dro o'ch poen. Gellir perfformio rhai ar adeg yr asesiad. Efallai y bydd angen offer arbennig ar rai triniaethau ac efallai y bydd angen eu perfformio mewn apwyntiad arall.

I rai pobl â chyflyrau poen parhaus nid meddyginiaethau a thriniaethau meddygol yw'r ateb. Gall dysgu addasu a byw gyda phoen parhaus fod yn heriol yn gorfforol ac yn emosiynol. Efallai y byddwn yn siarad â chi am bethau y gallwch eu gwneud i'ch helpu i ymdopi'n fwy llwyddiannus â'r boen barhaus. Efallai y rhoddir rhai ymarferion ysgafn i wella'ch hyblygrwydd a'ch cryfder a gellir cynnig atgyfeiriad am ffisiotherapi pellach.

Gall apwyntiadau dilynol gynnwys:

  • adolygiad meddyginiaeth
  • ffisiotherapi arbenigol
  • therapi galwedigaethol arbenigol
  • therapïau seicolegol unigol
  • pigiadau penodol i wneud diagnosis o'r ffynhonnell ac o bosibl leihau eich poen
  • gwybodaeth wedi'i theilwra ar sut y gallwch chi ganolbwyntio ar fyw eich bywyd er gwaethaf y boen
  • grŵp rheoli gweithgaredd
  • rhaglen rheoli poen rhyngddisgyblaethol lawn (PMP) - gweler yr adran PMP ar y wefan hon.

Mae'r holl gefnogaeth a ddarperir yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn dilyn canllawiau cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer rheoli poen yn barhaus.

Bydd eich meddyg teulu yn cael gwybod am ein cynlluniau ac efallai y bydd yn cael ei gynghori i ystyried newidiadau i feddyginiaeth.

Os yw iachâd neu ‘atgyweiria’ ar gyfer eich poen parhaus yn annhebygol, ac nad oes ymchwiliadau pellach ar y gweill, gall atgyfeiriad gan eich meddyg teulu neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol i’n gwasanaeth gynnig cefnogaeth bellach. Mae gwybodaeth a dderbynnir o'r atgyfeiriad yn ein helpu i benderfynu pa ran o'n gwasanaeth sydd fwyaf priodol i chi.

Ein nod yw eich gweld chi yn un o'n clinigau cyn pen 26 wythnos (y rhestr gyfredol / a ddangosir os yw'n bosibl) ar ôl derbyn yr atgyfeiriad. Byddwn yn anelu at eich gweld mor agos i'ch cartref â phosibl, er bod rhai rhannau o'n gwasanaeth ar gael mewn rhai lleoliadau yn unig.

Wrth aros i fynychu'r gwasanaeth mae yna lawer o adnoddau defnyddiol y gallwch eu cyrchu i'ch cefnogi chi i hunanreoli'ch poen. Gweler yr adran dolenni defnyddiol ar y wefan hon.