Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwasanaethau Mamolaeth

Diweddariadau COVID-19 ar gyfer gwasanaethau mamolaeth

Wrth i'r sefyllfa gyda coronafirws (COVID-19) barhau i ddatblygu'n gyflym, mae angen i ni gymryd yr holl ragofalon angenrheidiol i amddiffyn y menywod a'r babanod yn ein gofal a'r staff sy'n gofalu amdanynt.

Symptomau Coronavirus (COVID-19) yw twymyn (37.8 gradd canradd neu uwch) a neu beswch parhaus newydd.

Dyma'r trefniadau cyfredol ar gyfer ein gwasanaethau mamolaeth yn ardaloedd Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

 

Diweddariad - Trefniadau o ddydd Sadwrn, Ebrill 2, 2020

 

Crynodeb Gwybodaeth Ymweld

 

Rydym yn gofyn am y canlynol:

 • Gofynnir i chi fynd i bob apwyntiad cynenedigol gan gynnwys sganiau yn unig, ni ddylai unrhyw un fynd gyda chi nes bydd rhybudd pellach.
 • Ni all unrhyw ymwelwyr (mae hyn yn cynnwys partneriaid) fynychu'r wardiau cynenedigol neu ôl-enedigol.
 • Mae croeso i bartner geni ddod i'ch cefnogi yn ystod esgor egnïol (unwaith y byddwch chi'n derbyn gofal un i un) a genedigaeth. Os cewch eich trosglwyddo i'n ward ôl-enedigol gofynnir i'ch partner geni adael.
 • Dim plant gan gynnwys brodyr a chwiorydd - i ymweld neu fynychu unrhyw apwyntiadau.
 • Os oes gennych dwymyn, (37.8 gradd canradd neu uwch) a / neu beswch parhaus newydd, neu os oes gennych reswm i hunan-ynysu, cysylltwch â ni cyn mynychu.
 • Os oes gan bartner geni unrhyw un o'r uchod ni ddylent fynd gyda chi.
 • Mae'n hanfodol eich bod yn cynnal cyngor pellhau cymdeithasol ar yr adeg hon.
Mae mwy o wybodaeth ar gael isod

Llinell Gymorth Mamolaeth Bae Abertawe - 01639 862216 - neu drwy e-bost SBU.maternityhelpline@wales.nhs.uk

Ddydd Llun y 6ed o Ebrill rydym yn lansio ein Llinell Gymorth Mamolaeth lle gallwch siarad â bydwraig. Gallwch gysylltu â'r llinell gymorth o ddydd Llun i ddydd Gwener 0900-1700 awr os;

 • Mae gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau amdanoch chi'ch hun, eich babi neu'ch gofal mamolaeth.
 • Rydych chi'n symptomatig o COVID-19 neu rydych chi ar eich pen eich hun ac mae angen cyngor arnoch chi am eich gofal parhaus

Os ydych chi newydd ddarganfod eich bod chi'n feichiog;

 • Cysylltwch â'r llinell gymorth mamolaeth a fydd yn trefnu eich apwyntiad archebu gyda'ch bydwraig leol, ac yn darparu cyngor beichiogrwydd cynnar. Nid oes angen i chi fynd i'ch meddygfa mwyach oherwydd bydd yr apwyntiad hwn yn cael ei gynnal dros y ffôn.

Am unrhyw bryderon neu ymholiadau y tu allan i'r amseroedd hyn, neu os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n esgor, cysylltwch â'ch tîm bydwreigiaeth gymunedol neu uned famolaeth leol fel arfer.

 • Bydd eich gofal cynenedigol arferol yn parhau i gael ei ddarparu yng nghlinigau cynenedigol yr ysbyty a'r clinigau cymunedol lleol yn eich ardal chi. Mae'n bwysig iawn eich bod yn parhau i fynychu eich apwyntiadau arferol. Mae eich amserlen ofal newydd ar gyfer gofal cynenedigol ac ôl-enedigol yn seiliedig ar ganllawiau ar y cyd Coleg Brenhinol y Bydwragedd a Choleg Brenhinol Obstetreg a Gynaecoleg y gellir eu cyrchu trwy'r ddolen isod. Gall eich bydwraig drafod hyn gyda chi yn eich apwyntiad nesaf.

