Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Cymorth Profedigaeth

Croeso i'n Tudalen Cymorth Profedigaeth

 

Ysgrifennwyd yr erthygl isod, Ymdopi os ydych chi wedi cael profedigaeth yn ddiweddar neu'n sydyn, gan Alison Gorman a Liz Brimacombe Jones sy'n Seicolegwyr Siartredig sy'n gweithio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe. Mae ganddynt lawer o flynyddoedd o arbenigedd mewn gweithio gyda galar a thrawma. Cysylltodd Cymdeithas Seicolegol Prydain ag Alison a Liz a gofyn iddynt ysgrifennu darn ar gyfer gwefan y BPS. Mae'r erthygl hon yn ymddangos mewn ardal o'r wefan sy'n darparu cymorth a gwybodaeth i'r cyhoedd, ac maent yn gobeithio y bydd hefyd yn rhoi help i chi, neu i aelod o'r teulu neu ffrind a allai fod yn dioddef colled rhywun annwyl.

Mae Alison a Liz yn rhedeg y Gwasanaeth Seicoleg Cwnsela ym Mae Abertawe sydd, fel rhan o'i waith, yn cynnig cymorth profedigaeth i gleifion ar y wardiau lle mae staff yn cydnabod eu bod yn cael trafferth gyda galar wrth geisio ymdopi â'u problemau iechyd. Yn ogystal, mae'r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth seicolegol i deuluoedd sydd wedi dioddef marwolaeth sydyn yn y Gwasanaeth Damweiniau ac Achosion Brys.

Maent yn ategu gwaith elusennau lleol gan gynnwys Gofal Profedigaeth CRUSE, sy'n cynnig therapi unigol a grŵp i bobl mewn profedigaeth yn ardal Bae Abertawe a Gwybodaeth a Chymorth Canser yn Abertawe (CISS).

Maent yn y broses o edrych ar ffyrdd o helpu teuluoedd, yn dilyn profedigaeth, o ran sut y gallant gael gafael ar gymorth a gwybodaeth i ateb unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd ganddynt. Gobeithio y bydd yr erthygl a'r manylion cyswllt ar gyfer sefydliadau lleol yn ddefnyddiol. Er eu bod yn paratoi'r wefan hon i fod mor ddefnyddiol ac addysgiadol â phosibl, os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, ffoniwch nhw ar 01792 531255 a byddant yn ceisio siarad â chi cyn gynted â phosibl.

 
Ymdopi os ydych chi wedi cael profedigaeth yn ddiweddar neu'n sydyn

gan Alison Gorman a Liz Brimacombe Jones

Mae profedigaeth yn digwydd i ni i gyd ar ryw adeg yn ein bywydau. Yn bennaf, rydym yn disgwyl iddo fod yn nes ymlaen mewn bywyd, efallai trwy berthynas oedrannus, cyn iechyd yn methu, a lle mae gennym syniad y bydd colled yn ein hwynebu.Ond, nid yw profiad llawer o bobl o golled fel hyn. I rai, mae'n sydyn ac yn annisgwyl, ac i eraill, er eu bod yn gwybod bod eu hanwyliaid yn marw, pan fydd yn digwydd, mae'n sioc fawr, ac maent yn cael eu llethu gan deimladau annisgwyl.

Mae cyfoeth o lenyddiaeth wedi cael ei hysgrifennu ar alar gan therapyddion galar, seicolegwyr, seiciatryddion, pobl mewn bywyd cyhoeddus sydd â phrofiad personol a gan bobl bob dydd y mae eu bywydau wedi cael eu troi wyneb i waered gan eu colled. Mae'r cyfrifon hyn yn ffynhonnell gymorth gyfoethog i lawer. Byddwn yn ceisio amlygu rhai o'r teimladau, meddyliau ac ymddygiadau y mae llawer o bobl yn eu profi yn eu galar.

