Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Profion Gwaed

Gwaed yn cael ei dynnu o fraich claf gan nyrs

Mae gan brofion gwaed, neu fflebotomi fel y cyfeirir atynt weithiau, ystod eang o ddefnyddiau ac maent yn un o'r mathau mwyaf cyffredin o brofion meddygol.

Gellir defnyddio prawf gwaed i asesu eich iechyd cyffredinol, gwirio a oes gennych haint, gweld pa mor dda y mae rhai organau fel yr afu a'r arennau yn gweithio ac yn sgrinio am rai cyflyrau genetig.

Gweler isod am wybodaeth ar glinigau prawf gwaed. Mae clinigau ar gael i gleifion ag anghenion arbennig.

  • Am ymholiadau cyffredinol am brofion gwaed yn unrhyw un o'n hysbytai, ffoniwch 01792 703049.
  • Mynediad i'r anabl: Am resymau iechyd a diogelwch rydym yn cadw'r hawl i flaenoriaethu cleifion â phroblemau symudedd yn ein clinigau.
  • Gwnewch bob ymdrech i fynychu apwyntiadau prawf gwaed a drefnwyd yn eich meddygfa. Rydym yn cadw cofnod o apwyntiadau a gollwyd.

Adleoli Fflebotomi Treforys - Profion Gwaed Cleifion Allanol

O ddydd Llun 20fed Ebrill 2020, bydd Profion Gwaed Cleifion Allanol yn Ysbyty Treforys mewn lleoliad newydd yn yr un adeilad ond ar y llawr cyntaf. Gellir cael mynediad trwy'r hen brif fynedfa. Mae lifftiau a grisiau gerllaw.

Bydd cleifion yn cael eu cyfeirio i ardal aros, ac yn cael eu galw i mewn o'r fan honno.

Bydd arwyddion yn cael eu gosod yn y coridorau yn rhoi cyfarwyddiadau i'r lleoliad newydd, a bydd staff wrth law i helpu gyda chyfarwyddiadau a chofrestru. Ar gyfer unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01792 703049.