Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Ffisiotherapi

Ffisiotherapi

Gallwch alw heibio i'n gweld yn un o'n clinigau asesu cerdded i mewn - nid oes angen apwyntiad. Fodd bynnag, dim ond y clinig galw heibio ffisiotherapi y gallwch ei ddefnyddio:

  • Os ydych chi'n byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe gyda chod post dilys
  • Os oes gennych broblem gyhyrysgerbydol
  • Os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn

Yn anffodus, ni allwn eich asesu os:

  • Nid ydych wedi'ch cofrestru gyda meddyg teulu
  • Nid ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
  • Rydych o dan 16 oed
  • Os oes gennych gyflwr niwrolegol (Strôc neu MS)
  • Os oes gennych chi gyflwr Resbiradol neu Ysgyfaint
  • Os oes gennych broblemau Obstetrig neu Gynecolegol

Ewch i weld eich meddyg teulu am gyngor pellach.

O fewn y clinig cerdded i mewn, byddwch yn cael asesiad byr i weld a allai triniaeth ffisiotherapi eich helpu gyda'ch problem cyhyrysgerbydol (cefn, gwddf, poen meddal, meinwe feddal).

Os ydych eisoes wedi cael eich cyfeirio drwy lythyr gan eich meddyg teulu neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall, nid oes angen i chi gael eich asesu yn y clinig asesu cerdded i mewn gan eich bod eisoes ar y rhestr aros ffisiotherapi ar gyfer asesiad.

O bryd i'w gilydd, oherwydd amgylchiadau annisgwyl, efallai y bydd yn rhaid i ni leihau nifer y bobl a welir yn y clinigau galw i mewn, ond dim ond pan fetho popeth arall y gwneir hyn ac anaml iawn y bydd yn digwydd.

 
Clinigau asesu cerdded i mewn

Adran ffisiotherapi Ysbyty Treforys ar Heol Maes Eglwys, Treforys, Abertawe, SA6 6NL. Dydd Llun i Ddydd Gwener heb gynnwys cegau banc - 8.30am i 10.00am.

Canolfan Adnoddau Port Talbot, adran ffisiotherapi ar Moor Road, Ystad Ddiwydiannol Baglan, Port Talbot, SA12 7JB. Dydd Llun i Ddydd Gwener heb gynnwys cegau banc - 8.30am i 10.00am.

Adran ffisiotherapi Ysbyty Singleton ar Lôn Sgeti, Sgeti, Abertawe, SA2 8QA. Dydd Llun i Ddydd Gwener heb gynnwys cegau banc - 8.30am i 10.00am.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ewch i'n tudalen Cwestiynau Clinig Asesu Ffisiotherapi Cerdded i Mewn .

Ffyrdd eraill y gallwch eu gweld

Gallwch gyfeirio'ch hun am ffisio trwy lenwi un o'r ffurflenni isod:

Nodwch bod y Ffurflenni Atgyfeiriad isod ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd.

Ffurflen Hunangyfeirio Castell-nedd Port Talbot

Ffurflen Hunangyfeirio Abertawe

Mae ffurflenni hunangyfeirio ar gael hefyd o feddygfeydd meddygon teulu ac adrannau ffisiotherapi. Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r ffurflen, gellir ei phostio, neu ei chyflwyno i'r adran ffisiotherapi yn naill ai Ysbytai Castell-nedd Port Talbot, Singleton neu Dreforys, lle byddwch wedyn yn cael eich rhoi ar y rhestr aros.

Gallwch hefyd ffonio Physio Direct a siarad â ffisiotherapydd cymwys. Sylwch, mae'r rhifau hyn ar gyfer Physio Direct yn unig. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'ch apwyntiadau ffisiotherapi, gallwch ddod o hyd i'r rhifau cyswllt ar gyfer adran ffisiotherapi pob ysbyty ar y dudalen hon.

Abertawe - 01792 487453, Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 10.00am (ac eithrio gwyliau banc)

Castell-nedd Port Talbot - 01639 683167 neu 683168, Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 10.00am (ac eithrio gwyliau banc)