Meddai CS Lewis yn ei lyfr A Grief Observed, yn ysgrifennu am farwolaeth ei wraig:

"Doedd neb erioed wedi dweud wrthyf fod galar yn teimlo cymaint fel bod yn ofnus. Dydw i ddim yn ofni, ond mae'r teimlad fel bod ofn. Yr un peth yn swatio yn y stumog, yr un aflonyddwch, yd ylyfu gên, dwi'n cadw llyncu. Ar adegau eraill mae'n teimlo fel fod tipyn bach yn meddwi, neu cyfergyd. Mae yna ryw fath o flanced anweledig rhwng y byd a fi. Rwy'n ei chael hi'n anodd cymryd yr hyn y mae unrhyw un yn ei ddweud ... Ond rydw i eisiau i'r lleill fod amdanaf i. "

Gall galar fod yn drycsain o deimladau a theimladau, fel cael eich taflu tu mewn i beiriant golchi. Gall clywed y newyddion am brofedigaeth sydyn fod yn ddigwyddiad trawmatig a dinistriol ynddo'i hun, a gall effeithio ar bobl mewn gwahanol ffyrdd. Gall fod ymdeimlad bod amser yn sefyll yn llonydd, neu fod eich byd yn troi'n ddi-reolaeth. Mae pobl wedi disgrifio teimlo fel pe baent mewn breuddwyd, lle nad oes dim yn teimlo'n go iawn ond eto maent yn dal i allu gweithredu fel arfer. Yn aml mae pobl yn canfod bod eu meddyliau'n dameidiog wrth iddynt fynd i'r afael â'r difrod.

Dyma rai o'r enghreifftiau o'r ffyrdd y gall galar effeithio arnom ni i gyd.

Gall fod diffyg teimlad, dicter, anobaith, sioc, anghrediniaeth, euogrwydd, pryder, weithiau hyd yn oed yn rhyddhad. Gall un o'r teimladau galar mwyaf pwerus fod yn deimlad o dyheu neu ar goll, bron yn teimlo'n euog am barhau i fyw. Mae'r holl deimladau hyn yn normal mewn galar ond gallant fod yn llethol ac yn aml yn anodd eu rhoi mewn geiriau.

Meddyliau ”Fy holl fai i, dydw i ddim yn gallu byw hebddynt, dwi'n mynd yn wallgof, dwi'n dal i feddwl dwi wedi eu gweld nhw, beth yw'r pwynt? Dyw hi ddim yn deg! ”Yn aml mae yna deimlad o anghrediniaeth a all barhau am fisoedd lawer, ynghyd â dryswch a phryderon, gall deimlo braidd yn ddiflas. Mae llawer o bobl yn disgrifio cael ymdeimlad o bresenoldeb eu hanwyliaid sydd fel arfer yn gysur mawr, ond gall fod yn ansefydlog i rai, ar adegau.

Gall ymddygiadau nodweddiadol sy'n gysylltiedig â galar gynnwys symud o gwmpas y tŷ, ymddygiad aflonyddwch a chwilio, anghofrwydd, colli canolbwyntio, colli hyder, colli diddordeb yn y pethau yr ydych fel arfer yn eu mwynhau, peidio â gofalu amdanoch chi'ch hun, osgoi gweld pobl, osgoi lleoedd yr aethoch ynghyd , yn teimlo na allech roi'r gorau i fynd i fannau lle rydych chi'n teimlo'n agos atynt. Mae llawer o bobl yn ei chael hi'n anodd cysgu, yn cael anhawster i gysgu neu yn deffro'n gynnar. Mae rhai yn osgoi cwmni; nid yw eraill eisiau bod ar eu pennau eu hunain.

Yn achos marwolaeth sydyn, gall effeithiau corfforol fod yn gysylltiedig â thrawma ac adweithiau straen fel bod yn neidio neu ar rybudd uchel, aros i rywbeth ddigwydd, cael delweddau ymwthiol neu hyd yn oed ôl-fflachiau. Yn aml hefyd mae symptomau pryder nodweddiadol, fel corddi stumog, rasio calon, ysgwyd a bod yn ormesol i sŵn. Gall hunllefau neu freuddwydion cythryblus fod yn gyffredin hefyd, yn ogystal â newidiadau mewn pwysau a blinder, yn aml yn gysylltiedig â pheidio â gofalu am ein hunain. Weithiau mae pobl yn poeni am ddatblygu symptomau tebyg i'r person sydd wedi marw. Yn aml gall salwch corfforol fod yn symptom o alar.

Mae'r holl deimladau, meddyliau, teimladau ac ymddygiadau hyn yn normal. Mae'n bwysig cydnabod bod angen i chi ofalu a gofalu amdanoch chi'ch hun yn fwy nag y byddech chi fel arfer.

