Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws
Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Cwestiynau Cyffredin Asesu Clinigau Ffisiotherapi

Beth yw'r Clinigau Asesu Ffisiotherapi?

Mae'r clinig hwn i asesu a allech chi ymateb i driniaeth ffisiotherapi.

O fewn y clinig cerdded i mewn, cewch asesiad byr i weld a allai triniaeth ffisiotherapi eich helpu gyda'ch problem cyhyrysgerbydol (cefn, gwddf, poen meddal, meinwe feddal).

Os ydych eisoes wedi cael eich cyfeirio drwy lythyr gan eich Meddyg Teulu neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall, nid oes angen i chi gael eich asesu yn y clinig asesu cerdded i mewn gan eich bod eisoes ar y rhestr aros ffisiotherapi ar gyfer asesiad.

Pwy all gael mynediad i'r clinigau asesu galw heibio?

Trowch i'r clinig yn ystod yr oriau agor.

Cymerwch sedd yn yr ardal aros a llenwch y ffurflen a gyflenwir, gyda'ch enw, cyfeiriad a manylion am eich cyflwr.

Gwisgwch ddillad priodol i alluogi'r ffisiotherapydd i'ch archwilio.

Beth fydd yn digwydd yn y clinig?

Bydd y ffisiotherapydd yn cael trafodaeth fer gyda chi ynglŷn â'ch problem, ac wedi hynny byddwch yn derbyn asesiad corfforol byr.

Os ystyrir eich bod yn addas ar gyfer triniaeth ffisiotherapi, byddwch yn cael eich rhoi ar y rhestr aros am driniaeth ffisiotherapi ac efallai y cewch hefyd rai ymarferion a chyngor cartref.

Efallai na fydd angen i chi fynychu ar gyfer triniaeth ffisiotherapi, ond byddech yn ymateb i gyngor ac ymarferion. Yn yr achos hwn byddwch yn cael cyngor ac ymarferion priodol i'w gwneud gartref.

Mae'n bosibl nad yw'ch cyflwr yn briodol ar gyfer triniaeth ffisiotherapi. Yn yr achos hwn, fe'ch cynghorir a gellir eich cyfeirio at weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall.

Faint o amser fydd yr asesiad yn ei gymryd?

Mae hyn yn amrywio ond fel arfer rhwng 10 - 15 munud.

Pryd fydda i'n cael fy ngweld?

Rydym yn gweld cleifion mewn trefn rifiadol. Mae eich rhif ar eich taflen.

Os nad ydych yn dymuno aros neu os nad ydych yn gallu aros yna, gallwch lenwi ffurflen hunangyfeirio a'i rhoi i'r derbynnydd

Ar ddiwrnodau eithriadol o brysur efallai na fydd digon o amser i weld yr holl gleifion sy'n dod. Os felly, byddwch yn cael eich hysbysu ac yn cael cynnig dewisiadau eraill.

Beth sydd angen i mi ei wisgo?

Yn ystod yr ymweliad efallai y bydd angen i chi ddadwisgo i'ch dillad isaf. Dewch â phâr o siorts, os dymunwch.

Ble mae'r clinigau?

Canolfan Adnoddau Port Talbot, adran ffisiotherapi ar Moor Road, Ystad Ddiwydiannol Baglan, Port Talbot, SA12 7JB. Dydd Llun i Ddydd Gwener heb gynnwys cegau banc - 8.30am i 10.00am.

Adran ffisiotherapi Ysbyty Singleton ar Lôn Sgeti, Sgeti, Abertawe, SA2 8QA. Dydd Llun i Ddydd Gwener heb gynnwys cegau banc - 8.30am i 10.00am.

Adran ffisiotherapi Ysbyty Treforys ar Heol Maes Eglwys, Treforys, Abertawe, SA6 6NL. Dydd Llun i Ddydd Gwener heb gynnwys cegau banc - 8.30am i 10.00am.