Ewch i'r dudalen hon i gael arweiniad ar gyfer gwasanaethau cynenedigol ac ôl-enedigol yn y pandemig esblygol. Noder, mae'r ddogfen yma yn Saesneg yn unig.

 • Ar gyfer menywod sydd angen sganiau twf yn ystod eu beichiogrwydd, bydd y rhain yn cael eu darparu yn 30, 34 a 38 wythnos yn y rhan fwyaf o achosion.

 • Gofynnir i chi ddod ar eich pen eich hun ar gyfer pob apwyntiad cymunedol ac ysbyty gan gynnwys sganiau.
 • Bydd ein gwasanaethau mamolaeth yn cysylltu â chi cyn unrhyw apwyntiad i wirio eich bod yn iach ac nad oes ganddynt unrhyw un o symptomau COVID-19. Os ydych chi'n sâl neu'n dod o aelwyd lle mae gan aelodau'r teulu symptomau, trefnwch eich gofal yn ôl yr angen.
 • Ni fydd unrhyw ymwelwyr (gan gynnwys partneriaid) yn gallu ymweld â'n ward cynenedigol a / neu ôl-enedigol nes bydd rhybudd pellach. Mae hyn hefyd yn cynnwys Canolfan Geni Castell-nedd Port Talbot.
 • Gall un partner geni ddod gyda chi trwy gydol eich esgor a'ch genedigaeth, rhaid i'r un person fod hwn. Lle rydych chi a'ch babi yn iach gallwch gael eich rhyddhau adref gyda'ch gilydd cyn pen 2-3 awr ar ôl eich geni. Os oes angen i chi neu'ch babi aros yn yr ysbyty am unrhyw amser ar ôl genedigaeth gofynnir i'ch partner geni adael pan fyddwch chi'n cael eich trosglwyddo i'n ward ôl-enedigol. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n ystyried partner geni amgen rhag ofn bod eich prif gefnogaeth ar ei phen ei hun am unrhyw reswm.
 • Os ydych chi'n rhoi genedigaeth gartref, rydyn ni hefyd yn gofyn mai dim ond un partner geni sydd gyda chi yn ystod eich esgor a'ch genedigaeth, mae hyn yn bennaf er mwyn amddiffyn ein bydwragedd rhag dod i gysylltiad â phobl yn ystod yr amser hwn.
 • Os ydych wedi bod yn glaf mewnol ar ôl eich genedigaeth, cytunir ar amser addas ar gyfer rhyddhau, bydd aelod o staff yn eich helpu i'r brif fynedfa famolaeth lle gall eich cefnogaeth gwrdd â chi i fynd â chi adref.
 • Bydd ein bydwragedd cymunedol yn darparu help a chefnogaeth trwy ymweliadau wyneb yn wyneb a chyswllt rhithwir lle bo hynny'n briodol. Lle mae bydwragedd yn ymweld â'ch cartref gofynnwn mai dim ond chi a'ch babi sy'n bresennol ar gyfer yr ymweliad i leihau cyswllt cymdeithasol posibl ag unrhyw un arall yn y cartref

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus ar yr amser heriol iawn hwn, dewch o hyd i gyngor pellach gan hyperddolenni isod.

Ewch i'r dudalen hon i gael mwy o wybodaeth i ferched beichiog a'u teuluoedd o Goleg Brenhinol yr Obstetregwyr a'r Gynaecolegwyr.

Ewch i dudalen Facebook Gwasanaethau Mamolaeth Bae Abertawe.

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai dolenni allanol ddim ar gael yn y Gymraeg.

 
 
Mae'r tudalennau hyn yn cael eu hadeiladu

 

Bydd trosolwg gwasanaeth a thystiolaeth o leoedd geni yn mynd yma.