Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwybodaeth i gleifion haemodialysis UNED

Triniaeth haemodialysis yn ystod yr achos COVID-19 (coronafeirws): Gwybodaeth i gleifion

Oherwydd y nifer cynyddol o achosion o coronafeirws (COVID-19) ledled y DU, rydym yn gwneud cynlluniau i geisio lleihau lledaeniad y firws.

Os oes gennych unrhyw symptomau o COVID-19 fel twymyn, peswch, diffyg anadl neu anawsterau anadlu, cysylltwch â'ch uned dialysis arferol. Am ddeial brys meddygol deialwch 999.

Lle bynnag y gallwn, byddwn yn ceisio cadw'ch triniaeth dialysis reolaidd ar yr un diwrnod ac ar yr un pryd, ond efallai y bydd yn rhaid i ni ei newid. Efallai y gofynnir i chi wneud dwy sesiwn dialysis yr wythnos yn hytrach na thair os ydym o'r farn bod hyn yn ddiogel. Bydd ein nyrsys dialysis a'n meddygon arennol yn rhoi gwybod i chi a oes unrhyw newidiadau i'ch triniaeth dialysis.

Mae risg uchel i gleifion dialysis gael salwch difrifol o COVID-19 ac maent yn 'gr┼Áp hynod fregus' y Llywodraeth. Dylech ddilyn cyngor hunan-ynysu a chysgodi'r Llywodraeth . Fe ddylech chi ddod i ddialysis o hyd.

Fel y gwyddoch, gall cyngor y Llywodraeth newid o ddydd i ddydd, felly gall y wybodaeth yn y llythyr hwn a'n cyngor i chi newid hefyd. Byddwn yn eich hysbysu am unrhyw newidiadau.

Gwirio'ch symptomau:

Pan gyrhaeddwch yr uned dialysis byddwn yn cymryd eich tymheredd ac yn gofyn a oes gennych unrhyw symptomau o COVID-19, fel peswch, diffyg anadl neu anawsterau anadlu. Er mwyn eich amddiffyn chi, cleifion eraill a'r staff sy'n gofalu amdanoch chi, byddwn yn gofyn i chi wisgo mwgwd yn yr ardal aros cyn eich triniaeth dialysis ac yn ystod eich triniaeth dialysis.

Os oes gennych symptomau efallai y byddwn yn gofyn ichi gael dialysis mewn ciwbicl (ystafell ochr) ar yr uned dialysis. Trwy wneud hyn gallwn roi gofal priodol i chi a helpu i atal yr haint rhag lledaenu.

Cyrraedd a gadael dialysis:

Os oes angen cludiant ambiwlans arnoch chi yn ôl ac ymlaen i ddialysis, bydd hyn yn parhau. Efallai y byddwn yn gofyn ichi wisgo mwgwd wyneb ar y daith yn ôl ac ymlaen i ddialysis i atal yr haint rhag lledaenu rhwng cleifion.

Os gallwch chi yrru, neu os oes rhywun sy'n byw yn yr un cartref ag y gallwch chi ddod â chi yn ôl ac ymlaen i ddialysis yn ddiogel, gwnewch hyn. Bydd hyn yn helpu i atal yr haint rhag lledaenu rhwng cleifion. Byddwch yn gymwys i gael ad-daliad priodol am y teithio hwn. Byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth ichi yn fuan. Credwn hefyd y bydd mwy o leoedd parcio ar gael yn yr ysbytai nag arfer. Bydd eich uned dialysis yn gallu trafod cludiant i chi ac oddi yno gyda dialysis.

Meddyginiaeth:

Os oes gennych feddyginiaeth reolaidd i fynd adref o'r uned dialysis, archebwch eich meddyginiaeth gan y Gwasanaeth Meddyginiaethau Arennol yn y ffordd arferol.

Dialysis gwyliau:

Er mwyn lleihau lledaeniad yr haint rydym wedi canslo pob dialysis gwyliau ac ni fyddwn yn derbyn cleifion dialysis gwyliau yn ein hunedau. Mae hwn yn bolisi cenedlaethol.

Mwy o wybodaeth:

Gwybodaeth gyswllt: Unedau dialysis:

  • Uned Dialysis Liz Baker Ysbyty Treforys Ffôn: 01792 703396
  • Uned Dialysis Gorllewin Ysbyty Treforys Ffôn: 01792 704090
  • Uned Dialysis Hunanofal Ysbyty Treforys Ffôn: 01792 545719
  • Uned Dialysis Bronglais Ffôn: 01970 639980
  • Uned Dialysis Caerfyrddin Ffôn: 01267 228060
  • Uned Dialysis Withybush Ffôn: 01437 774220

Gwybodaeth gyswllt: Gwasanaeth Meddyginiaethau Arennol

Ffôn : 01792 531293

Neges destun SMS: 07860017368

E-bost: abm.renalmedicinesService@wales.nhs.uk