Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwybodaeth i gleifion haemodialysis CARTREF

Clinigau haemodialysis cartref yn ystod yr achos COVID-19 (coronafeirws): Gwybodaeth i gleifion

Oherwydd y nifer cynyddol o achosion o coronafeirws (COVID-19) ledled y DU, rydym yn ceisio lleihau nifer y bobl sy'n dod i'r ysbyty er mwyn osgoi dal neu ledaenu'r firws. Mae hyn yn cynnwys apwyntiadau ar gyfer profion gwaed misol a haearn mewnwythiennol. Byddwn yn parhau i ofalu amdanoch trwy gydol yr achosion, ond byddwn yn gwneud pethau'n wahanol.

Y newidiadau rydyn ni'n eu gwneud:

Bydd eich adolygiad misol yn parhau, ond efallai y byddwn yn gofyn ichi beidio â mynychu yn bersonol.

Byddwn yn penderfynu bob mis:

  1. Os bydd angen prawf gwaed neu ddim
  2. Os bydd angen haearn mewnwythiennol neu ddim

Byddwn yn cysylltu â chi os oes angen prawf gwaed neu haearn mewnwythiennol

Byddwn yn ceisio lleihau pa mor aml y mae angen prawf gwaed arnoch.

Bydd mynychu apwyntiadau yn bersonol yn dod i ben oni bai ei fod yn hanfodol. Bydd nifer y bobl yn y clinig yn cael ei gadw i'r lleiafswm. Adolygiadau ffôn fydd ein hoff ffordd o ofalu amdanoch chi.

Ni fyddwn bellach yn cynnal clinigau ar gyfer profion gwaed misol a haearn mewnwythiennol o'r Uned Hunanofal.

Os oes angen prawf gwaed arnoch ac yn gallu gwneud hyn eich hun:

Os gallwch chi sefyll eich prawf gwaed eich hun gartref, dylech chi wneud hynny. Byddwn yn darparu ffurflen gais prawf gwaed a photeli sampl i chi.

Gallwch chi, neu ffrind neu berthynas ollwng y prawf gwaed yn UNED RENAL GORLLEWIN. Ni ddylech ddod i mewn i'r uned Arennol . Yn lle hynny, dylech ffonio 01792 545719 a bydd aelod o'r staff nyrsio yn dod y tu allan. Byddwn yn casglu samplau o gist eich car.

Os ydych chi, neu ffrind neu berthynas yn casglu cyflenwadau dialysis neu gyffuriau ar yr un pryd dylech ffonio 01792 531297 a bydd aelod o staff fferylliaeth arennol yn dod y tu allan i Uned Arennol Liz Baker. Ni ddylech ddod i mewn i'r uned Arennol. Byddwn yn rhoi'r cyflenwadau yng nghist eich car

Os oes angen prawf gwaed arnoch ond na allwch wneud hyn eich hun:

Os bydd angen i chi ddod i gael prawf gwaed, bydd hyn trwy apwyntiad. Gwneir hyn yn yr Uned Dydd Arennol yn Uned Arennol Liz Baker.

Os oes angen haearn mewnwythiennol arnoch:

Os ydym yn teimlo bod angen haearn mewnwythiennol arnoch, byddwn yn cysylltu â chi ac yn gwneud apwyntiad i chi fynychu'r Uned Dydd Arennol yn Uned Arennol Liz Baker.

Sut y byddaf yn casglu fy nghyflenwadau dialysis a chyffuriau?

Gallwch chi, ffrind neu berthynas gasglu eich cyflenwadau dialysis a'ch cyffuriau o uned Liz Baker yn uned arennol Ysbyty Treforys rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Cysylltwch â'r Gwasanaeth Meddyginiaethau Arennol ar 01792 531293 i drefnu hyn.

Byddwn yn cytuno ar amser a dyddiad gyda chi ymlaen llaw. Peidiwch â dod i fyny heb drefnu hyn yn gyntaf.

Ni ddylech ddod i mewn i uned arennol Liz Baker . Yn lle hynny, dylent ffonio 01792 531297 a bydd aelod o'r tîm fferyllol yn dod y tu allan gyda'ch meddyginiaeth.

Gwybodaeth ddefnyddiol:

Gwasanaeth Meddyginiaethau Arennol: Ffôn ar gyfer ymholiadau meddyginiaeth cyffredinol: 01792 531293, Ffôn ar gyfer ymholiadau meddyginiaeth COVID-19 ac ar ôl cyrraedd Ysbyty Morriston i gasglu cyflenwadau a chyffuriau dialysis: 01792 531297 , Testun: 07860017368, e-bost: abm.renalmedicinesService@wales.nhs. uk

Arbenigwyr nyrsio dialysis cartref: Ffôn 01792 545719.