Mae llawer o waith wedi'i wneud yn edrych ar y broses o alar. Mae 'na consensws barn y gallwn symud drwy wahanol gamau wrth i ni brofi ein galar. Mae rhai pobl yn siarad am gamau galar fel; sioc neu wadu, anhrefn llethol emosiwn gan gynnwys dicter, euogrwydd, anobaith; y gwastadrwydd a'r teimlad o iselder a ddaw yn sgil sylweddoli mai realiti hyn sydd wedi digwydd. Yn olaf, mae symudiad tuag at ddod o hyd i ffordd o barhau â byw tra'n cadw'r bond gyda'r person rydych wedi'i golli.

Mae'r seicolegydd J. William Worden yn siarad o ran y 'tasgau' y mae angen eu cyflawni:

  • Derbyn realiti'r golled, lle mae teimladau o sioc a diffyg teimlad yn bresennol
  • Gweithio i boen galar, gan gynnwys teimladau o euogrwydd, dicter, trallod mawr, gofidiau
  • I addasu i amgylchedd lle mae'r ymadawedig ar goll, gall realiti yr hyn sydd wedi digwydd suddo i mewn a gall teimlad o wastadrwydd dreiddio yn aml
  • I adleoli'r ymadawedig yn emosiynol a symud ymlaen gyda bywyd, lle mae ailymgysylltu â bywyd yn cael ei actifadu ar yr un pryd dod o hyd i ffordd o gadw'r atgofion yn agos.

Yn fwy diweddar, mae ymchwil wedi cydnabod bod angen i'r ddau ohonom dreulio amser yn galaru am y person mewn ffordd iach, a pharhau i fyw a gweithredu rywsut. Mae'r gwaith hwn gan Stroebe yn awgrymu ei fod fel pe baem yn symud rhwng y ddau. Mae Stroebe yn awgrymu, os yw person yn treulio ei holl amser yn galaru ac yn peidio â chymryd rhan mewn bywyd, neu drwy gydol ei amser yn gwthio'r galar i ffwrdd, nid yw'r naill sefyllfa na'r llall yn eu galluogi i symud ymlaen ac adfer.

Mae gwaith gyda mamau sy'n galaru yn Seland Newydd wedi cydnabod nad yw rhai marwolaethau, yn enwedig marwolaethau plentyn, yn lleihau gydag amser. Yr hyn sy'n digwydd dros amser yw bod y person profedigaeth yn dod o hyd i ffordd o dyfu neu ehangu ei fywyd o gwmpas eu galar er mwyn parhau i fyw.

Mae'n ddefnyddiol dod o hyd i ffordd o gadw'ch bond gyda'r person sydd wedi marw. Mae hyn yn cael ei drafod yn y llenyddiaeth fel 'bondiau parhaus'. Mae'r 'bond parhaus' yn ymwneud â chanfod yr hyn sy'n cysuro'r person mewn profedigaeth ac yn eu cysylltu mewn ffordd ystyrlon ddwfn i'r person sydd wedi marw.

Yn amlach na pheidio, mae'r rhain yn y ffurf neu wrthrychau gwerthfawr. Weithiau gellir cynnal y cysylltiad hwn trwy ymgymryd â rhai o'u harferion neu eu hobïau, weithiau trwy fabwysiadu rhywfaint o'u rôl o fewn y teulu neu gylch ffrindiau. Weithiau mae'n ymwneud â chadw neu ddatblygu cyfeillgarwch a gawsant gydag eraill neu gynnal defodau galar sy'n anrhydeddu cof y person a fu farw.

Siaradwch â'ch teulu a'ch ffrindiau agos, yn enwedig y rhai rydych chi'n teimlo sy'n deall.

Peidiwch â gwrando ar y rhai sy'n dweud 'y dylech chi fod yn gwneud yn well na chi'.

Dywedwch wrthych eich hun eich bod yn normal am deimlo'r ffordd rydych chi'n ei wneud.

