Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwybodaeth am ddeiet ar gyfer dialysis ddwywaith yr wythnos

GWYBODAETH DDYDDIADOL RENAL ar gyfer cleifion haemodialysis uned yn ystod achosion COVID-19 (coronafirws): Gwybodaeth i gleifion a gofalwyr.

Oherwydd yr amgylchiadau newidiol oherwydd coronafirws efallai y bydd angen i chi wneud newidiadau dietegol ychwanegol. Yn enwedig os ydych chi'n glaf haemodialysis, gellir newid neu newid eich diwrnodau dialysis.

Efallai eich bod eisoes wedi cael cyngor gan ddeietegydd arennol ynghylch eich diet a'ch cymeriant hylif, a bydd hyn yn bwysig o hyd.

Mae'r ddolen hon i Kidney Care UK yn ddarlleniad gwych - cymerwch gip.

Mae gan Gymdeithas Ddeieteg Prydain rywfaint o wybodaeth ddefnyddiol hefyd. Dilynwch y ddolen hon i gael eu cyngor ar ddeiet.

Efallai y bydd gennych gyflyrau iechyd eraill hefyd (ee diabetes, clefyd coeliag) sy'n ei gwneud yn ofynnol i chi ddilyn diet penodol, parhewch â hyn.

Er nad yw un 'diet arennol' yn addas i bawb, efallai y bydd angen i bobl gyfyngu ar rai bwydydd a diodydd, mae hyn bob amser yn cael ei asesu ar sail unigol, a bydd yn seiliedig ar y profion gwaed a gymerir.

Mae fy lefel potasiwm yn aml yn rhedeg yn uchel, pa fwydydd sydd angen i mi fod yn ofalus â nhw?

Mae potasiwm yn fwyn sydd ei angen ar gyfer gweithrediad arferol y cyhyrau a'r galon. Gall lefelau uchel o botasiwm yn y gwaed fod yn beryglus oherwydd gall effeithio ar eich calon.

Mae potasiwm i'w gael mewn llawer o fwydydd a diodydd gan gynnwys ffrwythau, llysiau, tatws, llaeth a rhai bwydydd byrbryd. Y swm a pha mor aml rydych chi'n bwyta'r bwydydd hyn a allai godi lefel eich potasiwm gwaed.

Ffyrdd o leihau eich cymeriant o fwydydd Potasiwm uchel:

Lleihau cymeriant:

Dewisiadau Potasiwm Isaf:

FFRWYTH-

Bananas, ffrwythau ciwi, mango, eirin, ffrwythau sych riwbob (rhesins, syltanas, prŵns, dyddiadau)

Mae ffrwythau potasiwm is yn cynnwys afal a gellyg.

Dylid cyfyngu ffrwythau i uchafswm o 3 dogn y dydd. Mae cyfran yn 80 g neu oddeutu llond llaw ee un afal bach, clementine neu tua 10 grawnwin.

 

LLYSIAU -

Madarch, betys, sbigoglys, llysiau wedi'u stemio neu ficrodon.

Pwls a ffa sych, Cyfyngu ffa pob i unwaith / wythnos

 

2 - 3 (80 g) dogn o lysiau eraill,

Berwch lysiau os yn bosibl

 

Cyfyngwch saladau i un bowlen fach y dydd

 

 

BWYDYDD STARCHY -

Tatws pob / siaced neu datws melys

 

sglodion popty / microdon / manwerthu,

 

cynhyrchion tatws wedi'u cynhyrchu ee brown brown, wafflau tatws, tatws rhost wedi'u rhewi, lletemau tatws.

 

 

 

 

Amnewidion halen AVOID ee halen-halen, So-Lo, llai o halen sodiwm

Tatws wedi'u berwi neu datws melys, (ar ôl berwi taflwch y dŵr coginio i ffwrdd, a pheidiwch â'i ddefnyddio i wneud grefi na stoc).

 

Tatws sydd wedi'u par-ferwi yna wedi'u rhostio / ffrio

 

Pasta, reis, nwdls, cefnder cous, bara.

 

Peidiwch â chael mwy nag un gweini o datws y dydd.

 

Sesniad arall ee pupur, sbeisys perlysiau.

