Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwasanaethau Mamolaeth

Diweddariad polisi ymweld Gorffennaf 24

Bydd canllawiau ymweld newydd Llywodraeth Cymru a dechreuodd ar 20 Gorffennaf yn cael eu gweithredu fesul cam ar ein safleoedd. Gweler isod am ragor o fanylion.

Mae’n bles gennym gyhoeddi ein bod yn awr yn medru symud ymlaen i gam nesaf o ddiweddaru ein polisi ymweld..

Tra nad yw ymweld yn dychwelyd eto i sut oedd hi cyn Covid-19, gallwn yn awr ei weithredu bron i bob un o’r canllawiau gan Lywodraeth Cymru: https://gov.wales/hospital-visiting-during-coronavirus-outbreak-guidance-effective-20-july-2020

Yr eithriad yw sganiau uwchsain cynenedigol, ble nad ydym eto yn medru gweithredu’r holl awgrymiadau. Er hynny mae’n bles gennym gyhoeddi ein bod mewn safle i ddechrau cyflwyno ymwelwyr sy’n dod gyda menywod ar gyfer eu sganiau.

Mae’r llinellau amser ar gyfer gweithrediad fel a ganlyn:

  • Yn dechrau o 27 Gorffennaf, bydd partneriaid/person arall wedi eu henwebu yn medru dod i mewn i gynorthwyo menywod sydd yn derbyn sganiau anomaledd cynlluniedig (sgan 20 wythnos)
  • Yn dechrau o 3 Awst, byddwn yn symud ymlaen â’n hymrwymiad i gynorthwyo partneriaid/person arall wedi eu henwebu yn medru dod i mewn i gynorthwyo menywod mewn sganiau dyddiadau cynlluniedig (sganiau 12 wythnos).

Er mwyn sicrhau diogelwch cleifion a’r staff, rydym wedi cymryd camau er mwyn lleihau unrhyw risg posibl i’r staff a’r menywod sy’n mynychu ar gyfer y weithdrefn hon drwy gyflwyno camau sgrinio Covid-19 ychwanegol.

Bydd menywod a’u partneriaid/person arall wedi’u henwebu yn gorfod ateb nifer o gwestiynau sgrinio cyn mynychu, a hefyd bydd gofyn iddynt gymryd camau glendid dwylo a phrawf tymheredd wrth iddynt fynychu ar gyfer eu hapwyntiad. Bydd Cyfarpar Diogelu Personol yn cael ei ddarparu i fenywod a’r ymwelydd cyn dod i mewn i’r ystafell sganio.

Hoffem gymryd y siawns hon i ddiolch i chi am eich dealltwriaeth tra ein bod yn cymryd camau i weithredu’r canllawiau, a hoffem gynghori efallai bydd y camau uchod yn newid, gan ddibynnu ar yr amgylchedd lleol.

Ymweld â’n wardiau?

Cofiwch fod ymweld â’r wardiau drwy drefniant o flaen llaw yn unig. Nid oes modd ymweld heb drefnu o flaen llaw.

Os oes gennych unrhyw symptomau Covid-19 neu os ydych wedi bod mewn cyswllt agos gyda rhywun sydd wedi profi’n gadarnhaol ar gyfer Covid-19, neu’n anhwylus yn gyffredinol, yna ni fydd hawl i chi ymweld.

Rydym hefyd yn parhau i gefnogi ymweld rhithwir, drwy ddyfeisiau symudol megis tabledi a ffonau symudol.

Gweler gwefan Llywodraeth Cymru yma: https://gov.wales/hospital-visiting-during-coronavirus-outbreak-guidance-effective-20-july-2020  ar gyfer manylion llawn y canllawiau ymweld presennol, cyn i chi drefnu i ymweld.

Yn ychwaneg, gwiriwch yr adrannau ymweld o’r gwefannau ysbyty unigol, gan efallai y bydd yna gyngor lleol ychwanegol i’w ddilyn: https://sbuhb.nhs.wales/hospitals/our-hospitals/

Lluniaeth

Gofynnwn eich bod yn osgoi defnyddio ein ffreuturau ar hyn o bryd. Mae yna beiriannau gwerthu ar gael ar ein safleoedd os ydych angen lluniaeth.

Nodwch fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cefnogi safle dim goddefiant ar gyfer unrhyw ymddygiad camdriniol tuag at staff oherwydd amrywiaethau mewn canllawiau ymweld ar gyfer grwpiau cleifion gwahanol.   

Llinell Gymorth Mamolaeth Bae Abertawe - 01639 862216 neu drwy e-bost SBU.maternityhelpline@wales.nhs.uk

O'r 14eg o Fedi bydd y Llinell Gymorth Mamolaeth ar gael:

  • Dydd Llun 9yb - 5yp
  • Dydd Mercher 9yb - 5yp
  • Dydd Gwener 9yb - 5yp

Gallwch gysylltu â'r llinell gymorth os;

  • Oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau amdanoch chi'ch hun, eich babi neu'ch gofal mamolaeth.
  • Rydych chi'n symptomatig o COVID-19 neu rydych chi ar ben eich hun ac mae angen cyngor arnoch chi am eich gofal parhaus

Ar gyfer unrhyw ymholiadau brys, cysylltwch â'ch bydwraig neu'ch uned famolaeth fel arfer.

Cwrs cyn-geni ar-lein

AM DDIM ar draws Cymru. Ar gyfer pawb o gwmpas y babi: Mamau, Tadau, Neiniau a Theidiau, ffrindiau a pherthnasau

Deall eich beichiogrwydd, yr esgor, yr enedigaeth a'ch babi - Ar gael 24/7

Am mwy o wybodaeth am sut i gael mynediad at y cwrs cyn-geni ar-lein am ddim, dilynwch y ddolen hon.

 
Mae'r tudalennau hyn yn cael eu hadeiladu

 

Bydd trosolwg gwasanaeth a thystiolaeth o leoedd geni yn mynd yma.