Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Triniaeth COVID-19 ar gyfer pobl nad ydynt yn yr ysbyty â chlefyd yr arennau

Tudalen wedi'i diweddaru: 28/03/2022

Efallai y bydd rhai pobl â chlefyd yr arennau, sydd â'r risg uchaf o fynd i'r ysbyty a chymhlethdodau o COVID-19, yn gymwys i dderbyn triniaeth, heb gael eu derbyn i'r ysbyty.

Bydd pobl gymwys yn cael cynnig un o’r triniaethau canlynol:

  • Trwyth 'unwaith ac am byth' o wrthgorff monoclonaidd, a roddir mewn canolfan driniaeth leol. NEU
  • Triniaeth wrthfeirysol mewnwythiennol, a roddir mewn canolfan driniaeth leol. NEU
  • Triniaeth gwrthfeirysol geneuol 5 diwrnod, a anfonir i'ch cartref drwy'r post.

Gellir cynnig triniaeth yn dilyn prawf COVID positif. Gall hwn fod yn brawf llif ochrol (LFT) neu'n PCR. Bydd yn rhaid i chi gyflwyno'r canlyniad llif ochrol positif i wefan Llywodraeth y DU neu ffonio 119. Ewch i'r dudalen hon ar wefan Llywodraeth y DU i gyflwyno canlyniad LFT. Os yw eich LFT yn negyddol ond bod gennych symptomau o hyd, mae'n bwysig archebu PCR.

Bydd clinigwr arbenigol yn cysylltu â phobl gymwys i drafod yr opsiynau triniaeth uchod. Nid yw pob triniaeth sydd ar gael yn addas ar gyfer pobl â chlefyd yr arennau, neu sy'n cymryd rhai meddyginiaethau.

Rhaid cychwyn y triniaethau hyn o fewn 5 diwrnod i ganlyniad prawf COVID positif a dechrau'r symptomau.

Os ydych yn teimlo eich bod yn gymwys ac nad ydych wedi cysylltu â chi, siaradwch â'ch uned arennol leol.

I gael rhagor o wybodaeth am yr opsiynau triniaeth hyn, dilynwch y dolenni i'r fideos:

Fideo Triniaeth Covid (Saesneg) / Fideo Triniaeth Covid (Cymraeg)

I gael rhagor o wybodaeth am driniaethau Covid-19, sy’n benodol i Gymru, dilynwch y ddolen hon i wefan Llywodraeth Cymru.

I gael gwybodaeth gyffredinol ledled y DU am driniaethau Covid-19, gan gynnwys y rhestr cymhwysedd, dilynwch y ddolen hon i wefan Kidney Care UK.

Sylwch: Mae rhywfaint o wybodaeth y DU yn amrywio fesul gwlad; chwiliwch am adrannau sy'n benodol i Gymru.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Meddyginiaethau Arennol ar 01792 531293 os oes angen cyngor arnoch.