SNACKS & MICELLANEOUS -

Creision / byrbrydau tatws, cnau, siocled, cyffug Bisgedi a chacennau, sy'n cynnwys llawer o gnau, ffrwythau sych, menyn cnau daear

 

Byrbrydau wedi'u seilio ar ŷd neu indrawn, popgorn plaen, minau, losin wedi'u berwi / cnoi / jeli, malws melys, bisgedi plaen a chacennau plaen

Ceuled jam, mêl, marmaled a lemwn

 

DIOD -

Coffi (gan gynnwys de-caff), diodydd llaeth braenog (ee Ovaltine / Horlicks), yfed siocled, coco, sudd ffrwythau a llysiau, smwddis, gwin, cwrw, seidr a stowt

 

Cyfyngu llaeth i 2/3 peint y dydd neu 1/3 llaeth peint + 1 iogwrt pot y dydd

 

Te, te llysieuol, sboncen / cordial, dŵr mwynol, dŵr â blas, diodydd pefriog.

 

Yn gyffredinol mae gwirodydd yn is mewn potasiwm na diodydd alcoholig eraill

 

Cofiwch gadw o fewn terfynau diogel ar gyfer cymeriant alcohol

 

 

 

Pethau eraill a all effeithio ar eich lefelau potasiwm yw:

 • Swyddogaeth y coluddyn - os byddwch chi'n dod yn rhwym, rhowch wybod i'r tîm arennol.
 • Lefelau glwcos yn y gwaed - bydd rheolaeth dda ar eich lefelau siwgr yn y gwaed, os ydych chi'n ddiabetig, yn helpu i reoli eich lefelau potasiwm gwaed.
 • Rhai meddyginiaethau - bydd eich tîm arennol yn ymchwilio i hyn i chi.

Efallai bod y tîm arennol hefyd wedi darparu powdr rhwymo potasiwm ( Lokelma ) i chi , mae'n bwysig cymryd hyn os yw'r tîm yn eich cyfarwyddo. Os ydych chi'n ansicr a bod gennych unrhyw gwestiynau am eich diet, cysylltwch â'r dietegydd arennol.

Dywedwyd wrthyf fy mod yn rhoi gormod o hylif rhwng sesiynau dialysis, beth alla i ei wneud?

Os ydych chi'n yfed mwy na'ch lwfans hylif ( os ydych chi'n ansicr beth yw hyn gyda'ch tîm arennol ), bydd hyn yn arwain at ormod o hylif yn y corff, cynnydd cyflym mewn pwysau, diffyg anadl sylweddol a phwysedd gwaed uchel .

 • Hylif yw popeth rydych chi'n ei yfed : dŵr, te, llaeth, sboncen a diodydd pefriog, alcohol.
 • Mae hylif hefyd mewn bwydydd fel: grefi, cawliau, stiwiau, pwdinau, jeli, lolïau hufen iâ a rhew, uwd. Rhaid i chi gynnwys y rhain yn eich lwfans hylif.

Awgrymiadau i'ch helpu gyda'ch lwfans hylif:

 • Defnyddiwch gwpanau llai ar gyfer diodydd.
 • Sugno ar giwbiau iâ (hyd yn oed eu gwneud yn cynnwys sboncen gwanedig)
 • Mae rhai pobl yn gweld bod minau, losin neu gwm cnoi hefyd yn helpu.
 • Cadwch eich ceg a'ch dannedd yn ffres trwy frwsio'ch dannedd yn gallu helpu.
 • Osgoi halen a chyfyngu ar fwydydd hallt neu fyrbrydau a fydd yn gwneud syched arnoch chi:
 • Cig moch, ham, selsig, byrgyrs, cig tun.
 • Pysgod mwg a tun, corgimychiaid, cocos, bara laver.
 • Pob caws caled, ac eithrio caws hufen
 • Cawliau tun a phaced (byddai angen cynnwys hyn hefyd yn eich lwfans hylif)
 • Creision hallt a chnau
 • Oxo, Bovril & marmite
 • Prydau parod a chyfleus (ceisiwch beidio â chael mwy nag 1 pryd / diwrnod parod)

Rwy'n teimlo fy mod i'n colli pwysau?
Os ydych wedi bod yn sâl ac oddi ar eich bwyd, efallai eich bod wedi colli pwysau cnawd. Pan fyddwch chi'n dechrau bwyta'n well a rhoi pwysau ymlaen bydd hyn yn gynnydd graddol mewn pwysau.

Mae'r tîm o ddietegwyr arennol wedi'u lleoli yn Ysbyty Morriston Abertawe, ac rydym yma i gefnogi pob un o'n cleifion yng ngwasanaeth arennol De Orllewin Cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni ar: 01792 703239

(mae yna beiriant ateb felly gadewch neges i ni a byddwn yn cysylltu â chi pan fyddwn yn gallu)