Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwasanaethau Canser

Mae Canolfan Ganser De-orllewin Cymru yn Ysbyty Singleton, Abertawe.

Mae'n ganolfan ragoriaeth sy'n darparu ystod eang o wasanaethau cleifion allanol a chleifion mewnol i bobl â chanser.

Mae'r gwasanaethau'n cynnwys:

  • oncoleg feddygol - diagnosis a thriniaeth canser trwy driniaethau a therapïau cyffuriau
  • oncoleg glinigol - rheoli mathau penodol o ganser trwy ddulliau nad ydynt yn llawfeddygol, gan gynnwys gweinyddu radiotherapi
  • hematoleg a haematoleg glinigol - diagnosis a thriniaeth canserau gwaed gan gynnwys lewcemia, lymffoma a myeloma
  • gofal lliniarol
  • lymffoedema - trin chwydd ym meinweoedd y corff a all fod yn gymhlethdod triniaeth canser
  • geneteg canser
  • Sefydliad Ymchwil Canser

Mae'r rhan fwyaf o gleifion yn cael eu trin fel cleifion allanol, ond mae rhai angen triniaeth fel claf mewnol.

Cynhelir clinigau yn Abertawe ac ar draws de-orllewin a gorllewin Cymru. Mae cleifion yn cwrdd â'u oncolegwyr a fydd yn monitro ac yn arwain y gwaith o gynllunio eu triniaeth. Mae hyn wedi'i gynllunio gan ddefnyddio dull amlddisgyblaethol i sicrhau bod yr holl ystyriaethau triniaeth ac adsefydlu yn cael eu hystyried.

Gellir darparu triniaethau fel cemotherapi, a gofal lliniarol yn lleol, mewn lleoliad addas, wedi'i leoli mewn clinigau ysbyty yn agos at gartref y claf.

Fodd bynnag, caiff radiotherapi a rhai mathau arbenigol o therapi cyffuriau eu darparu yn y ganolfan ganser.

Mae gan y ganolfan ei chronfa waddol ei hun sy'n eistedd o dan Elusen Bwrdd Iechyd Bae Abertawe a gelwir hon yn Gronfa Canser De Orllewin Cymru.

 

 

Gweler isod am fwy o wybodaeth.