Dewch o hyd i ffyrdd o barhau â'ch bond gyda'r person, efallai ei fod yn cymryd rhan mewn pethau yr oeddent yn arfer eu gwneud - er enghraifft coginio, DIY, gan ddod yr un o fewn y teulu sy'n trefnu pobl - neu wneud gweithgaredd y byddai'r ymadawedig wedi gwerthfawrogi cymryd rhan - er enghraifft taith gerdded elusennol. Byddwch yn garedig â chi'ch hun.

Ewch i'ch Meddyg Teulu.

Peidiwch â mynd yn ôl i'r gwaith yn rhy fuan.

Siaradwch â rhywun sy'n agos atoch chi.

Gallech gael eich cyfeirio am gwnsela galar. Weithiau mae'n ddefnyddiol siarad â rhywun y tu allan i'ch teulu a'ch ffrindiau a gall fod yn ddefnyddiol ailadrodd eich stori dro ar ôl tro. Gall hyn eich helpu i wneud synnwyr o sut rydych chi'n teimlo a gall helpu i normaleiddio eich teimladau.

Nid yw pawb yn ei chael hi'n ddefnyddiol siarad. Weithiau gall fod yn fwy defnyddiol cadw'n brysur. Mae hyn yn iawn, ar yr amod nad ydych yn gwthio pethau i ffwrdd fel eu bod yn cyrraedd pwynt lle rydych chi'n teimlo y byddwch chi'n ffrwydro. Gall fod yn ddefnyddiol cael siop pan fyddwch chi'n teimlo fel hyn, efallai ffrind da i siarad â nhw neu o bosibl help proffesiynol.

Cymorth lleol:

Gofal Profedigaeth Cruse

142 Heol Walter, Abertawe SA1 5RW
01792 462845

Llinell gymorth genedlaethol: 0844 477 9400

Cymorth e-bost: helpline@cruse.org.uk

Gwasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Canser (CISS)

Mae'r llinellau cymorth CISS sy'n cwmpasu Abertawe, Castell-nedd a Sir Gaerfyrddin ar gael i unrhyw un y mae canser wedi effeithio. Mae CISS yn cynnig cwnsela a chymorth profedigaeth yn ein canolfan a thrwy ein gwasanaeth allgymorth sy'n gweithredu yn y gymuned.

Y rhifau yw 01792 655025 a 01639 642333.

9am a 9pm 365 diwrnod y flwyddyn, gan gynnwys penwythnosau a gwyliau banc.

Cymorth cenedlaethol:

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai dolenni allanol ddim ar gael yn y Gymraeg.

The Compassionate Friends UK

Mae'r Llinell Gymorth Genedlaethol 0345 123 2304 ar gael ar gyfer cymorth a gwybodaeth bob dydd o 10.00am i 4.00pm a 7.00pm i 10.00pm. Mae'r rhiant bob amser yn ateb y llinell. Mae TCF yn sefydliad elusennol o rieni, brodyr a chwiorydd a theidiau a neiniau mewn profedigaeth sy'n ymroddedig i gefnogi a gofalu am rieni, brodyr a chwiorydd a neiniau a theidiau eraill sydd wedi dioddef marwolaeth plentyn / plant.

Winston's Wish

Mae llinell gymorth genedlaethol Winston's Wish yn cynnig cymorth, gwybodaeth ac arweiniad i bawb sy'n gofalu am blentyn neu berson ifanc sydd wedi cael profedigaeth.

Goroeswyr Profedigaeth trwy Hunanladdiad (SOBS)

Yn bodoli i gwrdd ag anghenion a thorri arwahanrwydd y rhai sydd mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad perthynas agos neu ffrind. Mae SOBS yn sefydliad hunangymorth. Mae llawer o'n gwirfoddolwyr eu hunain wedi cael profedigaeth trwy hunanladdiad.
Llinell Gymorth Genedlaethol - 0300 111 5065 9am i 9pm Dydd Llun - Dydd Gwener.

Rhai llyfrau defnyddiol

(Maent y llyfrau yma ar gael yn Saesneg yn unig.)

The 8 Keys to Trauma Recovery gan Babette Rothschild
Motherless Daughters: The Legacy of Loss gan Hope Edelman
Courage to Grieve: Creative Living, Recovery and Growth Through Grief gan Judy Tatelbaum
Overcoming Grief gan Sue Morris
Living on the Seabed: A Memoir of Love, Life and Survival gan Lindsay Nicholson
A Grief Observed gan C.S. Lewis